WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

ліквідації за мінусом вартості матеріальних цінностей, одержаних від ліквідації основних засобів. Матеріальні цінності від ліквідації основних засобів оприбутковуються за цінами можливого використання і відображаються в обліку за кореспонденцією рахунків : дебет 20 Виробничі запаси" і кредит 40 "Статутний капітал". Результати від ліквідації основних засобів відносяться на фінансовий результат діяльності підприємства.
При списанні обладнання і транспортних засобів, які вибули в результаті аварії, до акту про ліквідацію повинна додаватися копія акту про аварію із з'ясуванням причин, що викликали аварію і прийняті заходи щодо винних осіб.
В процесі аудиторської перевірки слід перевірити подані до затвердження акти на списання основних засобів, звіривши їх дані з технічними паспортами та проектами, отриманими у процесі перевірки об'єктів в наявності.
Після закінчення аудиторської перевірки руху основних засобів перевіряється достовірність даних синтетичного й аналітичного обліку. З цією метою проводиться перевірка організації аналітичного обліку основних засобів: встановлюються матеріально відповідальні особи та наявність укладених з ними договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; ведення ними аналітичного обліку основних засобів у відомості уніфікованої форми ОЗ-9. В бухгалтерії товариства аналітичний облік основних засобів ведеться на інвентарних картках ф. № ОЗ-6, що відкриваються на кожний об'єкт Найчастіше допускаються порушення, якщо інвентарні картки не ведуться або не дотримуються вимоги щодо повноти заповнення реквізитів карток. Картки повинні зберігатися в бухгалтерії підприємства за класифікаційними групами, а поміж них - за місцями експлуатації, що забезпечує складання бухгалтерської звітності з найменшими зусиллями.
Для підтвердження достовірності даних аналітичного обліку синтетичному необхідно, щоб оборот в журналі-ордері № 13 відповідав підсумкам руху основних засобів в інвентарних картках, а залишки основних засобів за даними журналу-ордеру № 13 відповідали залишкам синтетичного рахунка 10 в Головній книзі.
4.3. Методика та технологія проведення аудиту нарахування амортизації основних засобів.
Основні засоби в процесі функціонування згодом зношуються. Вони зношуються не тільки фізично, але і морально. Моральний знос обумовлюється двома факторами : ростом продуктивності праці і темпами технічного прогресу. Фізичний і моральний знос основних засобів впливає на зменшення їхньої відбудовної вартості. Облік зносу ведеться на рахунку № 13 "Знос необоротних активів". Первісна вартість основних засобів підприємств відшкодовується амортизаційними відрахуваннями по встановлених нормах. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", амортизація - це систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизується протягом терміну їхнього корисного використання (експлуатації). Правильність використання засобів амортизаційного фонду досліджується безупинним способом. Амортизаційні відрахування забезпечують нагромадження коштів на модернізацію і капітальний ремонт основних засобів. Перевірка правильності нарахувань і використання фонду амортизації має важливе значення.
Для цього необхідно установити:
Чи нараховується амортизація на повне відновлення в розмірі норм амортизаційних чи відрахувань ні;
Чи використовуються поправочні коефіцієнти до норм амортизаційних відрахувань у встановлених випадках;
Чи нараховується амортизація по незаконних чи неоформлених актах прийому об'єктів будівництва й ін.;
Правильність нарахування амортизаційних відрахувань перевіряється аудитором шляхом розрахунку за той квартал, в якому за Головною книгою розмір нарахованої суми амортизаційних відрахувань значно відрізняється від інших кварталів. При виявленні помилок у розрахунках необхідно перевірити й інші квартали та визначити вплив помилок на собівартість продукції. Нові суми амортизаційних відрахувань порівнюються з фактично наведеними в обліку сумами, використовуються відомості розрахунку амортизації основних засобів.
Достовірність розрахунків амортизаційних відрахувань перевіряється порівнянням їх з даними регістрів синтетичного й аналітичного обліку (Головна книга, журнал-ордер № 13) з інвентарними картками. Особливу увагу необхідно приділити об'єктам основних засобів, нормативні строки експлуатації яких уже минули, а також повноті перенесення амортизаційних відрахувань на валові витрати. При використанні методу прискореної амортизації аудитор встановлює правомірність застосування цього методу в обліковій політиці підприємства.
Правильність розрахунку амортизаційних відрахувань перевіряється на початок звітного періоду та за весь період, а також перевіряється обгрунтованість визначення балансової вартості окремих об'єктів основних засобів. Згідно з чинним законодавством товариство збільшує балансову вартість відповідної групи основних засобів у таких випадках:
- у разі здійснення витрат на придбання основних фондів - на суму вартості придбання основних фондів з урахуванням транспортних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв'язку з таким придбанням;
- у разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб - на суму всіх виробничих витрат по виготовленню та введенню в експлуатації цих основних фондів, а також витрат на виготовлення основних фондів, що мають інші джерела фінансування.
Зменшення балансової вартості основних фондів відбувається у випадку реалізації їх, зняття з експлуатації (ліквідацією), капітального ремонту, реконструкції та консервації за рішенням товариства або Кабінету Міністрів України. Балансова вартість основних засобів групи 1 зменшується на суму окремого об'єкта цієї групи у разі виведення його з експлуатації через реалізацію.
Важливим моментом є те, що у разі реалізації окремих об'єктів основних засобів групи 1 за ціною, яка вища від балансової вартості, платник податку повинен включити суму перевищення виручки від реалізації над балансовою вартістю окремого об'єкта до валових доходів, а суму перевищення балансової вартості над виручкою від такої реалізації - до валових витрат відповідного періоду.
При реалізації і виведенні з експлуатації основних засобів груп 2 і 3 балансова вартість відповідної групи зменшиться на суму вартості реалізації таких основних фондів (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платником податку в межах бартерних(товарообмінних) операцій). Якщо сума вартості основних засобів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля,а сума перевищення заноситься до валового доходу платника податку відповідного періоду.
При аудиторській перевірці слід враховувати, що законодавством передбачений різний порядок визначення балансової вартості для першої, другої та третьої груп, у разі виведення з експлуатації основних засобів через їх ліквідацію,

 
 

Цікаве

Загрузка...