WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

місця бухгалтера.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України - К 1997 р.
2. Кодекс законів України.
3. Водний кодекс України від 06.069.1995р.
4. Земельний кодекс України від 13.03.1992р.
5. Закон України "Про господарські товариства".
6. Закон України "Про власність".
7. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1995 р.
8. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.1992р.
9. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.02.1992р.
10. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік та деяких інших законодавчих актів України від 30.03.2005р. №2505 -N.
11. Закон України "Про енергозабезпечення" від 01.07.94
12. Закон України, Т.1-8, Київ.
13. Закон України "Про оренду державного та комунального майна "
14. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. за ред. С.Ф.Голова./ - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України.
15. Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи та організації за порушення нормативних актів з охорони праці. Постанова Кабінету Міністрів України №754 від 17.09.1993 р.
16. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. №250//Закон і бізнес. 1993р.Травень .с.3-5.
17. Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України №1094 від21.08.2001 р.
18. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. / Збірник "Закони України". Т.5., ст.103-112.
19. Положення "Про екологічну експертизу". Постанова Кабінету Міністрів України від 09.028.1995 р.
20. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. / Збірник "Закони України". Т.5., ст.103-112.
21. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. // Вісник податкової служби України. №35.1999.
22. Про затвердження Положень(стандартів ) бухгалтерського обліку в Україні. Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999р.№87//Вісник податкової служби України № 39 1999р.
23. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. // Вісник податкової служби. №2.1992.
24. Про підприємства в Україні: Закон України від 20.03.1991 р. / Збірник "Закони України". Т.1., ст.310-311.
25. П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів" від 24.12.2004, №817
26. П(С)БО 7 "Основні засоби" від 27.04 2000 №92
27. "Облік і аудит" №5, 1994р
28. "Баланс" 2000р.-2003р.
29. "Вісник податкової служби України"2000р.-2005р.
30. "Все про бух облік" 2000р.-2005р..
31. Беляков Г.І. "Охорона праці".М.,Агропромвидат,1990.
32. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Житомир. ПП "Рута" 2001р.
33. Бутинець Ф.Ф. Фінансовий бухгалтерський облік. ПП "Рута". Ж.: 2000.
34. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В.Інформаційні системи обліку. Курс лекцій . Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106"Облік і аудит". - Житомир: ЖІТІ.
35. Грабова Н.М., "Теорія бухгалтерського обліку".
36. Грякни Г.М. "Охорона праці" Київ "Урожай" 1994р.
37. Давидов Г.М." Аудит" Знання 2001р.
38. Дубій О."12 уроків з "1С: Бухгалтерією" Львів 2001р.
39. Івахненков С.В. "Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту" Київ "Знання-прес"2003р.
40. Жуковський І.І. Комплекс програмних засобів для автоматизації бюджетного обліку на ПЕОМ // Вісник статистики №2, 1992р.
41. Завгородній В.П. "Бухгалтерський облік в Україні".
42. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика.
43. Кузьмінський А.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Київ "Вища школа" 1993 р.
44. Левин А Самоучитель работы на копьютере // М: Нолидж, 1999г.
45. Литвин Ю.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Тернопіль "Чарівниця" 1995 р.
46. Литвин Ю.Я., Полторадня В.А. Организация бухгалтерского учёта в сельском хозяйстве.. Киев "Вища школа" 1977 р.
47. Литвин Ю.Я. "Організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в сільському господарстві" Київ "Вища школа"1993р.
48. Логанова А "Новые технологии автоматизации бухгалгерского учета" // "Компьютер в бухгалтерском учеге й аудите" №2, 1998г.
49. Любейко А.М. "Фінанси і контроль", 2004р.
50. Маренич Т.Г. " Бухгалтерський облік в агро формуваннях" Київ 2005р.
51. Михайлов Ю. Комп'ютеризація бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит №11, 1994р.
52. Мілих Є., Цикало Є. Контрольні функції бухгалтерських працівників в умовах автоматизації обліку // Бухгалтерський облік і аудит №2, 1995р.
53. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Київ "Вища освіта" 2003 р.
54. Огійчук М.Ф. та ін. Автоматизована система бухгалтерського обліку в сільському господарстві // К: Вища школа, 1995р.
55. Писаренко В.М. "Агроекологія теорія та практикум" Інтерграфіка 2003р.
56. Саженець С.В. "Бухгалтерський облік і аудит", 2004р.
57. Собко А.В., Кузьмінський А.М., "Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу".
58. Сук П.П "Бухгалтерський облік в сільському господарстві", 2004р.
59. Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік".
60. Тютюнник Ю.М. "Фінансовий аналіз бізнесу" .Полтава 2004р.
61. Чумаченько М.Г. "Економічний аналіз" Київ 2003р,
62. Ярошевська В.М. "Охорона праці в галузі" Київ 2004р.
?
Додатки
Додаток
Аудиторський висновок за результатами перевірки повноти нарахування сум амортизації (зносу ) основних засобів"
Згідно договору № 25 від 23.01.2005 року аудитором Томко Ганною Вікторівною (сертифікат аудитора № 795 виданий за рішенням Аудиторської палати України № 234 від 17.08.2000 року) проведено аудиторську перевірку операцій з основними засобами СТОВ" Стоколос" , що розташоване за адресою: с. Висачки , Лубенського району, Полтавської області, тел 71-0-58, факс 70-9-17.
Перевірка проведена з 15.02.2005 року по 21.02.2005року за період з 01.01.2004 року по 31.01.2004 року.
В ході перевірки були використані такі первинні документи:
- установчі документи;
- бухгалтерська звітність - форми № 1, 2, 3, 4, 5 за 2004 рік
- журнали-ордери;
- первинні документи по руху основних засобів;
- матеріали інвентаризації, актиконтролюючих органів.
- відомість нарахування амортизації основних засобів;
- Головна книга.
Аудитор керувався законодавством України в сфері господарської діяльності і оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, національними нормами аудиту з врахуванням міжнародних норм і стандартів.
Бухгалтерський облік в товаристві ведеться по журнально-ордерній формі рахівництва. Фінансова звітність

 
 

Цікаве

Загрузка...