WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах - Реферат

Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах - Реферат


Реферат на тема:
Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах
На підставі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 986-XIV та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою КМ України від 28.02.2000 № 419, річну фінансову звітність підприємства (крім зведеної та консолідованої) подають органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики, щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних із державного бюджету, - органам Державного казначейства, а щодо використання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів, - фінансовим відділам місцевих органів виконавчої влади не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.
Конкретні терміни подання фінансової звітності для державних сільгосппідприємств у межах зазначеного вище терміну встановлює Міністерство аграрної політики України. Фінансову річну звітність подають до Мінагрополітики у такому складі:
o баланс (форма № 1);
o звіт про фінансові результати (форма № 2);
o звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
o звіт про власний капітал (форма № 4);
o примітки до фінансової звітності (форма № 5). Також передбачено і статистичну звітність, а саме:
o форму № 50-с-г. "Основні показники роботи сільгосппідприємств за 20__рік", затверджену наказом Держкомстату
України від 01.07.02 № 254;
o звіт про фінансові результати та дебіторську і кредиторську заборгованість (форма № 1-Б).
Заповнюючи форми № 1-5, керуються положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України та Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 №132.
Щоб забезпечити достовірність показників фінансових звітів, перед їх складанням усі підприємства зобов'язані провести інвентаризацію активів і зобов'язань - перевірити і документально підтвердити їх наявність, стан та оцінку.
Виконують це згідно з Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69. Інвентаризують усі активи та зобов'язання підприємства (у тому числі й ті, що йому не належать і обліковуються на позабалансових рахунках), крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризацію яких проводили після 1 жовтня звітного року.
Особливості інвентаризації грошових коштів у касі підприємства викладено в Положенні про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженому постановою Правління НБУ від 19.02.01 № 72.
За погодженням з Державним комітетом статистики України у формах фінансової звітності та формі № 50-с-г., а також у зведених звітах вартісні показники вказують у тисячах гривень з одним десятковим знаком, натуральні - в центнерах, людино-години - в тисячах.
Форма № 1 "Баланс підприємства". Показники на початок звітного періоду переносять із річного звіту за минулий рік (графа 4).
Основні засоби, прийняті у фінансову оренду, обліковують на Балансі орендаря, а в операційну - на забалансових рахунках.
У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображають активи, які підприємство утримує для збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигід (акції переробних і сервісних підприємств АПК, пайові внески до статутних капіталів кооперативів тощо). Якщо інвестор суттєво впливає на такі підприємства (володіє 20-50 % акцій), то такі вкладення обліковують та оцінюють за методом участі в капіталі.
У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показують заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу (проміжку часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг) та буде погашена після дванадцяти місяців з дати Балансу.
У статті "Відстрочені податкові активи" фіксують суму податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.
До статті "Виробничі запаси" потрапляє вартість активів, облік яких ведуть на рахунках 20 "Виробничі запаси" і 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".
У статті "Товари" показують вартість товарів, придбаних для наступного продажу, без торгових націнок.
У статтях "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" і "Поточні зобов'язання з внутрішніх розрахунків" учасники спільної діяльності без створення юридичної особи відображають дебіторську або кредиторську заборгованість у рамках спільної діяльності.
Дебетовий залишок на рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" входить до статті "Інша поточна дебіторська заборгованість".
У статті "Статутний капітал" відображають загальну суму внесків власників (учасників) до капіталу підприємства. Нагадуємо, що рахунки обліку статутного капіталу та джерел фінансування не кореспондують при нарахуванні амортизації, операціях з основними засобами та капітальними інвестиціями. Статті "Пайовий капітал", "Неоплачений капітал" і "Вилучений капітал" заповнюють тільки недержавні підприємства.
Показники рядків 012, 032, 162, 350, 360, 370 (при збитках) Балансу наводять в дужках як такі, що вираховують.
У статті "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)" підприємство показує суму нерозподіленого прибутку або в дужках - суму непокритих збитків.
Одержані кошти цільового фінансування на витрати некапітального характеру визнають доходом у період їх здійснення. Плату за користування дитячими дошкільними закладами у складі цільового фінансування не відображають, а включають до інших операційних доходів підприємства.
Кошти цільового фінансування, використані на капітальні інвестиції, списують у дебеті рахунка 48 в кредит рахунка 69 "Доходи майбутніх періодів". При введенні в експлуатацію необоротних активів і нарахуванні амортизації на її суму визнають дохід звітного періоду і зменшують на неї доходи майбутніх періодів.
Форма № 2 "Звіт про фінансові результати". Звіт заповнюють відповідно до вимог, викладених у П(С)БО 3. Графа 4 "За попередній період" переносять із річного звіту за попередній рік (графа 3).
Розділ І "Фінансові результати"
Дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображають у рядку 010 за принципом відвантаження

 
 

Цікаве

Загрузка...