WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторські робочі документи - Реферат

Аудиторські робочі документи - Реферат

клієнтові.
4. Додаткова підсумкова документація
Додаткова підсумкова документація не є обов'язковою і видається замовникові тільки в тому випадку, коли аудитор вважає це необхідним, або у випадку, коли це обумовлено в договорі чи додатковій угоді між аудитором та клієнтом. Додаткова документація оформлюється як додаток до аудиторського висновку або як самостійний документ.
Як додаток до аудиторського висновку додаткова підсумкова до-кументація оформлюється, якщо аудитор у висновку посилається на неї. В іншому випадку додаткова підсумкова документація є самостійним документом. Аудитор може не посилатися у висновку на додаткову документацію в тому разі, якщо викладене в ній не є настільки істотним, щоб вплинути на зміст аудиторського висновку. Зміст та форми додаткової підсумкової документації аудиту визначає сам аудитор.
Додаткова підсумкова документація аудиту оформлюється під одною з таких назв: "Аудиторський звіт", "Звіт про проведення аудиту", "Звіт про результати проведення аудиту", "Звіт про експрес-огляд", "Експертний огляд", "Зауваження та рекомендації за результатами аудиторської перевірки", "Лист-інформування клієнта" тощо.
Після завершення аудиту один примірник підсумкової документації (аудиторського висновку та додаткової документації) залишається в аудитора (аудиторської фірми). З урахуванням забезпечення зберігання та конфіденційності аудиторська фірма (аудитор) встановлює порядок зберігання підсумкової документації. Заборонено її вимагати або вилучати в аудитора (аудиторської фірми), за винятком випадків, передбачених законодавством.
Додаток 1 до ННА 6
Приклад організації документального оформлення аудиту та присвоєння кодів (шифрів)
Види документації мають відповідати галузевим ознакам клієнта і змісту прийнятих аудитором рішень.
Розділ І. Фінансова звітність
№ з/п Назва документа Один об'єкт перевірки Зведена (консолідована) звітність
1 Код розділу ф/код кф/КОД
2 Робоча програма ф/прогр кф/прогр
3 Бухгалтерський баланс (активи) ф-1 кф-1
4 Бухгалтерський баланс (пасиви) ф-1 кф-1
5 Звіт про фінансові результати ф-3 кф-3
6 Список виправних проводок, запропонованих клієнту ф-4 кф-4
7 Список запропонованих клієнту виправних проводок, які стосуються рекласифікації бухгалтерських рахунків ф-5 кф-5
8 Опис системи бухгалтерського обліку ф-6 кф-6
9 Взаємозникаючі статті під час проведення консолідації фінансової звітності ф-7 кф-7
10 Короткий зміст запропонованих виправних проводок і перекласифікацій бухгалтерських рахунків, пов'язаних із процедурами консолідації ф-8 кф-8
11 Звіт про рух грошових коштів (виправлення вносяться у звіт) ф-9 кф-9
12 Пояснювальна записка від керівництва про достовірність і повноту наданої на адресу аудиторів інформації ф-10 кф-10
13 Підписана клієнтом фінансова звітність ф-15 кф-15
14 Огляд операцій зі спорідненими сторонами ф-20 кф-20
15 Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України, Державного комітету зі статистики до порядку підготовки та представлення фінансової звітності ф-21 кф-21
16 Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України, Аудиторської палати України до порядку підготовки та представлення аудиторського висновку ф-22 кф-22
17 Інформація про судові справи та висунені на адресу клієнта претензії й оцінка їх із погляду вимог українського законодавства ф-23 кф-23
18 Форми для узагальнення інформації стосовно подальшої оцінки аудитором імовірності нормативного функціонування клієнта в реальному майбутньому ф-25 кф-25
19 Огляд деяких аспектів фінансової звітності ф-30 по ф-39 кф-30 по кф-39
20 Річна звітність клієнта за попередній рік ф-40 по ф-69 кф-40 по кф-69
21 Додаткова або спеціальна звітність клієнта ф-70 по кф-70 по перед державними органами ф-70 по ф-89 кф-70 по кф-89
22 Інформація про розподіл дивідендів ф-90 по кф-90 по за акціями клієнта ф-90 по ф-99 кф-90 по кф-99
Розділ II. Керівництво для документального оформлення аудиторських робіт
Назва документа Код
Актив
Грошові кошти і документи в касі й банку А
Дебітори Б
Матеріальні цінності В
Аванси передоплати та інші поточні активи Г
Дебітори за зовнішньоекономічними операціями Д
Інвестиції Є
Майно у власності Ж
Накопичена зношуваність основних засобів З
Нематеріальні активи І
Інші активи К
Пасиви і власний капітал
Розкриття інформації про короткотермінову кредиторську заборгованість АА
Кредиторська заборгованість ББ
Відстрочені зобов'язання ВВ
Поточні зобов'язання ГГ
Рахунок 79 "Фінансові результати" ДД
Нарахування за результатами перевірок, сума і перелік юридичних консультацій ЄЄ
Кредиторська заборгованість за зовнішньоекономічними операціями ЖЖ
Довготермінова кредиторська заборгованість ЗЗ
Інші активи ІІ
Власний (акціонерний) капітал КК
Нормо-дні, нормо-години, витрачені на проведення аудрту ХХ
Звіт про фінансові результати
Обсяг реалізації 10
Собівартість реалізованої готової продукції, послуг 20
Операційні витрати 30
40
50
60
Інші доходи 70
Нарахування податку на прибуток 80
Надзвичайні витрати 90
Розділ III. Оцінка ризику і планування аудиту
Назва документа Код
Код розділу
Робоча програма
Довідка (інформація) про підхід та процеси планування
Документація з оцінки ризику аудиту
Особливі питання, на які клієнт попросив звернути увагу під час аудиту (включаючи лист-опитування якості попередньо-проведеної аудиторської перевірки)
Таблиця проблемних питань аудиту
Вказівки стосовно оцінки ризику бізнесу
Вказівки стосовно ризику перекручень на рівні фінансової звітності
Оцінка ризиків
Вказівки відносно ризикових моментів здійснення діяльності в конкретній галузі підприємництва
Дані про клієнта і вказівки з виявлених проблемних питань
Економічні нормативи, коефіцієнти та різні види економічного аналізу
Оцінка ризику невиявлення
Загальна оцінка ризиків
Пропозиції щодо планування процесу аудиту
Оцінка функцій системи контролю клієнта
Оцінка організації контролю
Оцінка ризику з боку органів контролю
Оцінка процесу контролю за поточними операціями
Оцінка контролю за функціонуванням інформаційних систем (результати і висновки) р/код
р/прог-рама
р-1
р-2
р-3
по р-6
р-7
р-8
р-9
р-10
р-1 5
р-20 по р-25
р-30
р-35
р-40
р-50
р-51
р-52
р-55
Продовження Додатка 1
Розділ IV. Керівництво виконанням аудиторських послуг
Назва документа Код
Індекс розділу у/код
Робоча програма у/про грама
Лист-пропозиція клієнту У-1
Дати виконання етапів аудиту та його завершення у-10
Кореспонденція (листи, факси) у-15
Внутрішній контроль за процесом аудиту у-20 по у-39
Документація розрахунків з клієнтами у-40 по у-49
Контроль своєчасності виконання аудиторських послуг у-50 по у-59
Контроль фактичної оплати за виконані аудиторські послуги у-60 по у-69
Контроль отримання підтверджень (акти звірки, акти виконаних робіт, податкова накладна) у- 70 по У 79
Дискети з договорами і листами-пропозиціями У-80
Розділ V. Контроль роботи інших осіб, які брали участь в аудиті
Зміст документації Код
Робота внутрішніх аудиторів роб1 по роб2
Робота інших аудиторів роб20
по роб29
Робота інших фахівців (юристів, експертів) роб 30 по роб39
Робота, делегована іншим дочірнім підприємствам (філіям) аудиторської фірми роб40 по роб89
Нижченаведені коди можуть бути використані як для окремих операцій, так і для операційних циклів
Зміст документації Код
Бухгалтерський фінансовий облік і фінансова звітность
Фінансові оцінки з обліку доходів
Конвертація і підрахунки
Операційні витрати
Інші операції або виробничі цикли, що є суто специфічними для конкретної галузі діяльності
Керівництво, яке регулює підприємницьку діяльність
Програма тестів контролю
Документація проведених тестів контролю і висновки
Документація змін та відхилень у структурі контролю клієнта
Графік операцій і документообігу клієнта та інші види облікової інформації про клієнта
Тести систем контролю фоз
оц
дох
конп
ов
галузь
п
п/про-грама
п-1
п-2
п-3 по
п-9
п-10 по п-89

 
 

Цікаве

Загрузка...