WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості господарської діяльності будівельних галузей та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку - Реферат

Особливості господарської діяльності будівельних галузей та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку - Реферат

будівництві спостерігаються значні обсяги незавершеного будівництва, об'єкти мають велику собівартість та вартість, період будівництва може тривати кілька звітних періодів. У завдання обліку входить організація постійного контролю за рівнем витрат у незавершеному будівництві, правильне визначення собівартості продукції, дотримання сум витрат, передбачених кошторисом;
o покупець (замовник) часто здійснює періодичні платежі у межах загальної контрактної вартості як оплату процесу будівництва. У завдання обліку входить визначення оцінки ступеня завершеності будівництва за звітний період;
o територіальна розгалуженість будівельних майданчиків - продукт, об'єкт будівництва розробляють не за місцем розміщення виробника-виконавця, а на окремій дільниці, вказаній замовником; об'єкти виробництва знаходяться на значній
відстані від апарату управління, що вимагає від бухгалтерської служби посилити контроль за збереженням матеріальних цінностей;
o об'єкти будівництва знаходяться на відкритій місцевості, спостерігається вплив кліматичних умов, що призводить до значних витрат. У бухгалтерському обліку потрібно проводити чітке розмежування природних втрат і втрат з вини матеріальних осіб;
o у будівництві існує велика залежність від суміжників. У завдання обліку входить контроль за дотриманням строків постачання матеріалів, виконання суміжних робіт. Будівництво може здійснюватисьтрьома способами: господарським, підрядним або змішаним.
Підприємство, яке здійснює капітальні вкладення і веде їх облік, називається забудовником. Якщо обсяги будівельно-монтажних робіт передають для виконання будівельно-монтажним організаціям, тоді забудовник виступає в ролі замовника, а будівельна організація називається підрядчиком.
Об'єктами обліку у забудовника є:
1) кошти, які нагромаджуються для фінансування капітальних вкладень;
2) затрати на виконання будівельно-монтажних робіт.
При господарському способі будівництво здійснюється власними силами підприємства (забудовника) без залучення спеціалізованих підрядних будівельно-монтажних організацій. При цьому на підприємстві може створюватися будівельно-монтажний підрозділ (наприклад, відділ капітального будівництва), який здійснює відповідні будівельні роботи, найчастіше із реконструкції та розширення підприємства або будівництва невеликих об'єктів допоміжного призначення.
При підрядному способі будівництво здійснюється підрядними будівельними та монтажними організаціями, які мають у своєму розпорядженні будівельні кадри, спеціалізовані машини і устаткування. Здійснення будівництва відбувається за договорами будівельного підряду, що укладаються між замовником і підрядчиком.
При змішаному способі будівництво здійснюється з використанням власних потужностей підприємства із залученням до певної частини робіт підрядних організацій.
У свою чергу ст. 334 Цивільного кодексу України передбачено, що на виконання робіт, обумовлених договором підряду, складається кошторис. У главі 2 "Будівельної термінології" СН та П 1-2 1980 р. термін "кошторис" визначено як документ, який встановлює на підставі проектних даних вартість будівництва об'єкта, у тому числі необхідні витрати на виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт і придбання обладнання, а також інші витрати, пов'язані із здійсненням будівництва.
Перелік видів інвесторської кошторисної документації та порядок її складання викладено у першій частині "Правил визначення вартості будівництва" (ДБН Д1.1-1-2000).
П(С)БО 18 "Будівельні контракти" потребує при підписанні будівельного контракту проектної документації на зведення об'єкта будівництва. Але у Положенні немає пояснення терміна "проект". У словнику іншомовних слів, виданому головною редакцією УРЕ АН УРСР у 1974 p., слово "проект" з латинської мови перекладено як "сукупність документів (розрахунків, креслень та ін.), необхідних для побудови споруд, виготовлення машин та ін". Вказана характеристика терміна "проект" відповідає визначенню терміна "проектна документація" у Положенні про підрядні контракти у будівництві України від 15.12.93 № 9.
Список використаної літератури:
1. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с
2. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с
3. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с
4. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1993.
5. ЗавгороднийВ. П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. - К.: Вира-Р; Дакор, 2000. - 608 с
6. НидлзБ. И. др. Принципы бухгалтерского учета (Б. Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдуэл: Пер. с англ.) / Под ред. Я. В. Соколова. - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 496 с.
7. Скворцов Н. Н. Бухгалтерский учет: Учеб.-метод. пособ. В 2 т. - Харьков, 1999.
8. Сук Л. К. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К.: Інститут після-дипломної освіти Київського університету ім. Тараса Шевченка. - 2001. - 339 с.
9. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посіб. - 6-те вид., доп. і пере-роб. - К.: А.С.К., 2002. - 784 с.
10. Чистов Д. В., Таранов А. В., Заремба О. А., Заремба А. В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины: Учеб. пособ. - Киев: Диасофт, 2002. - 528 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...