WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

з 1-го січня 2005 року організацію, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснювати у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку покласти на обліково-фінансовий відділ підприємства.
2. Вести з 1-го січня 2005 року План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, застосовуючи відповідну інструкцію, для чого організувати та провести інвентаризацію даних по всіх рахунках бухгалтерського обліку.
3. Забезпечити протягом 2005 року дотримання єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання та подання користувачам у встановлені строки фінансової звітності на підставі положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
4. Згідно П(С)БО і ведення обліку та складання фінансової звітності (за виключенням звіту про рух грошових коштів) здійснювати за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат, згідно якого для визначення фінансового результату звітного періоду співставляти доходу звітного періоду з витратами, що здійснюється для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку та звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.
5. Основними засобами вважати матеріальні цінності, призначені для використання в господарській діяльності товариства зі строком служби більше 365 днів і вартістю не менше 1000 грн.
Основні засоби розподіляти за групами, встановленими п8.2 ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" суми амортизаційних відрахувань звітного періоду, визначити шляхом застосування норм амортизації, встановлених п8.6 ст.8 зазначеного Закону. Ліквідаційну вартість основних засобів не застосовувати. Первісну оцінку об'єкта основних засобів здійснювати за собівартістю згідно до П(С)БО.
6. Бухгалтерський облік нематеріальних активів згідно П(С)БО - 8 вести за наступними групами:
- права користування природними ресурсами;
- права користування майном;
- права на знаки для товарів та послуг;
- права на об'єкти промислової власності;
- авторські та суміжні права;
- гудвіл;
- інші нематеріальні активи.
Первісну вартість нематеріальних активів формувати згідно пп11-17 П(С)БО - 8. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювати із застосуванням прямолінійного методу.
7.Довгострокові інвестиції обліковувати за методом участі в капіталі. При відображенні у фінансовому звіті та в балансі вартості довгострокових фінансових інвестицій, що обліковується за методом участі в капіталі, їх вартість збільшувати на суму частки інвестора в прибутку асоційованої компанії та зменшувати на суму отриманих дивідендів.
8. Відстрочені податкові активи визначати у тому випадку, коли податки на прибуток, що визначений згідно облікової політики підприємства, менше податку на прибуток, який визначений з метою оподаткування.
9. Первісну вартість запасів, що придбані за плату, визначати за собівартістю запасів згідно з П(С)БО - 9.
Первісну вартість запасів, що виготовляється власними силами товариства визначати згідно П(С)БО - 10.
Не включати до первісної вартості запасів, відносити до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):
- понад нормовані втрати та недостачі запасів;
- відсотки за користування позиками;
- витрати на збут;
- загальногосподарські та інші подібні витрати, безпосередньо не пов'язані з придбанням та доставкою запасів, а також проведення їх до стану, в якому вони можуть бути в запланованих цілях.
При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх проводити за середньозваженою собівартістю, що розраховується по кожній одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку інших запасів на початок звітного місяця та вартості отримання в звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця та отримання у звітному місяці запасів.
Запаси, які не принесуть товариству економічних вигод у майбутньому, визнавати неліквідними та списувати в обліку, а при складанні фінансової звітності згідно П(С)БО - 9 не відображати в балансі, а обліковувати на позабалансовому рахунку 07.
10. На вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що обліковуються на рахунку 11, нарахувати знос та обліковувати його на рахунку 11 до повного зносу і списання внаслідок непридатності до експлуатації. Суму зносу відображати на субрахунку 132.
11. Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточну дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включати до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням сумнівних та безнадійних боргів.
Розмір резерву сумнівних боргів на 2005 рік встановити 5% суми дебіторської заборгованості станом на 31.12.2004 рік.
12. До витрат майбутніх періодів відносити попередньо оплачену оренду, суми за підписку періодичних видань та всі інші витрати, що відносяться до наступного звітного періоду.
13. Відстрочені податкові зобов'язання визнавати у випадку, якщо податкові зобов'язання за декларацію про прибуток товариства менше за податок на прибуток, що визначений згідно фінансового обліку.
14. До складу доходів майбутніх періодів, відносити суми нарахованих доходів протягом поточного або попереднього звітних періодів, які будуть визнані в майбутніх звітних періодах.
15. Доходи та витрати включати до складу звіту про фінансові результати на основі принципів нарахування та відповідності і відображати в обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.
16. Класифікацію витрат на виробництво проводити згідно П(С)БО - 16. До виробничої собівартості продукції включати:
- прямі втрати;
- виробничі накладні витрати (постійні та змінні). Постійні виробничі накладні витрати розподіляти на кожну одиницю виробництва, виходячи із нормальної виробничої потужності виробничого обладнання.
Витрати, що не пов'язані з операційною діяльністю, які невключаються до собівартості реалізованої продукції є витратами звітного періоду.
17. Класифікацію адміністративних витрат та витрат на збут здійснювати згідно П(С)БО - 16.
18. Затвердити систему оплати праці згідно колективного договору товариства.
19. Податковий облік здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.
20. Контроль за виконанням завдання залишити за собою.
Директор:
Головний бухгалтер:
З наказом ознайомлені

 
 

Цікаве

Загрузка...