WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Курсова робота

Облік основних засобів - Курсова робота

збільшуватися накопичена амортизація (знос) та відповідно зменшуватися залишкова вартість об'єкту основних засобів, що відображаються у Балансі (табл. 2.1)
ПОКАЗНИКИ РІК 0 РІК 1 РІК 2 РІК 3 РІК 4 РІК 5
Амортизаційні відрахування за рік - 3600 3600 3600 3600 3600
Накопичена амортизація (знос) на кінець року - 3600 7200 10 800 14 400 18 000
Залишкова вартість на кінець року 20 000 16 400 12 800 9200 5600 2000
Таблиця 2.1 Нарахування амортизації основних засобів прямолінійним методом, грн.
Метод прямолінійного списання, як правило використовується по відношенню до об'єктів основних засобів, стан яких залежить виключно від строку корисного використання та на них не діє вплив інших факторів. До таких основних засобів відносять будови, споруди, меблі та інші.
Характеризуючи метод прямолінійного списання, не можна не відмітити його переваги у простоті розрахунків та рівномірності розподілу сум амортизації між обліковими періодами, простоті, точності розрахунків. Його використання особливо доцільно, коли ступінь експлуатації об'єкта основних засобів у кожному звітному періоді залишається незмінною. Він передбачає практично рівномірний спад економічної корисності об'єкту із року у рік.
Але ж недоліком такого методу є те, що при його використанні не враховується моральний знос, а також не робиться реальна оцінка виробничої потужності основних засобів у різні роки експлуатації. Практика показує, що знос машин збільшується у перші роки їх експлуатації, потім величина зносу стабілізується, а у останні роки експлуатації знос машин знову зростає. Що до морального зносу машин, то він також нерівномірний. Застосування наданого методу не завжди забезпечує повне перенесення вартості основних засобів на знов створений продукт, в результаті чого створюється недоамортизація основних засобів, що є прямим збитком підприємства.
Виробничий метод амортизації основних засобів.
Для окремих видів основних засобів нарахування амортизації робиться на основі сумарної виробітки об'єкту за весь період його експлуатації у відповідних одиницях виміру (одиницях виготовленої продукції, відпрацьованих годин, кілометрах пробігу тощо).
Місячна сума амортизації розраховується співвідношенням амортизуємої вартості об'єктів основних засобів та очікуємого об'єму продукції (робіт, послуг) за весь рік корисного використання такого об'єкту основних засобів. Як відмічалося раніше, амортизуємою вартістю об'єкту основних засобів є первинна вартість, зменшена на його ліквідаційну вартість.
Таким чином, норму амортизації по цьому методу можна розрахувати по формулі:
Н = АВ / ОД (2.4)
ОД - розрахунковий об'єм діяльності (виробництва).
Нарахування амортизації за весь період експлуатації характеризується даними, що наведені у таблиці 2.2.
ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ НА КІНЕЦЬ РОКУ РІК ФАКТИЧНИЙ ОБ'ЄМ ПРОДУКЦІЇ, ОД. АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ ЗА РІК НАКОПИЧЕНА АМОРТИЗАЦІЯ (ЗНОС) НА КІНЕЦЬ РОКУ
20 000 0 - - -
16 750 1 2600 2600 * 1.25 = 3250 3250
12 875 2 3500 3100 * 1.25 = 3875 7125
8500 3 3500 3500 * 1.25 = 4375 11 500
4750 4 3000 3000 * 1.25 = 3750 11 250
2000 5 2200 2200 * 1.25 = 2750 18 000
Таблиця 2.2 Нарахування амортизації виробничим методом, грн.
У нашому прикладі очікуємий об'єм продукції з використанням обладнання складає по рокам, од.: 1 рік - 2600; 2 рік - 3100; 3 рік - 3500; 4 рік - 3000; 5 рік - 2200; Усього 14 400.
Виробнича норма амортизації на одиницю продукції: (20 000 - 2000) / 14400 = 1.25 грн./од.
Відзначимо, що при використанні виробничого методу сума амортизації, яка визнається витратами звітного періоду, та балансова вартість об'єкту при використанні цього методу змінюється у зрівнянні з попереднім періодом прямо пропорційно об'єму виробленої продукції (робіт, послуг).
В основі цього методу лежить припущення, що фактично отриманий прибуток від експлуатації відповідного нематеріального активу у кожному звітному періоді пов'язаний з випуском одиниць продукції, вироблених з його участю у цих звітних періодах. Існує точка зору, що на такий вид обладнання, як верстат, амортизація повинна нараховуватися в облікових цінах пропорційно одиницям виробленої на ньому продукції у кожному звітному періоді (на основі первісно визначеного загального випуску продукції), а не просто пропорційно часу с початку експлуатації (як передбачає прямолінійний метод). При цьому стверджується, більшість виробничих активів приймають участь у створені прибутку (та відповідно зношуються) лише тоді, коли вони використовуються у виробництві.
Метод нарахування зносу пропорційно випуску продукції також дуже простий, раціональний та систематичний. Краще за все його використовувати тому випадку, коли відносно активу, на який нараховується знос, можна визначити фактичний об'єм виробленої продукції. Його використання також доцільно, коли економічна користь того чи іншого необоротного активу зменшується у зв'язку з експлуатацією його у виробництві, а не у зв'язку з впливом на нього часу. Цей метод забезпечує також відповідність суми амортизації, яка визнається витратами поточного періоду, отриманням прибутку, у випадку, якщо використання відповідного необоротного активу у різні періоди неоднакові. Але, не дивлячись на плюси, цей метод у закордонній практиці не знайшов широкого застосування, оскільки дуже складно визначити фактичний об'єм продукції, виробленої з використанням того чи іншого необоротного активу.
Метод зменшення залишкової вартості.
Сутність наданого методу складається у визначенні річної суми амортизації об'єкту основних засобів виходячи з основної вартості такого об'єкту на початок
звітного року. Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом перемноження остаточної вартості об'єкту основних засобів на норму річної амортизації.
А = ЗВ * НА (2.5)
ЗВ - залишкова вартість об'єкту основних засобів.
Норму річної амортизації підприємство визначає самостійно по наступній формулі (2.6)
Н - строк корисного використання об'єкту основних засобів, років;
ЛВ - ліквідаційна вартість об'єкту основних засобів, що визначається підприємством самостійно, грн.;
ПВ - первісна вартість об'єкту основних засобів, грн.
Використання методу зменшення залишкової вартості при нарахуванні амортизації передбачає наявність ліквідаційної вартості амортизуємого об'єкту основних засобів. В протилежному випадку об'єкт основних засобів буде повністю "замортизован" протягом одного року! Це виходить з формули розрахунку нормі амортизації.
Зазначимо, що відповідно до П(С)БО №7 базою для нарахування амортизації при використанні наданого методу є залишкова вартість на початок звітного року або первісна вартість надату початку нарахування амортизації. З цього слідує, що, починаючи з дати вводу в експлуатацію об'єкту основних засобів до кінця звітного року, у якому був введений такий об'єкт,

 
 

Цікаве

Загрузка...