WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік будівництва господарським способом (пошукова робота) - Реферат

Облік будівництва господарським способом (пошукова робота) - Реферат

"Розрахунки за іншими операціями" у частині вартості послуг переробки тощо.
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" використовують будівельні підприємства, що мають власні кар'єри, ділянки для заготівлі нерудних матеріалів (глини, піску, вапна, щебеню, лісу круглого). Ці матеріали заготовлюються для наступної їх переробки і випуску цегли, будівельних конструкцій і виробів для власних допоміжних виробництв або для передання іншим організаціям у переробку. В дебет рахунка 15 відносять і купівельну вартість матеріальних цінностей, по яких на будівельне підприємство надійшли розрахункові документи постачальника, та інші витрати з придбання матеріалів з кредиту рахунків 63, 23, 372 залежно від того, звідки надійшли матеріальні цінності, від характеру витрат на заготівлю і доставку матеріальних цінностей напідприємстві. Матеріальні цінності, що фактично надійшли на підприємство, списують за обліковими цінами з кредиту рахунка 15 в дебет рахунків 20 (22).
Залишок на рахунку 15 на кінець місяця відображає наявність матеріалів у дорозі.
При реалізації будівельних матеріалів іншим підприємствам складають такі бухгалтерські проведення:
1. Д-т pax. 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів", К-т pax. 201 "Сировина і матеріали" - на вартість матеріалів за обліковими цінами.
2. Д-т pax. 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", К-т pax. 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" - на продажну вартість матеріалів.
3. Д-т pax. 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів", К-т pax. 641 "Розрахунки за податками" - на суму ПДВ по реалізованих матеріалах.
Фінансовий результат від реалізації матеріалів визначають таким чином:
1. Д-т pax. 791 "Результат основної діяльності", К-т pax. 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів".
2. Д-т pax. 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів", К-т pax. 791 "Результат основної діяльності".
3. За pax. 791 визначається результат від реалізації виробничих запасів, який в кінці звітного періоду списується на pax. 44 "Нерозподілені прибутки, непокриті збитки".
Будівельні матеріали відносять до витрат виробництва на підставі накладних або лімітно-забірних карток. Будівельні матеріали оцінюють франко-приоб'єктний склад, включаючи заготівельно-складські витрати. До них відносять утримання апарату із заготівлі, матеріальних складів на будівництві, зберігання матеріалів, оплату зборів за повідомлення про прибуття вантажів, їх зважування, а також витрати матеріалів у дорозі та на складах у межах природних втрат, віднесені за рахунок підприємства. Втрати з доставки матеріалів від приоб'єктного складу до місця призначення на вартість матеріалів не відносять. Ці витрати включають у вартість будівельно-монтажних робіт за відповідними статтями.
Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому були здійснені (встановлені):
o понаднормові втрати і нестачі запасів;
o проценти за користування позиками;
o витрати на збут;
o загальногосподарські та інші подібні витрати, безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях.
Матеріали, які виготовляють власними силами, оцінюють за фактичною собівартістю згідно з П(С)БО 16 "Витрати".
Облік придбаних матеріалів, як і власного виробництва, а також устаткування, яке підлягає встановленню, проводять на рахунку 205. Обладнання, яке не підлягає монтажу, на 205 рахунок не відносять, а обліковують його на рахунок 15.
Обладнання, яке підлягає монтажу, списують із субрахунка 205 на рахунок 15 після здавання в монтаж (прикріплення до фундаменту, підлоги, міжповерхове перекриття, укрупнене складання, що підлягає оплаті згідно з цінниками на монтаж обладнання). Роботу з підготовки обладнання до монтажу - перевезення до місця встановлення, розпакування, складання, комплектування окремих частин і перевірка обладнання - не вважають здачею обладнання в монтаж.
Типову кореспонденцію рахунків з обліку матеріальних цінностей будівельних підприємств подано в табл. 2.1.
Облiк малоцiнних і швидкозношуваних предметiв. У будi-вельних органiзацiях до малоцiнних і швидкозношуваних пред-метiв вiдносять предмети, що використовуються не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спецiальний одяг тощо.
Облiк МШП здiйснюється за фактичною вартiстю їх придбання або собiвартiстю виробництва, якщо МШП виготовляються на пiдсобних виробництвах будiвельної органiзацiї.
Фактична вартiсть придбання складається з первiсної вартос-тi та витрат на доставку таких цiнностей на склад.
Облiк МШП ведеться на рахунку 22 "Малоцiннi та швидко-зношуванi предмети", по дебету якого вiдображається оприбуткування МШП, а по кредиту - вiдпуск за облiковою вартiстю у виробництво. Крiм цього, за кредитом рахунка 22 можуть вiдобра-жатися списання нестач i втрат вiд псування МШП.
Якщо МШП мають строк експлуатацiї бiльше одного року, то вартiсть їх придбання (виготовлення) вiдображається в складi субрахунка 112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи з вiдоб-раженням витрат на придбання по дебету субрахунка", 153 "Придбання (виготовлення) iнших матерiальних активiв" та наступним списанням з кредиту 153 в кореспонденцiї з дебетом 112.
Для облiку зносу малоцiнних необоротних матерiальних активiв призначений регулюючий субрахунок 132 "Знос iнших необорот-
них матеріальних активів". Будівельні організації можуть застосовувати методи нарахування амортизації у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 % його вартості, яка амортизується, та решти 50 % вартості у місяці їх вилучення зі складу активів. Можливе нарахування амортизації у першому місяці використання об'єкта 100 % його вартості.
Для всіх інших видів малоцінних необоротних матеріальних активів (крім спеціальних інструментів, пристроїв) метод нарахування зносу встановлюється розпорядчим документом керівника організації і не змінюється протягом року.
Для спеціальних інструментів і спеціального обладнання встановлений особливий порядок нарахування зносу. Вартість спеціальних інструментів і спеціального обладнання погашається відповідно до встановленої норми або кошторисної ставки, розрахованої, виходячи з кошторисних витрат на їх виготовлення придбання і запланованого строку будівництва, але не більше двох років. Порядок нарахування норм або кошторисних ставок і порядок нарахування зносу по спеціальних інструментах і пристроях визначається міністерствами і відомствами.
МШП, що стали непридатними, списуються з підзвіту матеріально

 
 

Цікаве

Загрузка...