WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції - Реферат

Незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції - Реферат

коефіцієнт;
5. Виробнича амортизація визначається як добуток фактичного місячного обсягу й виробничої ставки амортизації.
Методи амортизації мають своє відображення в обліковій політиці підприємства і періодично переглядаються. Переоцінивши балансову вартість активу, відповідно змінити суму Зносу (амортизація), що визначається за формулою:
Наприклад: історична вартість - 100 грн, справедлива вартість - 120 грн, Знос (амортизація) - 30 грн, та
Знос (амортизація) = 120 : 100 ? 30 = 36;
балансова вартість = 120 - 36 = 84;
сума дооцінки = 84 - (100 - 30) = 14.
У разі суттєвої відмінності балансової вартості від собівартості підприємство може здійснювати переоцінку активу. У цьому випадку слід переоцінювати балансову вартість кожного об'єкта того класу основних засобів, до якого він відноситься, при цьо-
му: Д-т 10, 11 - К-т 42 "Додатковий капітал", субрахунок 3 "Дооцінка активів".
Якщо перед дооцінкою була уцінка основного засобу, то таке збільшення визнається прибутком, якщо балансова вартість активу зменшилась у результаті переоцінки, то зменшення визнається витратами.
Склад, оцінка та відображення у Балансі оборотних активів.
Серед основних засобів, які використовує підприємство, можуть бути власні й орендовані. Відображення в Балансі орендованих основних засобів як в орендаря, так і в орендодавця залежить від виду оренди.
У разі фінансової оренди орендований актив відображається в Балансі орендаря як актив і зобов'язання за справедливою вартістю орендованого майна на початок строку оренди або за теперішньою вартістю загальної суми мінімальних орендних платежів, якщо вона менша за його справедливу вартість. До орендованого активу застосовуються ті ж самі методи амортизації, що і до подібних власних основних засобів.
Мінімальні орендні платежі - це платежі орендаря, які виплачують протягом оренди.
Непередбачена орендна плата - нефіксована частина орендної плати, що базується на будь-якому іншому факторі (індекс цін, планова ставка %).
У примітках до балансу розкривають інформацію про основні засоби:
o оцінки, які застосовують для визначення балансової вартості кожного класу основних засобів;
o застосування методів амортизації;
o застосування терміну корисної експлуатації та норми амортизації;
o валову балансову вартість та суму накопиченого Зносу (амортизація) на початок і кінець звітного періоду;
o узгодження балансової вартості з відображенням руху основних засобів;
Якщо була переоцінка, то розкривають:
o базу, застосовану для переоцінки;
o залучення незалежного оцінювача;
o дати чинності переоцінки;
o заміни дооцінки протягом звітного періоду.
Довгострокові фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора.
Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції, які не можуть бути класифіковані як поточні.
Собівартість довгострокових фінансових інвестицій (ДФІ) включає ціну придбання, комісійні винагороди, гонорари, мито, податки, що не відшкодовуються, банківські збори тощо.
Оцінка фінансових інвестицій на дату Балансу відображається за справедливою вартістю, сума збільшення чи зменшення фінансових інвестицій відображається у складі інших фінансових доходів чи витрат відповідно. Якщо не можна оцінити ДФІ за справедливою вартістю, то на дату Балансу її показують за собівартістю. Фінансові інвестиції, які підприємство утримує до їх погашення, показують в балансі за амортизаційною собівартістю фінансових інвестицій.
Різниця між собівартістю і вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт, премія при придбанні) амортизується інвестором протягом часу від придбання до погашення за методом ефективної ставки %.
Наприклад: 03.01.2000 р. підприємство придбало облігації номіналом 50000 грн, за 46800 грн, дисконт становить 3200 грн. Фіксована ставка % за облігаціями - 9 % річних. Дата погашення - 5 років. Виплата відсотків проводиться в кінці року.
Облік фінансових інвестицій в асоційовані і ДП відображаються згідно з п. 8, 9 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", якщо:
а) фінансові інвестиції придбані і утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання;
б) асоціація або ДП ведуть діяльність на умовах, які обмежують її здатність передавати засоби інвестору більш ніж 12 місяців, фінансові інвестиції обліковують за методом обліку участі в капіталі на останній день місяця.
Облік фінансових інвестицій проведення спільної діяльності: Кожен учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає у своїх облікових реєстрах і у фінансовій звітності:
o активи, задіяні в спільній діяльності, які він контролює, чи свою долю у спільноконтрольованих активах;
o зобов'язання, які він узяв для проведення цієї діяльності;
o свою частку в будь-яких зобов'язаннях, узятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності;
o доходи чи витрати, накопичені в процесі спільної діяльності. Довгострокова дебіторська заборгованість (ДДЗ) відображається в балансі, якщо вона буде погашена після 12 місяців з дати балансу.
ДДЗ визнається, якщо є ймовірність одержання підприємством економічних вигод і може бути достовірно оцінена.
Відстрочені податкові активи відображаються як сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки. Це буває тоді, коли податок на прибуток, визначений згідно з обліковою політикою підприємства, менший за податок на прибуток, визначений за чинним законодавством. Це виникає:
o через відмінності у визначені витрат періоду та валових витрат;
o через відмінності у визначені облікового доходу та валового доходу;
o через різні підходи до відображення суми переоцінки активів. Наприклад, виникнення різниць (табл. 6.5).
Список використаної літератури.:
1. Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату України від 24.01.94 № 21.
2. Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України від 29.12.2000 № 416/299.
3. Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. - К.: Лібра, 1996. - 160 с
4. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. - Житомир: ЖІТІ, 2000.-672 с.
5. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с
6. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с
7. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с
8. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с
9. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...