WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

випадках ліквідаційна вартість зменшується на суму очікуваних витрат, пов'язаних з продажем в кінці строку корисної експлуатації активу. Тобто ліквідаційна вартість оприбуткованого об'єкта дорівнює доходу, одержаному від продажу подібного основного засобу, встановити який не виникає труднощів, оскільки ціна вже визначена ринком . Залишкову вартість придатних до експлуатації об'єктів визначають за формулою:
ГД = Кк х НД
де Гд - залишкова вартість придатних об'єктів;
Кк - коефіцієнт коригування;
Д - вартість нової деталі.
Тому необхідно для кожної групи основних засобів за однаковим функціональним призначенням на державному рівні визначити усереднені відсотки, за допомогою яких визначатиметься ліквідаційна вартість об'єкта, Завдяки централізованій розробці на рівні Міністерства аграрної політики України усереднених відсотків ліквідаційної вартості основних засобів по групах для усіх підприємств агропромислового комплексу сума ліквідаційної вартості буде більш об'єктивною, зникнуть розбіжності у сумі ліквідаційної вартості по одних і тих самих основних засобах, спроститься визначення ліквідаційної вартості, що сприятиме поліпшенню якості облікової Інформації.
Стосовно четвертого, основного, моменту, сільськогосподарське підприємство самостійно вибирає методи нарахування амортизації, які дають можливість точніше встановити суму зносу необоротних активів. В аграрній сфері головним засобом виробництва є земля, яка також класифікується як основний засіб. Однак на відміну від інших вона не є об'єктом амортизації. Це зумовлено тим, що за умов правильної експлуатації земля не втрачає своєї вартості, тобто не зношується. Всі інші основні засоби амортизуються.
Для нарахування амортизації по основних засобах підприємство серед альтернативних методів вибирає найоптимальніші й раціональні, які забезпечать дотримання принципу відповідності доходів і витрат. Розробляючи облікову політику, можна вибирати різні методи окремо для кожного об'єкта основних засобів або їх групи, а можна в цілому для всіх основних засобів - один з методів. П(С)БО 7 пропонує такі методи нарахування амортизації, як прямолінійний, виробничий, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, податковий.
Суть прямолінійного методу полягає у рівномірному розподілі вартості, що амортизується, протягом терміну корисного використання об'єкта шляхом відповідного ділення цих величин. Специфічним методом є виробничий, згідно з яким визначається розмір амортизації на кожну одиницю продукції в натуральному чи вартісному виразі, що виробляється з використанням конкретного об'єкта основних засобів, і цей показник множиться на обсяг виробленої в певному місяці продукції. Три Інших методи за своїм характером прискорені, що означає нарахування більшої суми амортизації у перший рік експлуатації об'єкта і поступове її зменшення до кінця терміну його корисного використання. Суть методу зменшення залишкової вартості та методу прискореного зменшення залишкової вартості полягає у нарахуванні річної суми амортизації множенням залишкової вартості об'єкта основних засобів, яка рік у рік стає все меншою, на норму амортизації. Різниця між цими методами полягає у визначенні норми амортизації; при методі прискореного зменшення залишкової вартості норма встановлюється на рівні подвійної норми прямолінійного методу, а при методі зменшення залишкової вартості вона обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної на первинну вартість. На відміну від попередніх при нарахуванні амортизації кумулятивним методом більша сума амортизації в перші роки експлуатації досягається за рахунок поступового зменшення кумулятивного коефіцієнта, який множиться на вартість, що амортизується. Кумулятивний коефіцієнт визначається як відношення кількості років, що залишилась до кінця очікуваного терміну використання об'єкта необоротних активів, до суми чисел років його корисного використання. Кожний з цих методів має свої переваги і недоліки, враховуючи які, можна визначити оптимальний для певного роду основних засобів і нематеріальних активів. Питання амортизації необоротних активів регулюється основними нормативними документами: Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", "Про амортизацію" , "Про оподаткування прибутку підприємств"(13), "Про фінансовий лізинг" , "Про оренду державного та комунального майна" , Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально - ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 07.03. 01.р. № 49. , Інструкції з інвентаризації основних засобів.
1.3 Огляд літературних джерел.
Перехід України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку потребує відповідних змін у діючій в нашій країні системі бухгалтерського обліку. У відповідній мірі ці зміни стосуються і питання обліку основних засобів.
Важливою умовою успішного створення раціональної методології обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах, яка б відповідала національним інтересам держави та інтересам окремого підприємства, є врахування національних умов господарювання, чинників його досягнень у минулому, змін в економічному і соціальному житті, глибоке вивчення зарубіжного досвіду і використання багатьох фундаментальних положень, прийнятих у країнах з розвиненою ринковою економікою.
В цьому зв'язку особливого значення набувають теоретичні дослідження побудови системи обліку основних засобів при різних формах власності і різних формах господарювання, на базі чого повинні розроблятися прикладні питання бухгалтерського обліку основних засобів та їх контролю.
Проблеми бухгалтерського обліку основних засобів при різних формах власності на них та різних формах господарювання вивчені недостатньо, хоча їм приділяється багато уваги в економічній літературі, періодичних виданнях та повсякденній роботі міністерств і відомств нашої держави.
На основі переглянутого матеріалу в процесі вивчення обліку основних засобів, слід зазначити, що певні досягнення щодо вирішення даного питання маються. Дамо системний виклад сучасних уявлень про предмет дослідження. Для цього розглянемо різні погляди авторів на висвітлення питання обліку основних засобів. У зв'язку із значною кількістю наукових публікацій та статей, звернемо свою увагу на кількох, які є найбільш актуальними та мають різні підходи до можливого вирішення даної проблеми.
В умовах сьогодення особливо гостро стоїть питання про порядок обліку затрат на утримання основних засобів. Цікаву думку, щодо розв'язання цього питання має А.Харитонова, бухгалтер-експерт фірми "Баланс-Клуб". За її словами, витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта основних засобів в робочому стані та отриманняпервісно визначеної суми майбутніх

 
 

Цікаве

Загрузка...