WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах - Реферат

Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах - Реферат

Збільшують або зменшують статутний капітал виключно за рішенням власників (учасників) підприємства. Переоцінки активів або дооцінки чи уцінки основних засобів, незавершеного будівництва і нематеріальних активів через статутний капітал не проводять.
У графі "Резервний капітал" наводять суму резервів, створених за рахунок нерозподіленого прибуткувідповідно до чинного законодавства або установчих документів підприємства.
У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок", "Інші зміни" показують суми коригувань, передбачених
П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюють шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на податок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (попереднього збитку). За цим стандартом змінами в обліковій політиці вважають зміни, що виникли внаслідок зміни статутних вимог (підприємство приватизувалося, змінило організаційно-правову форму тощо), вимог органу, який затверджує положення бухгалтерського обліку, або якщо такі зміни забезпечують достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
Необхідність у користуванні у зв'язку з іншими змінами може виникнути, наприклад, через події, які відбудуться після дати балансу (їх перелік міститься у додатку до П(С)БО 6).
Форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності". Сюди потрапляють показники і пояснення, що забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, та інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Розкривають таку інформацію у вигляді, обраному бухгалтером письмово (таблицею, графіком тощо).
Різниця між сумою дебіторської заборгованості за Балансом, відображеною у рядках 161 і 210 (графа 4), та сумою заборгованості, відображеною у рядках 940 і 950 граф 4-6 Приміток, показує наявність заборгованості, яка не погашена більше року.
При заповненні розділу "Недостачі і втрати від псування цінностей" необхідно керуватись П(С)БО 9 "Запаси" та інструктивними матеріалами із застосування позабалансового рахунка 07 "Списані активи".
Форма №50-с-г. "Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств за 20__рік". При її складанні особливу увагу
звертають на таке. У І розділі форми № 50-с.г. відображають виробництво та реалізацію тільки власної сільгосппродукції. Куплену продукцію у формі не відображають.
У графах 4-6 не показують продукцію, направлену на переробку як на власні переробні підприємства, так і на давальницьких умовах, тому що її не можна вважати реалізованою. Сюди записують продукцію, продану заводам для її переробки, продукцію,
що залишається у власності заводу в рахунок оплати послуг із переробки, та реалізовану власну сільгосппродукцію, перероблену на власних виробничих потужностях. Продукцію, придбану в інших підприємств, у формі № 50-с-г. не відображають, адже після переробки готова продукція, куплена у підприємства-переробника, вже не є власною.
Реалізовану власну продукцію, перероблену на власних виробничих потужностях, показують за кодами 0220-0250 форми № 50-с-г.
У графі 2 "Собівартість основної продукції" платники фіксованого сільгоспподатку зазначають його суми (окремо за кожним кодом або видом продукції).
Суму нарахованого (сплаченого) фіксованого сільськогосподарського податку протягом року відносять до загальновиробничих витрат (рахунок 91).
У кінці звітного періоду (року) цю суму розподіляють між об'єктами обліку витрат рослинництва пропорційно до площі угідь, зайнятих відповідними культурами.
Якщо з однієї й тієї ж площі зібрано два врожаї, то на кожну культуру відносять половину нарахованої суми податку.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку не повинні заповнювати код 0285 "Відрахування на соціальні заходи" у розділі II форми № 50-с-г. Суми цього податку такі платники показують за кодом 0345 "Інші витрати (включаючи плату за оренду)".
Варто також зазначити, що за кодом 0345 у формі № 50-с-г. орендарі повинні відображати орендну плату за земельні частки (паї) і майнові паї та витрати, пов'язані з підтриманням орендованих земельних і майнових паїв у належному технічному стані, включаючи витрати на проведення поточних і капітальних ремонтів. А за кодами 0350 і 0351 треба окремо виділяти суми орендної плати відповідно за земельні частки (паї) та майнові паї.
Суми отриманих сільськогосподарськими товаровиробниками дотацій не включають до складу виробничої собівартості основної і реалізованої продукції (графи 2, 5) та доходу (виручки) від реалізації (графа 6). їх показують у формі № 50-с-г. за кодом 0366 "Інші операційні доходи". До того ж у графі 5 показують собівартість реалізованої продукції без акцизного збору, а у гра-
фі 6 - дохід (виручку) від реалізації продукції разом з акцизним збором. Таким чином, для обчислення валового прибутку (збитку) (код 0360 мінус код 0365) від результату від реалізації продукції (робіт, послуг) (код 0270, графи 6 мінус графа 5) необхідно відняти суму акцизного збору (код 0221).
Показники розділу III форми № 50-с.-г. треба обов'язково ув'язати з відповідними показниками форми № 2 "Звіт про фінансові результати" (табл. 6.28).
Звітність фермерських (селянських) господарств. Як юридична особа фермерське господарство згідно з чинним законодавством зобов'язане здійснювати розрахунки з бюджетом та складати фінансову і статистичну звітність.
Фермерське господарство за характером своєї виробничої діяльності й структурним складом прирівнюється до суб'єктів малого підприємництва, для яких встановлено скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу (ф. № 1-м) і Звіту про фінансові результати (ф. № 2-м) та річну форму статистичного спостереження ф. № 2 (ферм) "Основні показники господарської та фінансової діяльності селянського (фермерського) господарства".
У формі № 1-м "Баланс" у складі статей "Виробничі запаси" (код 100) включають "валову заборгованість замовників за будівельними контрактами", тобто понесені витрати за незакінче-ними будівельними контрактами.
У складі статті "Інші оборотні активи" (код 250) наводять, зокрема, вартість грошових документів і сальдо субрахунка "Податкові зобов'язання" рахунка 64 "Розрахунки за податками й платежами". Відповідно, сальдо субрахунка "Податковий кредит" рахунка 64 "Розрахунки за податками й платежами" і суму валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами відносять до статті "Інші поточні зобов'язання" (код 610).
У формі № 2-м "Звіт про фінансові результати" показують доходи, одержані фермерським господарством за звітний період, і витрати, понесені господарством за цей же період, а також

 
 

Цікаве

Загрузка...