WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

яких ці засоби будуть мати виробничу корисність (зносу). Його мета - розподільних активів довгострострокового використання на витрати протягом передбаченого строку експлуатації на основі застосування систематичних та раціональних запасів, тобто -це процес розподілу , а не оцінки.
Усі матеріальні активи довгострокового використання, крім землі, мають обмежений строк експлуатації. Внаслідок обмеженості строку служби, вартість цих активів повинна розподілятися на витрати протягом усіх років їх експлуатації. Двома головними причинами обмеженості строку служби активів є фізичний та моральний знос.
Під фізичним зносом розуміють поступову втрату основними засобами своєї первісної споживної вартості ,що відбувається не лише у процесі їх функціонування ,але й при їх бездіяльності ( руйнація від зовнішніх впливів, атмосферних опадів, корозії тощо). Фізичний знос основних засобів залежить від їх якості , технічної досконалості ; особливостей технологічного процесу (інтенсивність використання засобу, наявність агресивного середовища); часу їх дії (кількість днів праці на рік, змін на добу, годин праці на зміну );ступеню захисту основних засобів від зовнішніх умов( спеки, холоду, вологості, атмосферних опадів); якості догляду за основними засобами та їх обслуговування ,від кваліфікації робітників та їх відношення до основних засобів.
Розрізняють повний та частковий фізичний знос основних засобів. При повному зносі діють засоби ліквідовуються новими (капітальне будівництво та поточна заміна зношення основних засобів).Частковий знос підлягає ремонту. Але усунення проявів часткового фізичного зносу може лише дещо відстрочити термін повного зносу основного засобу. Необхідність заміни зношеного об'єкта не може бути виключена регулярним ремонтом.
Моральний знос - це зменшення вартості основних засобів та інших необоротних активів під впливом скорочення суспільно необхідних витрат на їх відбудову (моральний знос першої форми); зменшення їх вартості у результаті введення нових, більш прогресивних, економічно ефективних машин та обладнання (моральний знос другої форми). Під впливом цих форм морального зносу технічною характеристикою та економічною ефективністю.
Нинішній етап розвитку науково-технічного прогресу спричиняє швидкий моральний знос деяких об'єктів основних засобів. Якщо розраховувати термін корисного використання об'єкта, виходячи лише з фізичного зносу, існує можливість втрати економічного ефекту від використання основного засобу.
Вирішення цієї проблеми криється в порівняльному виборі терміну корисного використання об'єкта. Якщо темп оновлення технології , до якої відноситься основний засіб , достатньо високий , але термін його морального зносу менший за термін зносу фізичного , можна говорити про доцільність використання такого засобу. Строк корисного використання основного засобу при цьому рівняється терміну морального зносу.
Висновок. Виходячи з вищевикладеного , можна констатувати ,що:
термін корисного використання основного засобу (за умови перевищення строку морального зносу над строком фізичного зносу) визначається періодом з моменту вводу об'єкта в експлуатацію і до моменту, коли зростаючі витрати на утримання порівнюються зі спадаючими вигодами від використання;
економічний ефект від використання основного засобу в будь-який момент його експлуатації можна розраховувати як різницю між рівнями економічних вигод та витрат на утримання;
термін доцільного використання об'єкта основних засобів є терміном його корисного використання, обмеженим строком морального зносу об'єкта або технології, до якої належить об'єкт;
при прийнятті рішення про термін корисної експлуатації об'єкта основних засобів для розрахунку норм амортизаційних відрахувань необхідно враховувати не лише строк основного засобу, виходячи з тривалості його ефективної роботи, обмеженої фізичним зносом, але й технологічність об'єкта та виробничого процесу, в якому він бере участь, та темпи розвитку технологій в даній галузі.
Визначення строку корисного використання основних засобів на основі порівняння впливу фізичного та морального зносу та економічної доцільності об'єктів дає змогу підвищити ефективність використання основних засобів і господарської діяльності.
РОЗДІЛ 2.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "СТОКОЛОС"
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Стоколос" - самостійний господарюючий статутний об'єкт, створений на засадах добровільної угоди шляхом об'єднання майна фізичних осіб - його Учасників, який має права юридичної особи та здійснює багато профільну виробничу та комерційну господарську діяльність з метою одержання відповідного прибутку.
Місцезнаходження ТОВ "Стоколос": 37542, Україна Полтавська область, Лубенський район с. Висачки.
Товариство створювалося у відповідності з чинним законодавством України, в т.ч. згідно вимог Законів України "Про господарські товариства", "Про власність" та інших законодавчих актів, має Статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається Установчим Договором.
Товариство має самостійний баланс, круглу печатку, кутові то інші штампи, фірмові бланки зі своєю назвою, має право відкривати та закривати розрахункові, поточні, кредитні та інші рахунки в установах банків на свій власний вибір, здійснює облік і веде звітність за встановленою формою.
До моменту реєстрації Товариства кожен з його Учасників зобов'язаний був внести не менш ніж 30% внеску, що підтверджувалося документами, виданими банківською установою, а в разі внеску у вигляді матеріальних цінностей - актом прийому-передачі майна.
У товаристві є резервний фонд у розмірі 25% Статутного фонду, розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% від суми прибутку до досягнення фондом вказаного розміру.
Майно товариства складають основні фонди і оборотні фонди, а також інші, що належать йому на праві власності, цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі товариства.
Товариство є власником майна, включаючи майно, що передане товариству Учасниками, продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
На правах власника майна товариство може продавати, купувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду або в безоплатне тимчасове користування або в позику юридичним та фізичним особам належні йому будівлі, споруди, засоби виробництва, транспортні засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні цінності, які належать товариству та знаходяться на балансі, а також у встановленому порядку списувати це майно зі свого балансу.
Головною метою створення та діяльності товариства є збереження та розвиток економічної бази України, розвиток підприємництва, створення нових робочих місць, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, а також задоволення потребнаселення, інших юридичних та фізичних осіб в

 
 

Цікаве

Загрузка...