WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Планування податкових платежів (пошукова робота) - Реферат

Планування податкових платежів (пошукова робота) - Реферат

держави;
o зростання потреб населення регіону;
o збільшення доходів населення;
o зростання добробуту населення;
o підвищення загальноосвітнього рівня тощо.
При плануванні податкових платежів на державному рівні здійснюються різні заходи, головні з яких показані на рис. 17:
1. Визначення економічних тенденцій, які склалися в економіці держави, та пошук варіантів податкового режиму, найсприятливіших для цих змін.
2. Ранжирування розроблених варіантів податкового режиму по податкових групах, типах фінансово-господарської діяльності, по групах платників податків, у регіональному аспекті, а також оцінка цих варіантів.
3. Визначення пріоритетності різних варіантів майбутнього подат-кового режиму.
4. Аналіз виконання бюджету попереднього періоду (звітного року) та планування податкових платежів на наступний період.
5. Обговорення проекту податкових надходжень, бюджету держави, внесення корективів у окремі його статті, прийняття бюджету як закону та проведення відповідних змін у чинному законодавстві. При плануванні податкових платежів потрібно виконувати такі основні вимоги (рис. 18): 1. Аналіз взаємовідносин між платником податків і податковими органами. Вивчення позитивних і негативних тенденцій у взаємовідносинах платників податків та органів, які збирають їх, виявлення закономірностей розвитку цих взаємовідносин.
2. Аналіз чинників, які впливають на податкові платежі. Визначення чинників, які діють в системі податкових відносин, їх впливу на систему оподаткування в цілому та на окремі її елементи, на показники фінансово-господарської діяльності держави або окремого регіону.
3. Визначення можливостей появи та впливу непередбачених ситуацій на процес планування податкових платежів. Сутність цієї вимоги полягає у визначенні можливостей виникнення форс-мажорних ситуацій в економічних, фінансових, податкових, бюджетних сферах, які важко передбачити в період планування податкових платежів, ризику їх появи, а також можливості внесення корективів у процес планування та фінансово-господарської діяльності на підставі незбігання цілей державного бюджету та платника податку. У цьому разі необхідна розробка комплексу заходів щодо забезпечення такого стану.
Планування податкових платежів на всіх рівнях управління, у тому числі і на державному, здійснюється різними методами.
По-перше, це загальні методи планування, які за своєю суттю є універсальними й можуть застосовуватись для планування будь-яких показників і процесів. До них належать балансовий, експертних оцінок, економіко-математичні тощо.
По-друге, застосовуються й особливі методи, які дають можливість досягти найбільшого ефекту. Основні з них такі: 1. Методи кореляції та регресії, якими користуються при розрахунку планів податкових платежів на підставі встановлення взаємозв'язків між різними чинниками або їх групами. За їх допомогою тенденції, що були в попередньому періоді, переносяться на майбутній період. Найбільший ефект досягається при застосуванні комп'ютерів та іншої обчислювальної техніки.
2. Економіко-статистичні методи. До них належать методи теорій ігор, масового обслуговування, стохастичного програмування тощо. Найчастіше вони застосовуються при визначенні обсягів пропозиції товарів, зміні цін та їх структури, стану податкової дисципліни.
3. Метод варіантної розробки плану. При цьому методі розробляється кілька варіантів плану й поступово відхиляються ті з них, які дають негативний результат. Врешті-решт, залишається тільки один план, найсприятливіший для підприємства в певних умовах.
4. Детерміновані моделі - насамперед лінійного та кількісного програмування. Ці методи застосовуються, коли діє багато змінних чинників, між якими встановлюються взаємозв'язки, й потрібно визначити найоптимальніший варіант.
Найбільшого ефекту ці методи досягають при застосуванні комп'ютерної техніки, яка дозволяє обробляти великі масиви інформації за короткий час.
Загалом планування податкових платежів відрізняється від планування інших видів фінансово-господарської діяльності. На вибір методу планування не впливає вид податку, об'єкт оподаткування тощо. Головною є мета, яка ставиться при розробці плану, рівень кваліфікації працівників, які його розробляють, технічне оснащення підприємства.
При розробці плану податкових платежів, коли він в основному вже розрахований, обов'язково потрібно враховувати ризик податкової політики, тобто зменшення дохідної частини бюджету, що дає можливість спланувати витратну частину бюджету по цій мінімальній межі й, таким чином, зменшити ризик нестачі доходів для покриття витрат бюджету. Зазвичай по кожному податковому платежу планується відхилення від планових завдань на 2-3 пункти з урахуванням впливу того чи іншого чинника.
На підприємстві виділяють три рівні планування (рис. 19), кожен з яких має свою мету, завдання та форми реалізації.
Стратегічне (майбутнє, чи прогнозне) податкове планування. Воно здійснюється на період від одного року й більше (як правило, на період не більший ніж три роки). Його мета - визначення податкової стратегії на майбутній період як складової загальної частини фінансової стратегії. Розробка цього плану здійснюється на підставі загальної економічної стратегії підприємства і його мети. Головне завдання стратегічного планування - це підвищення добробуту власників підприємства за рахунок збільшення отриманих доходів та прибутку і зменшення податкових платежів, які є частиною загальних витрат підприємства.
Розробка стратегічного плану податків тісно пов'язана з податковою політикою підприємства та з іншими стратегіями. Так, виробнича стратегія підприємства залежить від податкової, оскільки воно повинно розробляти свою виробничу стратегію оподаткування, виходячи з державної системи оподаткування, ставок оподаткування і розмірів податкових платежів. Розмір сплати більшості податкових платежів визначається обсягами діяльності. Наприклад, виробничу стратегію можна будувати, виходячи з тієї діяльності, яка має податкові пільги. Прямий взаємозв'язок існує між стратегією податкових платежів і стратегією витрат, зовнішньоекономічною діяльністю, стратегією стимулювання тощо.
Розробка стратегії податкових платежів, як частина загальної фінансової стратегії, складається з шести етапів (рис. 20).
На першому етапі визначається загальний строк дії стратегії податкових платежів. Цейетап залежить від періоду та умов дії загальної економічної стратегії. Важливою умовою його формування є загальна державна податкова політика, її передбачуваність, стабільність законодавчої бази, постійність загальної економічної політики держави. Менший вплив мають такі чинники, як стадія життєвого циклу підприємства, форма його власності тощо. Цей етап, особливо в умовах перехідного періоду до ринкової економіки в Україні, становить один-два роки.
На другому етапі досліджуються зовнішні чинники, які впливають на податкові платежі підприємства. Насамперед це стосується законодавчої бази держави, її стабільності. Важливе значення мають і напрями економічної політики держави. Наприклад, орієнтація на зовнішнє інвестування або на розвиток власної виробничої бази на підставі розвитку науково-технічного прогресу (тобто пільги при оподаткуванні іноземних інвестицій або розвиток власної науково-технічної бази). Особливого значення набувають зміни кон'юнктури ринку, в тому числі й фінансової, зміни у світовому економічному середовищі, системі оподаткування в інших країнах.
На третьому етапі проводиться формування стратегічних цілей

 
 

Цікаве

Загрузка...