WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

облікової праці робітників виконують всі розрахунки оплати праці та утримань з неї, здійснюють контроль за використанням фонду оплати праці, ведуть облік
розрахунків по відрахуваннях на соціальне страхування та до Пенсійного фонду;
- виробничо-калькуляційна група, працівники якої ведуть облік витрат на всі види виробництв, калькулюють фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), яку випускають, складають звітність, визначають склад витрат на незавершене виробництво;
- загальна частина, де до кола робіт входить реєстрація всіх інших операцій підприємства, зведення даних поточного обліку, складання Головної книги, балансів та звітності.
Розподіл функцій щодо кожного штатного працівника закріплюється в положеннях про структурні підрозділи, зокрема в "Положенні про бухгалтерську службу".
Для чіткої організації виробництва та планування роботи з метою раціонального розподілу праці на підприємстві в наявності є розроблені посадові інструкції.
Посадова інструкція - це документ, у якому зафіксовані завдання, функції, обов'язки, права і відповідальність посадової особи. Вона розробляється для кожної конкретної штатної посади. (Додаток ).
Правильно складена інструкція дозволяє визначити обов'язки, права і відповідальність персоналу і запобігає виконанню функцій, що йому не належать, визначає систему взаємовідносин між керівниками і підлеглими, упорядковує потоки інформації на підприємстві.
При складанні посадових інструкцій необхідно керуватися Довідником професій працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.
Для облікових працівників посадові інструкції розробляються головним бухгалтером підприємства.
Посадова інструкція облікового працівника містить найменування посади; загальні положення; цілі і завдання; обов'язки і права; відповідальність; взаємозв'язок з іншими посадовими особами; критерії оцінки виконання обов'язків; оклад і премія; порядок призначення, звільнення і заміщення посади; висновок.
Посадова інструкція містить такі розділи:
І. Загальні положення;
ІІ. Обов'язки;
ІІІ. Права;
ІV. Відповідальність.
Основою бухгалтерського обліку є первинне спостереження, тобто сприйняття господарських операцій у момент їх здійснення.
На сьогодні первинні облікові документи є одним з головних і найбільш вірогідних джерел економічної інформації. Вони відображають виробничу і господарську діяльність, наявність і збереженість суспільної власності. Дані первинних документів містять необхідну інформацію для контролю за об'єктами господарської та фінансової діяльності. Тому основна вимога до первинних документів полягає в подальшому їх удосконаленні, тобто спрощенні (передусім вимірювань, нагромадження та реєстрації, що становлять понад 50% загальної трудомісткості обробки інформації).
Для збереження та передачі результати спостережень фіксуються на матеріальному носії у вигляді первинного документа.
Первинні документи - це письмовий документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Інформація, що міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.
На основі первинних документів формують облікові регістри і бухгалтерську звітність, завданням якої є задоволення потреб певних користувачів.
На рівень організації обліку впливає режим роботи бухгалтерії.
Робочий день на підприємстві організований таким чином, що найважчі операції бухгалтери виконують на початку дня. Для кожної посади розроблені індивідуальні графіки роботи.
3.2. Організація бухгалтерської обробки, облікової інформації з амортизації основних засобів.
Статтею 4 Закону про бухгалтерський облік встановлено принцип, щоб підприємством було забезпечене постійне (з року в рік) застосування обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива тільки у випадках, передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути основана й розкрита у фінансовій звітності.
В СТОВ "Стоколос" облікова політика являє собою сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання й подання фінансової звітності (додаток).
Розкривається облікова політика у примітках до фінансової звітності.
Оскільки на підставі даних бухгалтерського обліку формуються показники фінансової звітності, а бухгалтерський облік ведеться щоденно із застосуванням обраної облікової політики, підприємству необхідно, починаючи діяльність, сформувати свою облікову політику, відобразити її у відповідному наказі.
Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення.
Підприємство висвітлює обрану облікову політику шляхом описування:
- принципів оцінки системи звітності;
- методів обліку окремих статей звітності.
Облікова політика може здійснюватися тільки якщо:
1. Здійснюються статутні вимоги;
2. Змінюються вимоги органу, який затверджує Положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
3. Зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
В наказі про облікову політику підприємства відображаються такі основні питання з обліку нарахування амортизації :
Амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати такими методами:
- податковий метод на всі групи основних засобів ;
- по малоцінних необоротних активах нараховувати у першому місяці їх використання у розмірі 50 % їх вартості, та решту 50 % в період списання ;
- по нематеріальних активах нараховувати прямолінійним методом ;
- термін корисного використання кожного об'єкта і чинники, що впливають на нього відображати в акті, складеному інвентаризаційною комісією ;
- форми регістрів обліку для нарахування амортизації ;
- строк проведення інвентаризації ;
- порядок обробки та зберігання первинних документів та регістрів з обліку необоротних активів.
В СТОВ "Стоколос" нарахування амортизації здійснює згідно (п. 7.10 Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 р. № 132). Інформацію про нараховану амортизацію узагальнюють по кредиту рахунка 13 по відповідних субрахунках, що відкриті в господарстві.
Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших нематеріальних активів за прямолінійним методом на початок року (форма №10.2.5. с.-г.) (див. додаток) використовують для визначення річної та місячної суми амортизації на 1 січня. У наступні звітні періоди суму амортизації за січень коригують, враховуючи зміни в їх складі за попередній місяць. При цьому щомісячно складають Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших нематеріальнихактивів, які надійшли або вибули {форма № 10.2.6 с.-г.). У ній наводять вид основних засобів

 
 

Цікаве

Загрузка...