WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

Порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві (оптова торгівля алкоголем і продуктами) - Курсова робота

оформлення господарських операцій являються первинні документи фіксуючі факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені при здійсненні господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її завершення. Для контролю й упорядкування обробки даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні зведені облікові документи складаються на паперових носіях і повинні мати наступні обов'язкові реквізити:
" назва документа( форми);
" дату і місце складання;
" назва підприємства від імені якого складений документ;
" зміст і обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
" посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
" особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу яка брало участь у здійснення господарської операції.
Інформація, що відображається в прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного й аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємозалежних рахунках бухгалтерського обліку.
Господарські операції повинні бути відбиті в облікових регістрах у тім звітному періоді, у якому вони були здійснені.
Підприємство приймає всі необхідні міри для попередження несанкціонованого і незаконного виправлення записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку і забезпечує їхнє належне збереження протягом установленого терміну.
Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку і невірогідність відбитих у них даних несуть особи, що склали і підписали ці документи.
Усі розрахунки підприємство відповідно до нині діючого дозволу проводить через касу. Гроші видаються касиром директорові підприємства в підзвіт для здійснення необхідних платежів. У зв'язку з цим трохи утруднений контроль за цільовим використанням коштів.
В обов'язки бухгалтера - касира входить: складати або приймати до обліку первинні документи, систематизувати інформацію, відбиту в цих документах, готувати проміжні розрахунки для обліку господарських операцій і представляти них на розгляд. Здійснювати накопичення й узагальнення інформації в потрібному розрізі (деталізації) про:
o наявність і рух грошових коштів і грошові документи у касі підприємства, а також про кошти, що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках у банках в іноземній валюті;
o одержанні довгострокових і короткострокових позичок і погашенні заборгованості по них; розрахунки з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами;
o видані і отримані короткострокові або довгострокові векселя, довгострокові і поточні зобов'язання;
o наявність і рух основних коштів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, знос необоротних активів, а також інформацію про капітальні і фінансові інвестиції;
o наявність і рух виробничих запасів;
o доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства;
o власний капітал і забезпечення зобов'язань.
Бухгалтер нараховує заробітну плату, виконує інші розрахунки з працівниками, громадянами і юридичними особами відповідно до діючого законодавства, бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов'язань. Веде аналітичний облік у розрізі об'єктів забалансового обліку.
В обов'язки касира входить:
здійснення операції, зв'язаних із прийомом і видачею наявних коштів через касу підприємства;
збереження всіх прийнятих на збереження цінностей;
одержування в установах банку готівки;
здійснення запису в касовій книзі операцій з одержання і видачі готівки по кожному прибутковому касовому ордері і видатковому документу в день їхнього надходження або видачі;
перевірка наявності і вірогідності видаткових документів - підпису керівника, що дозволяє, або уповноважених їм осіб, наявність всіх інших реквізитів на прибуткових касових ордерах і видаткових документах, а також зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки, довідки й ін.);
повернення документів для відповідного оформлення у випадку недотримання хоча б одного з перерахованих вимог;
підписання прибуткових касових ордерів і видаткових документів відразу після одержання або видачі по ним готівки, а на прикладених до них документах ставити штамп "Сплачено";
видача квитанцій особі, що внесла готівку в касу;
ставити штамп "Депоновано" або робити відповідний запис у платіжній відомості біля прізвищ осіб, яким не зроблені у встановлений термін виплати, зв'язані з оплатою праці;
складання реєстру депонованих сум, у платіжній відомості з указівкою фактично виплаченої суми і суми, що підлягає депонуванню, звіряти ці суми з загальним підсумком по платіжній відомості і підпис;
виписування видаткових касових ордерів на фактично видану по платіжній відомості суму, передача його для реєстрації;
щодня наприкінці робочого дня виводити залишок коштів у касі підприємства і передача в бухгалтерію підприємства звіт касира (копію записів у касовій книзі) разом із прибутковими касовими ордерами і видатковими документами під розпис особи, що здійснює контроль за веденням касових операцій;
виконання інших обов'язків по збереженню в касі грошових документів, цінних паперів і ін.
На підприємстві мається посадова інструкція касира з переліком його прав і обов'язків. Касир, як і будь-який інший працівник підприємства, під розпис ознайомлений з посадовою інструкцією.
Для забезпечення надійності і схоронності грошей і цінностей каса на підприємстві ізольована від інших допоміжних приміщень, обладнана спеціальним віконцем для проведення операцій із клієнтами і співробітниками, має сейф, охоронно-пожежну сигналізацію, що відповідає вимогам діючого стандарту.
Документальнеоформлення касових операцій на підприємстві ведеться в такий спосіб:
" касир одержує прибуткові або видаткові касові документи, перевіряє них на наявність і вірогідність підпис бухгалтера, а на видатковому документі - дозвільний підпис керівника, правильність оформлення документів і наявність реквізитів;
" прибуткові або видаткові касові документи відразу після одержання або видачі по них готівки підписуються касиром, ставиться штамп або робиться напис "Сплачено" із указівкою дати (число, місяць, рік);
" прибуткові і видаткові документи реєструються в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів;
" наприкінці робочого дня касир складає касовий звіт (Касова книга);
" заповнює Журнал реєстрації господарських операцій;
" на прикінці місяця заповнює Журнал № 1;
" вносить дані в Головну книгу;
" складає оборотну відомість;
" складає Баланс і Звіт про рух грошових коштів.
Синтетичний облік наявності і руху грошових коштів у касі ТОВ "Укрпромсервіс" ведеться на рахунку 30 "Каса" і субрахунку 301 "Каса в національній валюті".
Підприємство є торгівельним, тому для відображення в обліку

 
 

Цікаве

Загрузка...