WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

після її закінчення.
Для контролю та впровадження обробки даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
В залежності від частоти використання реквізитів в різних документах виділяють загальні (основні) та індивідуальні реквізити.
Окремі реквізити є обов'язковими для кожного документу, незалежно від його виду.
Обов'язкові реквізити є загальними (основними) для характеристики будь-якої операції. Вони визначають зміст операцій, які відображаються, і надають документу доказову силу.
Так, в документах з обліку амортизації це такі реквізити, як класифікаційна група, вид та назва основних засобів, балансова вартість, сума амортизації, кореспондуючий рахунок, строк корисного використання, дата оприбуткування та інші які зазначені і передбачені формою відомості для відповідного методу.
Постійні реквізити заздалегідь наносяться на стандартні аркуші паперу друкарським шляхом, за допомогою комп'ютера або (рідше) спеціального штампу, і утворюють офіційний бланк документу.
Якщо документ не має хоча б одного з обов'язкових реквізитів, то він не може бути підставою для відображення операції в бухгалтерському обліку.
До індивідуальних реквізитів відносяться відомості, які визначаються характером операції, що відображається в документах.
Раціональне поєднання загальних та індивідуальних реквізитів дозволяє економно використовувати технічні носії облікової документації, з достатньою повнотою характеризувати операцію, що документується, і витрачати менше часу на складання первинного документу.
Всі документи в СТОВ "Стоколос" подаються до бухгалтерії у строки, встановлені керівником підприємства. При цьому забороняється приймати до виконання та оформлення первинні документи за операціями, які суперечать законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання та використання активів і зобов'язань. Такі документи передаються безпосередньо головному бухгалтеру для прийняття відповідних рішень.
Первинні документи можуть бути прийняті до обліку в тому випадку, якщо вони:
" складені за формою (документи, типові форми яких не передбачені, повинні містити обов'язкові реквізити);
" підписані особою, спеціально на це уповноваженою.
Документи, які надходять до бухгалтерії, в СТОВ "Стоколос", ретельно перевіряються перед рознесенням їх даних на рахунки бухгалтерського обліку. Якщо документи здають особи, відповідальні за їх складання, перевірка здійснюється у присутності останніх.
Якщо документи здають особи, відповідальні за їх складання, перевірка здійснюється в присутності останніх.
Надання облікових документів для подальшої обробки, в СТОВ "Стоколос", дозволяється лише після їх всебічної перевірки як з точки зору законності оформлення ними операцій, так і за формою.
Після перевірки документи подаються на затвердження керівнику підприємства, а далі підлягають бухгалтерській обробці.
Обробкою називається підготовка документів для запису сум господарської операції на рахунках синтетичного та аналітичного обліку.
Організація обробки документів має забезпечити швидке та правильне відображення в обліку господарських операцій. З цією метою повинні здійснюватись всі стадії обробки.
Таксування документів - це грошова оцінка зазначених в документі матеріальних цінностей. Під таксуванням розуміють множення ціни на кількість, під розцінкою - розрахунок ціни, а під оцінкою - проставляння (розрахунок) ціни в документі.
Проставляння на первинних документах проводок називається контируванням.
Шлях, який повинен пройти той чи інший документ, залежить від змісту останнього і визначається при складанні графіку документообігу.
Графік документообігу розробляє головний бухгалтер СТОВ "Стоколос", затверджується і вводиться в дію наказом керівника, для того, щоб бути безумовно обов'язковим не тільки для облікових, але й для інших працівників, пов'язаних з веденням обліку. Одним з таких облікових працівників, на якого покладено облік основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань - є бухгалтер по основним засобам.
Розробляючи план організації документації господарських операцій, необхідно перш за все скласти перелік операцій, які підлягають документуванню в СТОВ "Стоколос", а потім визначити, якими документами буде оформляться кожний вид операції, скільки екземплярів потрібно кожного документа, як повинен бути використаний екземпляр і який порядок складання кожного виду документа. Порядок документування операцій і складання документів потрібно викласти в письмовій формі на самому зразку документа, або у вигляді робочої інструкції, яку прикладають до зразка документа.( див. додатки)
Отже, первинні документи по амортизації складаються в бухгалтерії підприємства ,а не в структурних підрозділах де безпосередньо знаходяться в експлуатації необоротні активи на які нараховується амортизація.(33) Результати показників про суми нарахованої амортизації відображаються у виробничих звітах структурного підрозділу по видам роботи, або найменуванню культур, тобто об'єктах витрат підприємства.
Основні вимоги, яким відповідає побудова бухгалтерського апарату в СТОВ "Стоколос" є:
- узгодженість між відділами та виконавцями;
- зв'язок між бухгалтерією та іншими структурними підрозділами підприємства, а також із зовнішніми організаціями;
- високоякісне обслуговування підприємства, його кореспондентів та відвідувачів;
- доведення кількості операцій до необхідного мінімуму та ліквідація паралелізму;
- оперативність керівництва та швидкість виконання;
- економія на штатах.
На великих та середніх підприємствах, які мають складну організаційну і виробничу структуру, ведення бухгалтерського обліку може бути централізованим і децентралізованим.
Для СТОВ "Стоколос" характерна централізована структура бухгалтерії, при якій у виробничих підрозділах реалізуються функції збору бухгалтерських даних, а формування звітних даних за ними і розробку звітності здійснює центральна бухгалтерія підприємства.
Рис. 3.1. Централізована структура бухгалтерії в СТОВ " Стоколос"" Лубенського району Полтавської області
Обліковий апарат господарства зосереджений в головній бухгалтерії, в ній здійснюється ведення аналітичного і синтетичного обліку на основі первинних та зведених документів, що надходять з підрозділів підприємства. В самих підрозділах здійснюють лише первинна реєстрація господарських операцій.
Рис. 3.2. Типи організаційної структури бухгалтерського апарату
У бухгалтерії СТОВ "Стоколос" , є декілька підрозділів, які відповідають за різні етапи обробки бухгалтерської інформації:
- матеріальна група, працівники якої ведуть облік придбання виробничих запасів, розрахунків з постачальниками, надходжень та витрат виробничих запасів в розрізі місць їх зберігання та використання, обліку руху необоротних активів та нарахування амортизації.
- розрахункова група, працівники якої на підставі первинної

 
 

Цікаве

Загрузка...