WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах - Реферат

Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах - Реферат

незалежно від термінів одержання грошових коштів (чи їх еквівалентів) від покупців (замовників) і без вирахування із доходів сум наданих знижок, повернення проданих товарів інепрямих податків (ПДВ, акцизний збір тощо).
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначають за П(С)БО 1 "Витрати", а реалізованих товарно-матеріальних цінностей - за П(С)БО 9 "Запаси". Суми фіксованого сільськогосподарського податку на підставі Методичних рекомендацій протягом року належать до загальновиробничих витрат, а в кінці року розподіляють на собівартість продукції пропорційно площі зайнятих сільськогосподарських угідь. До собівартості не включають адміністративні витрати, а також витрати на збут, відображені в окремих рядках Звіту про фінансові результати.
До статті "Інші операційні доходи" потрапляють доходи від реалізації виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, від операційної оренди, операційних курсових різниць, реалізації іноземної валюти, списання кредиторської заборгованості, суми отриманих асигнувань і субсидій, штрафів, пені, недоїмок та ін.
У статті "Інші операційні витрати" відображають собівартість реалізованих виробничих запасів, іноземної валюти, втрати від знецінення запасів, виявлені недостачі і втрати від псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки, витрати на утримання об'єктів соціально-культурної сфери, відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості, витрати за рахунок коштів цільового фінансування в межах, що відповідають його умовам.
У статті "Дохід від участі в капіталі" показують дохід від інвестиційної діяльності в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі.
У статті "Інші фінансові доходи" показують дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковують за методом участі в капіталі).
До статті "Інші доходи" записують дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, неопе-раційних курсових різниць, безоплатно отриманих активів, списання кредиторської заборгованості, яка не виникла під час операційного циклу, після закінчення терміну позовної давності.
У статті "Фінансові витрати" відображають витрати на сплату процентів та інші, пов'язані із залученням позикового капіталу.
У статті "Інші витрати" наводять собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; витрати від неопераційних курсових різниць, уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій, витрати на ліквідацію необоротних активів, залишкову вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів та інші витрати звичайної діяльності.
У статті "Податок на прибуток від звичайної діяльності" вказують суму податку на прибуток, нараховану відповідно до П(С)БО 1 "Податок на прибуток".
У статтях "Надзвичайні доходи" і "Надзвичайні вигоди" відображають відповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних
подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, включаючи витрати на запобігання виникненню таких втрат), доходи і витрати від інших подій і операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій, за вирахуванням витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться.
Розділ II "Елементи операційних витрат"
Тут наводять елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), понесених підприємством у процесі господарської діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.
У статті "Матеріальні затрати" записують вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва) сировини і основних матеріалів, палива, енергії, будівельних матеріалів і запасних частин, тари, допоміжних та інших матеріалів. Вартість поворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, до елементу операційних витрат не включаються.
У статті "Витрати на оплату праці" показують витрати на виплату заробітної плати, премій і заохочень відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці і стимулювання, матеріальна допомога, компенсаційні витрати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
У статті "Відрахування на соціальні заходи" наводять відрахування на пенсійне і соціальне страхування (у тому числі страхування на випадок безробіття) та інші соціальні заходи, відрахування на індивідуальне страхування персоналу.
До статті "Амортизація" потрапляє амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, нарахована згідно з правилами бухгалтерського обліку.
До статті "Інші операційні витрати" включають роботи і послуги сторонніх організацій, суми податків і зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, суми фіксованих санкцій, а також витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плату за розрахунково-касове обслуговування тощо.
Зверніть увагу: сума всіх витрат операційної діяльності в розділі 1 форми № 2 може відрізнятися від суми витрат за елементами операційних витрат з розділу II (зокрема, на зміну залишків незавершеного виробництва, готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва).
Форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів". Його зміст і загальні вимоги до розкриття статей визначає П(С)БО 4. Еквівалентами грошових коштів виступають казначейські векселі, депозитні сертифікати та інші короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції.
Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) та дані про внутрішні зміни у складі грошових коштів та їх еквівалентів (наприклад, надходження коштів з банку до каси підприємства) у Звіті про рух грошових коштів не розкривають.
Форма № 4 "Звіт про власний капітал". У ньому відображають зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Власний капітал - це частка в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Порядок складання звіту регулює П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал".
У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" відображають суми власного капіталу, наведені в Балансі підприємства, на початок і кінець звітного періоду відповідно.
У графі "Статутний капітал" указують зафіксовану в установчих документах загальну вартість внесків власників (учасників) до капіталу підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...