WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Склад і класифікація витрат сільськогосподарських підприємств (пошукова робота) - Реферат

Склад і класифікація витрат сільськогосподарських підприємств (пошукова робота) - Реферат

експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; оплата послуг сторонніх організацій тощо);
ґ) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, во-довідведення та інше утримання загальних приміщень виробничого призначення;
д) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці та інші витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг тощо);
є) витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;
є) інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо); ж) плата за оренду землі і майна виробничогопризначення;
з) сума нарахованого (внесеного) фіксованого сільськогосподарського податку. В кінці звітного періоду (року) цю суму розподіляють між об'єктами обліку витрат продукції рослинництва пропорційно до площі угідь, зайнятих відповідними культурами.
До складу загальновиробничих витрат входять окремі види витрат, що стосуються всіх напрямів діяльності господарства, зокрема витрати на утримання основних засобів (включаючи орендну плату), які обслуговують виробничі процеси в різних напрямах діяльності господарства; витрати на утримання складів для зберігання виробничих запасів (крім складів для зберігання продукції та витрат на реалізацію); витрат на пожежну охорону; поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією засобів природоохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів тощо); витрати на захоронения екологічно небезпечних відходів; оплата послуг сторонніх організацій щодо приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів та очищення стічних вод; інші види поточних ви-
трат на збереження природи; витрати, пов'язані з добуванням і використанням природної сировини, в частині відрахувань для покриття витрат на геологічну розвідку та пошуки корисних копалин, на рекультивацію земель; плата за воду, що забирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів; за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище; розміщення відходів та інших видів шкідливого впливу в межах лімітів. Ці витрати обліковуються на окремому субрахунку рахунку 91 і розподіляються між основними галузями та об'єктами витрат пропорційно до суми прямих витрат (без витрат основних матеріалів: кормів, насіння, сировини).
Не відносяться на собівартість виробленої і реалізованої продукції і покриваються за рахунок інших джерел:
а) адміністративні витрати;
б) витрати на збут;
в) інші витрати операційної діяльності;
г) фінансові витрати;
ґ) втрати від участі в капіталі;
д) втрати від надзвичайних подій;
є) витрати внаслідок вилучення капіталу власниками. До адміністративних витрат належать витрати на управління підприємством:
а) загальні корпоративні витрати (організаційні, на проведення річних зборів, представницькі тощо);
б) витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу;
в) витрати на утримання основних засобів і необоротних активів адміністративного призначення (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона тощо);
г) винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
ґ) витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
д) витрати на вирішення судових спорів;
є) податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів,
що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
є) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
ж) інші витрати адміністративного призначення.
Витрати на збут включають витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):
а) витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах;
б) витрати на ремонт тари для зберігання продукції;
в) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут;
г) витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); ґ) витрати на передпродажну підготовку товарів;
д) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
є) витрати на утримання необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
є) витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги;
ж) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
з) інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
До складу витрат на збут не належать витрати, які згідно з договором поставки виконуються постачальником за окрему плату (вартість тари, відпускна ціна доставки цінностей до споживача тощо).
Адміністративні витрати та витрати на збут в кінці року списують на результати діяльності підприємства.
До інших витрат операційної діяльності включаються:
а) витрати на дослідження та розробки;
б) собівартість реалізованої іноземної валюти;
в) собівартість реалізованих виробничих запасів;
г) сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;
ґ) втрати від операційної курсової різниці;
д) втрати від знецінення запасів;
є) нестачі та втрати від псування цінностей;
є) визнані штрафи, пені та неустойки;
ж) витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
з) інші витрати операційної діяльності.
До фінансових витрат належать витрати на відсотки (за користування отриманими кредитами, за випущеними облігаціями, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.
Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, що обліковуються методом участі в капіталі.
До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:
а) собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);
б) собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);
в) собівартість реалізованих майнових

 
 

Цікаве

Загрузка...