WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавсько - Реферат

підприємства, комісія повинна визначити суму чи збільшення зниження первинної вартості їх. Основні засоби, непридатні до експлуатації і не підмети відновленню, а також ті, котрі ремонтуються, включаються в окремий інвентаризаційний опис.
Аудит по основних засобах включає: дотримання правил оформлення операцій по надходженню, переміщенню, вибуттю і ліквідації, правильність нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
4.2. Нормативне забезпечення аудиторської перевірки амортизації основних засобів.
Аудитори досліджують, чи вірно відображені в бухгалтерському обліку операції по списанню відсутніх основних засобів, чи цілком віднесена на матеріально відповідальних осіб сума, необхідна для відшкодування підприємству.
Всі об'єкти основних засобів повинні бути закріплені за матеріально відповідальними особами. З цією метою вартість закріплених за матеріально відповідальними особами основних засобів, за даними інвентарних списків основних засобів, порівнюється з залишком по рахунку основних засобів на початок вивчення.
Важливо з'ясувати, чи вірно в бухгалтерському обліку відображаються основні засоби по фактичних витратах на їхнє придбання, спорудження і виготовлення, що складає їхню первинну вартість. За даними актів по формі ОЗ-1 встановлюється джерело основних засобів : як внесок в статутний фонд; безоплатного отримання від юридичних і фізичних осіб; придбання за плату чи на бартерній основі; в результаті здійснення капітальних вкладень; на умовах оперативної або фінансової оренди; виявлених об'єктів, що не значилися в бухгалтерському обліку.
Далі необхідно встановити дотримання правил оформлення актів введення в експлуатацію капітальних вкладень або актів прийому-передачі основних засобів та правильність відображення цих операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Особлива увага приділяється перевірці правильності відображення придбаних основних засобів та безкоштовної передачі.
Основні засоби, отримані безоплатно, товариство відображає як додатковий капітал (Дт 10; Кт 424), а на їх вартість збільшується прибуток, що підлягає оподаткуванню. Аудитор повинен ознайомитися з результатами збільшення величини оподатковуваного прибутку і переконатися в тому, що безоплатно одержане майно обліковане як об'єкт оподаткування.
Необхідно врахувати, що списання вартості майна з рахунка 10 "Основні засоби" відноситься на зменшення статутного фонду тільки після одержання інформації від другої сторони про оприбуткування цих об'єктів. При безкоштовній передачі основних засобів іншим підприємствам їх залишкова вартість (різниця між балансовою вартістю і сумою нарахованого зносу) відноситься на рахунок прибутку, який залишається в товаристві.
Придбані за плату, на бартерній основі, в результаті будівництва, реконструкції або технічного переозброєння основні засоби одночасно відображають джерелом їх фінансування - чистим прибутком, нерозподіленим прибутком минулих років, фондом розвитку тощо (Дт 443, 441, 425).
Особлива увага приділяється перевірці придбання товариством основних засобів у фізичних осіб. Такі операції оформляються письмовим договором купівлі-продажу із зазначенням паспортних даних продавця. З суми, сплаченої фізичній особі (Дт 152, 371; Кт 377), що належить їй на правах власності, утримується прибутковий податок (Дт 377; Кт 641). Товариство зобов'язане повідомити свою податкову адміністрацію про угоду й утриману суму податку із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові продавця та місця його постійного проживання. Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець (має ліцензію), то у разі купівлі у нього основних засобів з нього не утримується прибутковий податок.
При аудиті операцій по надходженню основних засобів встановлюється правильність формування первісної вартості об'єкта. Для встановлення правильності визначеної товариством первісної вартості основних засобів перевіряється рахунок 15 "Капітальні вкладення", де формується вартість придбаного об'єкта, за якою він обліковується (Дт 10, Кт 15).
Зміни первинної вартості основних засобів можуть бути у випадку добудування, дообладнування, чи реконструкції частковій ліквідації відповідних об'єктів. Знос основних засобів нараховується по встановлених нормах у розмірі, що не перевищує їхню первинну вартість. У звітності знос показується без зменшення фінансування. При реалізації основних засобів результати визначаються виходячи з продажної вартості і зменшення на залишкову вартість, податку на додаткову вартість, з урахуванням витрат.
Перерахунку підлягає вартість наявних будівель, споруджень, передавальних пристроїв, машин і устаткування, транспортних засобів, виробничого і господарського інвентарю, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень і інших видів основних фондів. Індексацію балансової вартості основних фондів роблять підприємства й організації всіх галузей народного господарства (крім житла) і форм власності, а також установи, що містяться за рахунок бюджету. Для індексації вартості основних фондів застосовуються усереднені індекси цін на будівництво і промислову продукцію, що фактично складаються в договірних умовах на щороку. Такі індекси розробляються міністерством статистики України і Міністерством фінансів.
Безпосередня робота з індексації вартості основних фондів здійснюється спеціально створеною в підприємстві комісією під головуванням його керівника, що несе відповідальність за проведення і правильність визначення результатів індексації. Далі перевіряється правильність відображення зміни вартості основних засобів за рахунок індексації. Вона відображається в обліку за дебетом рахунка 10 "Основні засоби" і кредитом рахунка 423 "Дооцінка активів". Суму зносу на момент індексації необхідно помножити на коефіцієнт індексації і результат буде новою сумою їх зносу. На різницю між новою сумою зносу і вказаною в балансі дебетується рахунок 42, субрахунок 423 "Дооцінка активів" і кредитується рахунок 13"Знос необоротних активів" .Сума зносу на момент індексації й отриманий результат є новою сумою їхнього зносу. Зміни у вартості основних фондів і суми зносу відображаються в інвентарних картках обліку основних чи фондів в інших регістрах аналітичного обліку. Починаючи з місяця, на 1 число якого зроблена індексація балансової вартості основних фондів, амортизаційні відрахування проводяться, виходячи з нової вартості основних фондів, відповідно до діючих норм і встановленим порядком Міністерством фінансів і Міністерством економіки України.
Згідно Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" № 92 від 27.04.2000 року підприємство переоцінюєоб'єкт основних засобів (по Положенню (стандарту) 7), якщо його залишкова вартість значно (більш ніж на 10%) відрізняється від дійсної вартості на дату балансу. У випадку переоцінки об'єкта основних засобів на цю же дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.
Переоцінена вартість і сума

 
 

Цікаве

Загрузка...