WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Склад витрат операційної діяльності за економічними елементами (пошукова робота) - Реферат

Склад витрат операційної діяльності за економічними елементами (пошукова робота) - Реферат

орендодавець.
Затрати орендаря на поліпшення об'єкта оперативної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які попередньо очікувалися від його використання, відображають як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів і які підлягають амортизації.
Амортизацію об'єкта фінансової оренди нараховує орендар протягом періоду очікуваного використання активу.
Затрати орендаря на поліпшення об'єкта фінансової оренди, що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які попередньо очікувалися від його використання, відображають як капітальні інвестиції, що включені до вартості об'єкта фінансової оренди і підлягають амортизації.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюють протягом терміну їх корисного використання, який встановлює підприємство при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.
Нематеріальні активи, що внесені до статутного фонду, є прямою інвестицією і підлягають амортизації, як і основні засоби.
Нараховувати амортизацію починають з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняють, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.
Підприємство самостійно виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод обирає метод амортизації нематеріального активу. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизацію нараховують із застосуванням прямолінійного методу.
Витрати на придбання нематеріальних активів підлягають амортизації тільки за умовою придбання їх для власного виробничого використання на підприємстві.
Амортизаційні відрахування провадять до досягнення залишковою вартістю необоротних активів нульового значення.
До складу елемента "Інші операційні витрати" включають витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу собівартості реалізованихтоварів, а також до складу елементів, наведених у п. 2-5 цих Методичних рекомендацій, зокрема:
1) вартість послуг сторонніх підприємств, пов'язаних із забезпеченням протипожежної та сторожової охорони;
2) вартість послуг сторонніх підприємств з проведення рекламних заходів, пов'язаних з діяльністю підприємств торгівлі;
3) вартість транспортно-експедиційних послуг, не пов'язаних з придбанням товарних та інших запасів;
4) вартість послуг страхових і посередницьких підприємств;
5) витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів (оренда, ремонт, комунальні послуги), крім амортизації;
6) витрати на охорону праці;
7) витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємства;
8) витрати з оплати за участь у семінарах;
9) витрати на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування;
10) сумаподатків, зборів, обов'язкових платежів (державне мито, плата за землю, збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі, комунальний податок, експортне мито, митні збори та ін.), крім податків на прибуток, які нараховують згідно із чинним законодавством;
11) втрати від операційних курсових різниць;
12) втрати від знецінення запасів;
13) недостачі грошових коштів та інших цінностей, втрати від псування цінностей, якщо на час установлення недостачі винуватця не встановлено;
14) вартість активів (основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів) за залишковою вартістю при їх вибутті (списанні);
15) витрати на розрахунково-касове обслуговування в установах банків;
16) витрати, пов'язані з веденням касового господарства (плата стороннім організаціям за обслуговування, технічний нагляд і догляд за РРО, витрати на контрольно-касові стрічки, вартість фарби для друкарського механізму РРО та ін.);
17) витрати, пов'язані із забезпеченням нормальних умов праці та техніки безпеки (плата медичним закладам за медичний огляд працівників торгівлі і громадського харчування, вартість аптечок, медикаментів тощо);
18) витрати на облаштування та утримання кімнат відпочинку, роздягалень, душу, шаф для спеціального одягу та іншого обладнання;
19) представницькі витрати (організація прийомів, конференцій, свят, участь у ярмарках, виставках тощо);
20) визнані суми фінансових санкцій (штрафи, пені, неустойки);
21) собівартість реалізованої іноземної валюти;
22) сума резерву сумнівних боргів за реалізовані товари (продукцію), роботи і послуги;
23) витрати, пов'язанi з управлiнням торговельною дiяльнiстю, у тому числi:
- витрати на службовi вiдрядження; вартiсть послуг сто-роннiх пiдприємств із транспортного обслуговування, пов'язаного з управлiнням торговельною дiяльнiстю;
- вартiсть професiйних послуг (юридичних, аудиторських, консультацiйно-iнформацiйного характеру), пов'язаних з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства;
- вартiсть поштово-телеграфних послуг;
- вартiсть послуг централiзованих бухгалтерiй, обчислювальних центрiв;
- витрати на оцiнку вартостi майна;
24) iншi операцiйнi витрати.
4 . Номенклатура статей витрат звичайної та надзвичайної дiяль-ностi пiдприємств торгiвлi (табл. 5.12).
Список використаної літератури.:
1. Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату України від 24.01.94 № 21.
2. Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України від 29.12.2000 № 416/299.
3. Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. - К.: Лібра, 1996. - 160 с
4. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -672 с.
5. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с
6. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с
7. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с
8. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с
9. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...