WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

економічних вигід від його використання, потрібно включати до складу поточних витрат операційної діяльності. Відображати ці затрати слід у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.
Такий порядок відображення зазначених затрат може поширюватися і на орендовані основні засоби (облік в орендаря).
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів відносяться на рахунки з обліку витрат залежно від цілей їх використання на підприємстві.
На нашу думку, запропонований автором підхід до можливого вирішення поставленого питання заслуговує на увагу. Досить доречною є пропозиція щодо відображення витрат на утримання основних засобів у складі поточних витрат та віднесення їх на рахунки обліку залежно від цілей використання.
Не менш актуальним в цьому плані є погляд М.Матвієнка. Особливу увагу він приділяє розподілу затрат на утримання основних засобів. Так, автор пропонує витрати на утримання окремих видів основних засобів, які експлуатуються в сільськогосподарському виробництві обліковувати по дебету рахунка 91 "Загальновиробничі витрати", а розподіляти ці витрати з окремих аналітичних рахунків на собівартість сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) і незавершене виробництво в наступному порядку:
1) за тракторами - пропорційно обсягу виконаних робіт;
2) ґрунтообробними машинами - пропорційно обробленим площам;
3) сівалками - пропорційно площам посіву;
4) технічними засобами для збирання врожаю - на собівартість отриманої продукції або пропорційно затратній площі;
5) машинами для внесення добрив у ґрунт - пропорційно фізичній масі внесених добрив;
6) меліоративними спорудами - пропорційно меліоративним площам;
7) затрати на утримання тваринницького приміщення - пропорційно зайнятій тваринами площі.
Ми розділяємо думку щодо запропонованого порядку розподілу витрат на утримання основних засобів з окремих аналітичних рахунків на собівартість сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) і незавершене виробництво.
Не менш актуальним питанням є облік оренди основних засобів. Так, наприклад, багато дискусій ведеться з приводу того, чи повинен орендар створювати фонд відновлення орендованих основних засобів. З цього приводу О.Зінчук, має власну точку зору. За його твердженням, рішення про створення фонду відновлення основних засобів повинно прийматися підприємством і власниками майна при укладанні договору оренди. Якщо таке рішення прийняте, то орендар повинен провести розрахунок орендної плати, яка складається з двох частин:
1) премія власнику майна в розмірі не менше 1% вартості паю (майна), яка виплачується орендодавцеві у грошовій, натуральній формах або послугами (за домовленістю);
2) відрахування в межах амортизації (зносу) орендованого майна, які спрямовуються до фонду відновлення орендованих основних засобів.
Таким чином, орендар повинен створити фонд відновлення основних засобів, якщо прийняте відповідне рішення підприємства і власниками майна. Такий підхід в ситуації, що склалася, є доречним.
Багатьох цікавить проблема викупу орендованих основних засобів орендарем. Власний погляд на розв'язання цієї проблеми має бухгалтер-експерт С.Мальшакова.: частина орендної плати, яка акумулюється в орендаря у фонді відновлення орендованих основних засобів, є власністю співвласників, які раніше знаходилися в орендаря в операційній оренді, отже за таких обставин дія договору на оренду цих основних засобів припиняється.
Сума майнових часток (паїв), яка виплачується колективу співвласників з кожного об'єкта основних засобів, повинна бути вказана у договорі купівлі-продажу. Оскільки в цьому випадку продавець не є платником ПДВ, сума ПДВ підприємству не буде пред'явлена. Сума зносу може бути вказана у передавальних документах, однак у бухгалтерському обліку орендар її не відображає.
Вище розглянуті публікації мають позитивно вплинути на організацію обліку основних засобів у сільськогосподарських підприємствах. Проте зміна умов організації та функціонування вимагають розробки нових підходів до вирішення даної облікової проблеми. Потрібно розробити єдині моделі форм бухгалтерського обліку, розраховані на обробку інформації вручну та на персональних комп'ютерах, тобто надати сільськогосподарським товаровиробникам реєстри синтетичного і аналітичного обліку й алгоритми їх ведення. Алгоритми ведення бухгалтерських реєстрів повинні відповідати чинному законодавству України. Недостатня теоретична обґрунтованість цих питань, а також гостра потреба в їх найшвидшому практичному виконанні визначають основні напрями досліджень щодо вдосконалення обліку основних засобів.
1.4. Теоретичні основи та шляхи вдосконалення організації обліку амортизації основних засобів.
При визначенні норми та суми амортизаційних відрахувань важливим питанням є строк корисного використання основного засобу , що амортизується. Згідно до діючих методик , даний термін визначається як "очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції( робіт, послуг). При цьому розглядається фізичний знос об'єкта основних засобів і практично не враховується той факт ,що в умовах швидкого розвитку технологій важливу роль відіграє моральний знос основного засобу та технологічного процесу , в якому він бере участь. Це призводить до зниження ефективності використання наявних ресурсів від застосування морально застарілих основних засобів, і відповідно, втрати господарюючим суб'єктом прибутку. Дане питання потребує вирішення на методологічному рівні.
Проблемі нарахування амортизації приділяється чимало уваги . Наприклад, О. Гудзинський, Г. Кірєйцев, В. Савчук, розглядаючи перспективи прийняття Закону України "Про амортизацію", зазначають, що застосування існуючих методів спричинило до вимушеного застосування більшістю сільськогосподарських підприємств морально і фізично застарілої техніки. С.М.Євтушенко розвиває концепцію оцінки економічної доцільності експлуатації об'єкту при визначенні строку його корисної експлуатації і пропонує групування основних засобів в залежності від терміну їх корисного використання . Всіх авторів, які займаються проблемами обліку амортизації , об'єднає думка про невідповідність сучасного нормативного забезпечення вимогам ефективного ведення господарської діяльності.
Метою написання статті є акцентування уваги на значенні морального зносу як окремих об'єктів основних, так і технологічного процесу взагалі та розкриття переваг альтернативного підходу до визначення строку корисного використання основних засобів, при якому враховується економічна доцільність використання об'єктів та їх морального зносу.
Відповідно до принципів бухгалтерського обліку вартість основних засобів повинна рівномірно розподілятися протягом передбаченого строку їх експлуатації
шляхом розподілу(списання) на звіті періоди, протягом

 
 

Цікаве

Загрузка...