WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Перелік витрат, що не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт - Реферат

Перелік витрат, що не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт - Реферат

1 цього Переліку, або до відповідних адміністративних витрат).
14. Утримання протипожежної та сторожової охорони адміністративних приміщень:
o витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті будівельної організації;
o послуги, надані сторонніми організаціями, з протипожежної та сторожової охорони в установленому законодавством порядку;
o придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування.
15. Витрати на перебазування будівельних і монтажних організацій.
16. Витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг).
2. Витрати на збут
До витрат на збут належать витрати, пов'язані з реалізацією товарів, робіт, послуг, а саме:
1. Оплата за розроблення і видання рекламних виробів (прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатівтощо), рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню); витрати на світлову, комп'ютерну, іншу зовнішню рекламу щодо діяльності будівельної організації та на дослідження ринку (маркетинг); відшкодовування витрат на участь у виставках, ярмарках, вартість безоплатно переданих зразків і макетів; представницькі витрати (організація
прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу).
2. Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції (допоміжних і другорядних виробництв будівельної організації); витрати на ремонт тари.
3. Витрати на утримання персоналу, діяльність якого пов'язана із збутом, включаючи витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом.
4. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона).
5. Витрати на утримання легкового автотранспорту, який використовується працівниками відділу збуту:
o на оплату праці водіїв та обов'язкові відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством;
o на ремонт, технічний нагляд і технічне обслуговування.
6. Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції, виробленої допоміжними та другорядними виробництвами будівельної організації для її реалізації на сторону, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції відповідно до умов договору (базису) поставки.
7. Податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством, пов'язані з відповідними витратами на збут.
8. Інші витрати, пов'язані зі збутом товарів, робіт (послуг).
3. Інші операційні витрати
До інших операційних витрат належать:
1. Втрати від знецінення запасів.
2. Втрати від нестачі та псування цінностей.
3. Визнані штрафи, пені, неустойки.
4. Сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів.
5. Витрати на утримання об'єктів соціальної сфери.
6. Витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно професійним спілкам, підприємствам громадського харчування, що обслуговують працівників будівельної організації або використовуються будівельною організацією самостійно на зазначені цілі, включаючи нарахування амортизації, витрати на проведення поточного ремонту, освітлення, опалення, водопостачання, каналізацію, електропостачання, а також на паливо для приготування їжі.
7. Витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".
8. Собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку є еквівалентом у грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти.
9. Собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості, та витрат, пов'язаних з їх реалізацією.
10. Втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю будівельної організації).
11. Витрати, пов'язані з наданням фінансової допомоги медичним, дитячим, громадським організаціям тощо.
12. Інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності будівельної організації.
Витрати операційної діяльності будівельної організації на утримання (амортизація, охорона тощо) незадіяних будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які не використовуються при виконанні будівельного контракту, не включаються до витрат за будівельним контрактом і відносяться на зменшення фінансових результатів від операційної діяльності будівельної організації.
Список використаної літератури:
1. Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату України від 24.01.94 № 21.
2. Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України від 29.12.2000 № 416/299.
3. Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. - К.: Лібра, 1996. - 160 с
4. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -672 с.
5. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с
6. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с
7. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с
8. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с
9. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...