WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості розвитку податкової теорії в Росії та Україні - Реферат

Особливості розвитку податкової теорії в Росії та Україні - Реферат

в праці Й. Кулішера "Нариси фінансової науки" (1919). На підставі аналізу принципів оподаткування А. Сміта він класифікував подат-ки, досліджував податкові системи Росії та інших держав, а також різні теорії перекладання податків та інші питання теорії та практики оподаткування.
Г. Болдирев у праці "Прибутковий податок на Заході та в Росії" (1924) досліджував проблеми аналізу та особливості прибуткового оподаткування. Крім аналізу цього податку, він вивчав особливості застосування його в різних країнах світу, а також виклав основні принципи щодо сплати цього податку:
"I. Етичні принципи оподаткування:
o загальність податків;
o непорушність особистої свободи при оподаткуванні і стягуванні податку.
II. Принцип управління податками:
o визначеність оподаткування;
o зручність оподаткування і стягування для платників;
o дешевизна стягування і мінімум затрат;
o належний вибір джерел податків, тобто якомога меншого обмеження народного виробництва і кращого здійснення соціально-політичних цілей;
o зведення сукупності податків до такої системи, яка б забезпечувала, якщо це можливо, дотримання згаданих принципів управління достатністю надходжень та еластичність на випадок надзвичайних державних потреб".
Аналізується податкова політика післяреволюційного періоду в першому радянському підручнику Ф. Менькова "Головна засада фінансової науки" (1924). Крім повного аналізу податкової політики, автор розглянув питання перекладання податків, їх класифікацію управління ними, а також висунув пропозицію: з метою запобігання ухилянню від сплати податків фінансовій адміністрації надавати додаткові повноваження в питаннях проведення перевірок і встановлю-вати жорсткі покарання за недостовірну інформацію при заповненні декларації.
Другий період розвитку теорії фінансів і податків радянського пе-ріоду охоплює 30-50-ті роки. Для цього періоду характерна велика політизація та ідеологізація всієї радянської науки, зміни в розгляді суті податків, їх значення та місця в економічній системі держави. Так, Комуністичною партією та урядом використовуються податки виключно для охорони та зміцнення соціалістичної власності, заздалегідь визначеного співвідношення суспільних та особистих інтересів радянських громадян, а також для здійснення господарської та культурно-виховної роботи. Тобто коли експлуататорські класи існують, то податки спрямовуються на їх ліквідацію, виступають як засіб конфіскації їхнього майна. На той час відбувся поділ фінансової (і податкової) науки на капіталістичну та соціалістичну. Але як наслідок з'являються і негативні риси, причому як у теорії, так і на практиці. Була зруйнована єдина чітко налагоджена податкова система країни, був відсутній контроль за системою оподаткування. У свою чергу, це призвело до повного розпаду фінансової науки, з'явився і з року в рік зростав дефіцит державного бюджету.
Але наукова податкова теорія мала свій особливий розвиток. Так, у працях учених-економістів В. Дяченка "Загальне вчення про радянські фінанси" (1946), "До питання про сутність і функції радянських фінансів" (1957), П. Полозова "Податки в СРСР та інших капіталістичних країнах" (1931), Б. Ратнера "Податковий словник" (1931), М. Богачевського "Податкова система СРСР" (1938), М. Залеського "Податкова політика радянської держави на селі" (1940), Д. Алах-вердяна "Деякі питання теорії радянських фінансів" (1951), О. Сучкова "Економічна природа та головні принципи організації податку з обігу" (1951) робиться спроба визначити сутність радянських податків, їх значення та місце в суспільному виробництві, а також проводиться аналіз та порівняння їх з податками в інших країнах. Загалом дослідження проводилось у двох напрямах: історія податків і подат-кова практика.
Третій період розвитку фінансової та податкової науки охоплював кінець 50-х років і продовжувався до середини 80-х. До цього пе-ріоду можна віднести праці таких учених: В. Матвеева "Держава та податки" (1960), А. Пєчникова "Сучасна податкова система СРСР" (1975), М. Богачевського "Податки капіталістичних держав" (1961), в яких увага приділялася експлуатаційному характеру податків.
Для цього періоду характерні два напрями в фінансовій науці: розкриття суті радянських фінансів і вивчення бюджетного устрою СРСР та бюджетного права. Але в той же час наука про податки практично не розвивалась. Це було пов'язано з проголошенням курсу на безподаткове будування соціалізму. Вважалось, що коли в державі діє єдина форма власності - державна, то державні підприємства та установи не оподатковуються, бо їх доходи державні. Перерозподіл доходів між підприємствами та державою відбувається через різні платежі до бюджету. Податкову форму мав тільки податок з обороту.
Докорінна перебудова всієї податкової системи в державі почалася в середині 80-х років, в період переходу на ринкові відносини. Податки розглядалися не тільки як виконання фінансових функцій, а і як регулятори ринкових відносин, стимулюючий чинник впливу на підвищення загальної продуктивності праці, розвитку приватного підприємництва, фермерського господарства в агропромисловому комплексі, вирішення соціальних проблем тощо.
З 1991 р. податкова система України стала розвиватись самостійно. На жаль, вона має багато недоліків, успадкованих від радянського періоду, тому в сучасних умовах іде активний пошук найоптимальнішого її варіанта. Але характерною особливістю розвитку сучасної податкової теорії є те, що відсутні серйозні, глибокі праці вчених та економістів, а надруковані публікації мають практичний напрям і прикладний характер.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про систему оподаткування" в редакції Закону № 77/97-ВР від 18.02.97 // ВВР України - 1977. - № 16.
2. Болдырев Г. И. Подоходный налог на Западе и в России. - Л., 1924.
3. Боголепов Д. Краткий курс финансовой науки. - Харьков: Пролетарий, 1929.
4. Василии О. Д. Державні фінанси України. - К.: Вища шк., 1997.
5. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. -№ 7-9. С. 120-123.
6. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
7. Дикань Л. В. Налогообложение. -Харьков: Консум, 1996.
8. Д'яконова І. І. Податки та податкова політика України. - К.: Наук, думка, 1997.
9. Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики. - М.: ЮНИТИ, 2000.
10. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999.
11. Милль Дж. Основы политической экономии. - М.: Прогресс, 1981. -Т. 1.

 
 

Цікаве

Загрузка...