WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ - Дипломна робота

158
Баланс складається на основі даних про залишки по рахунках бухгалтерського обліку шляхом їхньої систематизації й угруповання. Згруповані дані відбивають по окремих рядках, що називаються статтями балансу. Стан балансу регламентується стандартом № 2 "Баланс". Порядок складання бухгалтерського балансу приведений в табл. 2.3.
Таблиця 2.3.
Порядок складання балансу ВАТ "СКЗ"
Актив Код рядка 1.01.05 1.01.04 Сальдо счетов, согласно которым заполняется Баланс
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 24 700 24 700 Ряд.011-012
первісна вартість 011 83 100 77 100 Д-т 12
накопичена амортизація 012 58 400 52 400 К-т 133
Незавершене будівництво 020 Д-т 15
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1 814 800 1 814 800 Ряд. 031-032
первісна вартість 031 2 151 250 2 146 000 Д-т 10,11
знос 032 336 450 331 200 К-т 131,132
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 Д-т 141
інші фінансові інвестиції 045 Д-т 142,143
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Д-т 161,162,163
Відстрочені податкові активи 060 51 500 51 500 Д-т 17
Інші необоротні активи 070 Д-т 15,18
Всього за розділом І 080 1 891 000 1 891 000 Ряд. 010+020+030+ 040+045+050+060+070
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 1 883 200 2 008 200 Д-т 20,22
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 Д-т 21
незавершене виробництво 120 Д-т 23
готова продукція 130 1 200 000 1 200 000 Д-т 26
товари 140 244 200 244 200 Д-т 28
Векселі одержані 150 148 200 148 200 Д-т 34
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чисто реалізаційна вартість 160 3 812 300 3 212 300 Ряд. 161-162
первісна вартість 161 3 812 300 3 212 300 Д-т 36
резерв сумнівних боргів 162 К-т 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 Д-т 641
за виданими авансами 180 145 000 145 000 Д-т 371
з нарахованих доходів 190 Д-т 373
із внутрішніх розрахунків 200 Д-т 682, 683
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Д-т 372, 374, 375, 377
Поточні фінансові інвестиції 220 Д-т 352
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 2 575 558 28 700 Д-т 301,311, 313, 331,351
в іноземній валюті 240 Д-т 302,312,314, 332,351
інші оборотні активи 250 410 500 410 500 Д-т 643,333,334
Усього за розділом ІІ 260 10 720 958 7 728 000 Ряд. 100+110+120+130+ 140+150+160+170+180+190+200+210+220+ 230+240+250
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1 200 1 200 Д-т 39
Баланс 280 12 541 158 9 620 200 Ряд. 080+260+270
Пасив Код рядка
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 787 000 787 000 К-т 40
Пайовий капітал 310 К-т 41
Додатковий вкладений капітал 320 368 500 368 500 К-т 42
Інший додатковий капітал 330 К-т 442,423, 424, 425
Резервний капітал 340 796 200 795 700 К-т 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 341 529 (300 900) К-т 441 - Д-т 442
Неоплачений капітал 360 Д-т 46
Вилучений капітал 370 К-т 45
Усього за розділом І 380 2 293 229 1 650 300 Ряд. 300+310+ 320+330+340+350+360+370
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 К-т 471
Інші забезпечення 410 К-т 473,474
Цільове фінансування 420 К-т 48
Усього за розділом ІІ 430 Ряд. 400+410+420
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 К-т 50
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 К-т 51
Відстрочені податкові зобов'язання 460 К-т 54
Інші довгострокові зобов'язання 470 К-т 55
Усього за розділом ІІІ 480 Ряд. 440+450+460+470
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 2 382 600 2 382 600 К-т 60
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 К-т 61
Векселі видані 520 661 500 661 500 К-т 62
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2 103 000 2 103 000 К-т 631
Поточні зобов'язання за розрахунками:
З одержаних авансів 540 3 113 300 1 913 300 К-т 681
З бюджетом 550 580 479 51 600 К-т 641
З позабюджетних платежів 560 К-т 642
Зі страхування 570 39 300 43 300 К-т 65
З оплати праці 580 105 500 105 500 К-т 661
З учасниками 590 14 600 14 600 К-т 67
Із внутрішніх розрахунків 600 К-т 682,683
Інші поточні зобов'язання 610 852 800 10 000 К-т 372,644,685
Усього за розділом IV 620 10 247 929 7 969 900 Сума строк 500-610
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 К-т 69
Баланс 640 12 541 158 9 620 200 Ряд. 380+430+480+620
Наступною формою фінансової звітності є "Звіт про фінансові результати". Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. При цьому для відображення правдивої інформації стосовно отриманих доходів і понесених витрат необхідно дотримуватися нормам П(С)БО № 3. Згідно якого, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників). За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Отже для правильного відображення доходів і витрат в Звіті про фінансові результати слід використовувати як дані Головної книги, оборотно-сальдової відомості, Балансу, так і Книги Доходів і Витрат. Далі приведено порядок складання Форми № 2 (табл. 2.4.)
Таблиця 2.4.
Порядок складання Звіту про фінансові результати
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період Примітки
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3 600 Оборот по К-ту 70
Податок на додану вартість 015 (600) Оборот поК-ту 641 (по рядку 010)
Акцизний збір 020 Оборот по К-ту 641
025
Інші вирахування з доходу 030 Оборот по К-ту 704
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3 000 ряд. 010 - 015 - 020 - 025 - 030
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (1 412) Обороти по Д-ту 90
Валовий:
Прибуток
050 1 588 ряд. 035 - 040
збиток 055
Інші операційні доходи 060 Обороти по К-ту 71 (без ПДВ)
Адміністративні витрати 070 (340) Обороти по Д-ту 92
Витрати на збут 080 (210) Обороти по Д-ту 93
Інші операційні витрати 090 (16) Обороти по Д-ту 94
Фінансові результати від операційної

 
 

Цікаве

Загрузка...