WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140 1065,8 11,7 +1042,4 1444,2 15 +1420,8 23,4 0,7
Векселі одержані 150 117,2 1,3 +31,4 148,2 1,5 +62,4 85,8 2,5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чисто реалізаційна вартість 160 3350,6 36,6 +1248,5 3212,3 33,4 +1110,2 2102,1 60,4
первісна вартість 161 3350,6 3212,3 2102,1
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 201,3 2,2 +197,6 157,9 1,6 +154,2 3,7 0,1
за виданими авансами 180 687,5 7,5 +605,1 145 1,5 +62,6 82,4 2,4
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті 230 118,6 1,3 +97,7 128,7 1,3 +107,8 20,9 0,6
в іноземній валюті 240
інші оборотні активи 250 531,8 5,9 +359,8 440,5 4,6 +268,5 172 4,9
Усього за розділом ІІ 260 7244,7 79,2 +4603,1 7685 80 +5043,4 2641,6 76
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0,6 0 1,2 +0,6 0,6
Баланс 280 9141 100 +5664 9618,4 100 +6141,4 3477 100
Пасив Код рядка 1.01.05 1.01.04 1.01.03
І. Власний капітал Структурний аналіз,
у % Динамічний аналіз у порівнянні з 2002 Структурний аналіз,
у % Динамічний аналіз у порівнянні з 2002 Структурний аналіз,
у %
Статутний капітал 300 787 0,1 0 787 0,1 0 787 0,3
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 386,1 4,3 +17,6 368,5 3,7 0 368,5 10,6
Резервний капітал 340 170,5 1,8 +170,5 795,7 8,3 +795,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 307 3,4 +63,4 (300,9) (3,1) -544,5 243,6 7
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380 1 650,6 18 +251,5 1650,3 17 +251,2 621,5 17,9
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналові 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460 10,8 0,1 +10,8 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом ІІІ 480 10,8 0,1 +10,8 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 1970,4 21,5 +2082,8 2605 27 +2728,2 654,4 18,8
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520 756 8,3 +749,8 661,5 6,9 +655,3 6,2 0,2
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2417,1 26,4 +1483 2319,7 24,1 +1385,6 934,1 26,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:
З одержаних авансів 540 1995 21,8 +793,8 1913,3 20 +712,1 1201,2 34,5
З бюджетом 550 71,4 0,8 -23,2 51,6 0,5 -43 94,6 2,7
З позабюджетних платежів 560
Зі страхування 570 44,9 0,5 35,7 43,3 0,4 +34,1 9,2 0,30
З оплати праці 580 97,5 1 +67,2 105,5 1 +75,2 30,3 0,9
З учасниками 590 14,6 0,2 +14,6 14,6 0,1 +14,6 0
Із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 424,4 4,6 +408,9 10 0,1 -5,5 15,5 0,4
Усього за розділом IV 620 7490,4 82 +5401,7 7968,1 83 +5890,2 2855,5 82,1
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 9141 100 +5664 9618,4 100 +6141,4 3477 100
Проведений аналіз статей балансу дозволяє визначити перш за все зміни, які відбулись в майновому стані підприємства, по-друге характеризує структуру активів і пасивів, що дозволяє визначити з яких джерел сформований капітал підприємства я як він розподілений. У структурі активів можна виділити наступні "сигнальні" статті:
- основні засоби (залишкова вартість) - значення статті в 2004 і 2003 роках зросло в порівнянні з 2002 у середньому на 1 000 000 грн. у результаті їхнього придбання, що не можна розглядати як негативне явище;
- виробничі запаси - у 2003 році спостерігається ріст даної статті активу в порівнянні з 2002, а в 2004 відбулося невелике зниження. У цілому, можна охарактеризувати даний стан ростом обсягу виробництва;
- товари - у 2003 році обсяг запасів товарів збільшився на 1 400 000 грн. У порівнянні з 2002 роком, а в 2004 році - знизився на 400 000 грн., це говорить про збільшення обсягів торговельної діяльності;
- дебіторська заборгованість за реалізовані товари - спостерігається тенденція росту в 2004 році, як у порівнянні з 2003 на 100 000 грн., так і в порівнянні з 2002 роком - на 1 400 000 грн. Ріст обумовлений, насамперед, збільшенням обсягу продажів, а не зниження відсотка оплати покупцями придбаної продукції, хоча керівництву необхідно прагнути до зниження дебіторської заборгованості і не допускати переходу її в ранг безнадійної.
У цілому активи підприємства трохи зменшилися, також до негативних явищ можна віднести збільшення дебіторської заборгованості, що знижує рівень платоспроможності підприємства.
У структурі зобов'язань можна виділити наступні "сигнальні" статті:
- короткострокові кредити банків - у 2003 році значення статті різко збільшилося в порівнянні з 2002 роком, у зв'язку з залученням позикових засобів підприємством для придбання виробничих запасів і товарів для реалізації; у 2004 році відбулося зниження цього показника, оскільки і рівень виробничих запасів і товарів знизився в порівнянні з 2003 роком;
- векселі видані і кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - ці статті в 2003 і 2004 роках були майже рівними, а от у порівнянні з 2002 роком зросли в середньому: векселя - на 700 000 грн., кредиторська заборгованість на 1 400 000 грн., що є негативним чинником, оскількипідприємство свої поточні витрати не може покрити власними засобами і залучає їх.
Загалом, у структурі зобов'язань відбулося збільшення короткострокових зобов'язань, що в сукупності з великою дебіторською заборгованістю підприємства підвищує ризик неплатоспроможності підприємства, із усіма негативними наслідками.
Для аналізу використання отриманого прибутку в 2004 і 2002 р. складемо аналітичну таблицю, оскільки в 2003 році підприємство понесло збитки, то дані за цей рік у таблиці відсутні (табл. 3.3).
Таблиця 3.3.
Аналіз використання прибутку
ПОКАЗНИКИ Норматив
відрахувань
% Сума
тис. грн. Зміни
2004 2002 (+;-) %
1 2 3 4 5 6
Чистий прибуток 100 607,9 243,6 364,3 49
1. Резервний фонд 25 152 61 91 49
2. Відрахування на утворення фонду соціальної сфери 15 91 36 55 49
3. Фонд споживання 25 152 61 91 49
4. Відрахування на благодійні цілі 5 30 12 18 49
5. Відрахування у фонд накопичення 20 122 49 73 49
Аналіз ліквідності балансу зводиться до

 
 

Цікаве

Загрузка...