WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

діяльності:
Прибуток
100
1 022 Сальдо 791 ряд.050 (055) + 060 - 070 - 080 - 090
збиток 105
Доход від участі в капіталі 110 Обороти по К-ту 72
Інші фінансові доходи 120 Обороти по К-ту 73
Інші доходи 130 Обороти по К-ту 74
Фінансові витрати 140 Обороти по Д-ту 95
Витрати від участі в капіталі 150 Обороти по Д-ту 96
Інші витрати 160 Обороти по Д-ту 97
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170
1 022
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 350 Сальдо по Д-ту 981
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190
672 Обороти по рахунку 79
збиток 195
Надзвичайні:
доходи
200 Обороти по К-ту 75
витрати 205 Обороти по К-ту 99
Податки з надзвичайного прибутку 210 Обороти по субрахунку 982
Чистий:
прибуток 220
672 441, 442 в кореспонденції з 79
збиток 225
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період Обороти по рахунку
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 750 80
Витрати на оплату праці 240 400 81
Відрахування на соціальні заходи 250 150 82
Амортизація 260 11 83
Інші операційні витрати 270 667 84
Разом 280 1 978 ряд. 230+240+250+260+270
"Звіт про рух грошових коштів" (форма № 3) є однією з найскладніших форм. Порядок заповнення його регламентується П(С)БО 4. Складність цієї форми зумовлена тим, що для її заповнення потрібно детально проаналізувати як показники даних бухгалтерського обліку, так і перші дві форми фінансової звітності: балансу та звіту про фінансові результати.
Основною метою Звіту про рух грошових коштів є надання інформації про надходження і вибуття коштів підприємства протягом звітного періоду, про поточну, інвестиційну і фінансову діяльність підприємства за звітний період. Використовується Звіт про рух грошових коштів як адміністрацією підприємства при розрахунку ліквідності, визначенні дивідендів, оцінці впливу на загальний стан підприємства, так і зовнішніми користувачами - інвесторами і кредиторами. Адміністрації підприємства цей Звіт необхідний для того, щоб визначити, чи буде в підприємства досить наявних засобів для погашення короткострокової кредиторської заборгованості, вирішити питання про збільшення або зменшення розміру виплачуваних дивідендів, планувати інвестиційну і фінансову політику підприємства. Далі приведений порядок складання "Звіту про рух грошових коштів" (табл. 2.5.), в якому відображені тільки ті статті, які були затронуті відбувшимися операціями з прикладу.
Таблиця 2.5.
Порядок складання Звіту про рух грошових коштів
Стаття Код рядка За звітний період Порядок розрахунку
надходження видаток
1 2 3 4 5
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 1 022 - Ряд. 170
Ф. № 2
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 020 11 Х Ряд. 032 Ф. № 1
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 1 033 - Ряд. 010 + ряд. 020 + гр. 3 ряд. 050 - гр. 4 ряд. 050
Зменшення (збільшення):
оборотних активів 080 - 475 Сума рядків 100 - 140, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 250 балансу на кінець періода - сума цих рядків на начало періода
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань 100 2 078 - Сума рядків 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610 балансу на кінець періода - сума цих рядків на начало періода
Грошові кошти від операційної діяльності 120 2 636 - Гр. 3 ряд. 070 - гр. 4 ряд. 080 - гр. 4 ряд. 090 + гр. 3 ряд. 100
Сплачені:
податки на прибуток 140 Х 109 За даними аналітичного обліку: Дт 641 /податок на прибуток Кт 311
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2 527 - Гр. 3 ряд. 120 - гр. 4 ряд. 140
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2 527 - Гр. 3 ряд. 120 - гр. 4 ряд. 140
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності - -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Сплачені дивіденди 350 Х 20 Д-т 671 в кореспонденції з 301
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 - 20 Сума гр . 3 ряд. 310-360 - сума гр. 4 цих рядків
Чистий рух коштів за звітний період 400 2 547 - Гр. 3 ряд. 170 - гр. 4 ряд. 300 - гр. 4 ряд. 390
Залишок коштів на початок року 410 29 Х Гр. 3 ряд. 230 Ф. № 1
Залишок коштів на кінець року 430 2 576 Х Гр. 3 ряд. 410 + гр. 3 ряд. 400
Звіт про власний капітал заповнюється згідно П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" і подається тільки в складі річної фінансової звітності (складається один раз у рік). Він відбиває зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Звіт погоджується з розділом I пасиву Балансу. У Звіті про власний капітал відбивають залишок і зміни по кожному виду капіталу, а також виправлення помилок за рахунок прибутку попередніх періодів і зміну прибутку в зв'язку зі зміною облікової політики підприємства. Далі в табл. 2.6. приведені порядок формування кожної статті цього звіту, складений звіт на основі даних о діяльності ВАТ "СКЗ" приведений в додатку 4.
Таблиця 2.6.
Порядок формування статей Звіту про власний капітал
Структура власного капіталу Чинники, що впливають на структуру капіталу Порядок визначення
Статутний капітал Збільшення:
- реінвестування дивідендів у вигляді акцій, часток (рядок 150/графа 3);
- формування початкового розміру СК (рядок 180/графа 3);
- випуск нових акцій (рядок 180/графа 3);
- збільшення кількості акцій номінальної вартості (рядок 200/графа 3);
- збільшення номінальної вартості акцій (рядок 280/графа 3) Дт 41, 423, 46, 67 Кт40
Зменшення:
анулювання (на суму номінальної вартості) акцій, викуплених у акціонерів (рядок 230/графа 3);
повернення частки СК у разі виходу учасника, на суму початкового внеску (рядок 240/графа 3);
зменшення номінальної вартості акцій (рядок 250/графа 3) Дт40
Кт 41 , 45, 46,67
Підсумок графи 3 форми № 4 відповідає значенню рядка 300 форми N 1
Пайовий капітал Збільшення:
реєстрація пайових внесків (рядок 1 80/графа 4) Дт 10 -12, 14, 20 - 22, 28,35, 44, 50, 60, 67, 68
Кт41
Зменшення:
повернення внесків (паїв) у разі виходу учасника (рядок 240/графа 4) Дт41
Кт 30, 31, 40, 44,67
Підсумок графи 4 форми № 4 дорівнює показнику рядка 310 форми № 1
Додатковий вкладений капітал Збільшення:
реалізація викуплених акцій за ціною вище номіналу (рядок 220/графа 5);
анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких менше номіналу (рядок 230/графа 5);
емісійний доход (розміщення акцій за ціною, що перевищує їх номінал) (рядок 280/графа 5);
додаткові внески учасників без збільшення СК (рядок 280/графа 5). Дт 30, 31,35, 44, 45, 46,
Кт 421 , 422
Зменшення:
реалізація викуплених акцій за ціною менше ціни викупу (рядок 220/графа 5);
анулювання акцій власної емісії,

 
 

Цікаве

Загрузка...