WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

переслідує такі цілі:
o підвищити реальність облікових оцінок майна в цілому й окремих його компонентах;
o представити баланс у формі, що полегшує розрахунок основних аналітичних коефіцієнтів.
Перша мета досягається проведенням додаткового очищення балансу від наявних у ньому регулятивів. Обов'язковість цієї процедури відноситься лише до розділу "Збитки"; що стосується балансових статей "Несплачений капітал" і "Вилучений капітал", то ухвалення рішення про їхнє виключення остається на розсуд аналітика і може залежати, зокрема, від значимості цих статей у валюті балансу. Друга мета досягається побудовою узагальненого (згорнутого) балансу шляхом з'єднання деяких однорідних по складу елементів балансових статей і їхнього перекомпонування. Тим самим може бути різко скорочене число статей балансу, підвищена його наочність. Цей прийом особливо корисний і необхідний при порівняльному аналізі балансів вітчизняної і закордонної фірми. Як уже згадувалося, в економічно розвитих країнах немає твердої регламентації структури балансу. Тому одним з перших кроків порівняльного аналізу є приведення балансів до порівнянного по складу статей вигляду. Згортка може застосовуватися також при підготовці балансу для розрахунку аналітичних коефіцієнтів; компонуванням статей у цьому випадку досягається велика наочність для читання балансу і спрощуються алгоритми розрахунку. Відзначимо, що згортка балансу є цілком повсякденною процедурою при проведенні просторово-тимчасових зіставлень.
Аналітичний баланс використовується при проведенні вертикального і горизонтального аналізу, у ході якого вивчаються структура балансу, тенденції зміни його окремих статей і розділів, ступінь прогресивності й оптимальності майна підприємства.
Вертикальний аналіз балансу показує структуру засобів підприємства і їхніх джерел, коли суми по окремих статтях або розділам беруться у відсотках до валюти балансу. Можна виділити дві основні риси, що обумовлюють необхідність і доцільність проведення вертикального аналізу:
o перехід до відносних показників дозволяє проводити міжгосподарські порівняння економічного потенціалу і результатів діяльності підприємств, що розрізняються по величині використовуваних ресурсів і інших об'ємних показників;
o відносні показники деякою мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, що можуть істотно спотворювати абсолютні показники фінансової звітності і тим самим утрудняти їхнє зіставлення в динаміку.
Вертикальному аналізу можна піддавати або вихідну звітність, або модифіковану звітність (з укрупненою або трансформованою номенклатурою статей).
Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту (зниження). Зокрема, якщо проводиться горизонтальний аналіз балансу, дані балансу на деяку дату (база відліку) беруться за 100%; далі будуються динамічні ряди статей і розділів балансу у відсотках до їх базисних значень. Як правило, беруться базисні темпи росту за ряд років (суміжних періодів), що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їхнього значення. Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції. Проте, ці дані з відомим ступенем умовності можна використовувати при міжгосподарських порівняннях.
Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного. Тому на практиці нерідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Обоє ці види аналізу особливо коштовні при міжгосподарських зіставленнях, оскільки дозволяють порівнювати звітність зовсім різних за родом діяльності й обсягам виробництва підприємств.
У рамках поглибленого аналізу на доповнення до приведеного вище, в системі показників доцільно використовувати наступну послідовність взаємозалежною і нескладних за структурою і кількістю показників таблиць:
o господарські засоби підприємства і їхня структура (містить такі показники, як величина господарських засобів в оцінці нетто, основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти, власні оборотні кошти);
o основні засоби підприємства (приводиться вартісна оцінка основних засобів, у тому числі активної їхньої частини по первісній і залишковій вартості, частка орендованих основних засобів, коефіцієнти зносу і відновлення);
o структура і динаміка оборотних коштів підприємства (приводиться укрупнене угруповання статей другого і третього розділів балансу, а також ряд специфічних показників, таких, як величина власних оборотних коштів, їхня частка в покритті товарних запасів і ін.);
o основні результати фінансово-господарської діяльності підприємства (виторг від реалізації, прибуток, рентабельність, рівень валового доходу, рівень витрат обігу, фондовіддача, показники оборотності);
o ефективність використання фінансових ресурсів (містить показники: фінансових ресурсів, у тому числі власних, притягнутих ресурсів, рентабельність авансованого капіталу, рентабельність власного капіталу й ін.).
3.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансової діяльності підприємства починається з огляду фінансового становища, яке характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) і джерелами їхнього формування - власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів. Ці дані надані у формі № 1 "Баланс" (додаток № 1). За даними форми № 1 за 2004 рік складемо порівняльний аналітичний баланс (табл. 3.2.).
Таблиця 3.2.
Порівняльний аналітичний баланс ВАТ "СКЗ" за 2003 - 2004 року
Актив Код рядка 1.01.05 1.01.04 1.01.03
1. Необоротні активи Структурний аналіз,
у % Динамічний аналіз у порівнянні з 2002 Структурний аналіз,
у % Динамічний аналіз у порівнянні з 2002 Структурний аналіз,
у %
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 21,6 0,2 +3,7 24,7 0,3 +6,8 17,9 0,5
первісна вартість 011 71,7 0,8 +10,7 77,1 0,8 +16,1 61 1,7
накопичена амортизація 012 (50,1) 0,5 +7 (52,4) 0,5 +9,3 (43,1) 1,2
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1874,1 20,6 +1076,3 1856 19,2 +1058,2 797,8 23
первісна вартість 031 2172 23,8 +1159,2 2187,2 22,7 +1174,4 1012,8 29,1
знос 032 (297,9) 3,2 +82,9 (331,2) 3,2 +116,2 (215) 6,1
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060 - -19,1 51,5 0,5 +32,4 19,1 0,5
Інші необоротні активи 070
Всього за розділом І 080 1895,7 20,8 +1060,9 1932,2 20 +1097,4 834,8 24
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 1171,9 12,9 +1020,6 2008,2 20,9 +1856,9 151,3 4,3
тварини на вирощуванні та

 
 

Цікаве

Загрузка...