WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції - Реферат

Незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції - Реферат


Реферат на тему:
Незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції
У цій статті показують суми інвестицій, вкладених у незавершене будівництво, що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.
Балансова вартість незавершеного будівництва дорівнює сумі фактично здійснених витрат, пов'язаних з будівництвом об'єкта основних засобів.
Не визнаються як активи та не включаються до складу балансової вартості незавершеного будівництва: наднормативні витрати, витрати на реалізацію, інші витрати, не пов'язані з веденням будівельних робіт. Вони визнаються у складі інших витрат у звіті про фінансові результати.
Основні засоби.
Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" матеріальні активи, які:
o утримуються підприємством для використання у виробництві або постачанні товарів чи послуг, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей;
o будуть використовуватись, як очікується, більше одного періоду.
Об'єкт основного засобу визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство буде отримувати в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням активу, та його оцінка може бути достовірно визначена.
Об'єкт основного засобу не є активом, якщо він знаходиться в оперативному або довірчому управлінні. Однакові за технічним характером, призначенням і способом використання об'єкти основних засобів можуть бути згруповані в класи.
Класифікація основних засобів:
o земельні ділянки;
o капітальні витрати на поліпшення землі;
o будинки та споруди;
o машини та обладнання;
o транспортні засоби;
o інструменти, прилади, інвентар;
o робоча і продуктивна худоба;
o багаторічні насадження;
o інші основні засоби.
Також до статті Балансу "Основні засоби", крім зазначених, відносять "Інші необоротні активи" (pax. 11):
o бібліотечні фонди;
o необоротні матеріальні активи;
o тимчасові споруди;
o природні ресурси;
o інвентарна тара;
o предмети прокату;
o інші необоротні нематеріальні активи.
Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" компонентами собівартості основних засобів є:
o суми, оплачені постачальникам активів, підрядчикам за виконані роботи, без податків, що відшкодовуються;
o мито, інші податки, що не відшкодовуються;
o страхування ризиків доставки основних засобів;
o витрати на установку, монтаж, наладку основних засобів;
o інші витрати на доведення об'єкта основних засобів до робочого стану.
Собівартість активу, створеного власними силами, визначається як сума прямих і накладних витрат, пов'язаних із створенням активу. У цьому випадку собівартість будівництва не повинна перевищувати ринкової вартості аналогічного об'єкта.
Якщо для придбання основного засобу було взято кредит у банку, то витрати на сплату відсотків по ньому будуть віднесені до витрат обігу періоду, коли вони сплачуються.
Відсотки з позики включаються до собівартості активу лише у випадку, коли він є кваліфікованим.
Кваліфікований актив - актив, який обов'язково потребує суттєвого періоду часу для підготовки його до використання за призначенням чи реалізації. Наприклад: будівлі, споруди, літаки, кораблі, що будують на спецзамовлення.
Основні засоби можуть бути отримані шляхом обміну на подібні чи неподібні активи.
Подібні активи - це активи, які мають однакове функціональне призначення та подібну справедливу вартість.
Подібна справедлива вартість не повинна відрізнятись більш як на 10 % від справедливої вартості іншого активу, що бере участь в обмінній операції.
Якщо при обміні активами первісна оцінка балансової вартості одержаного активу дорівнює балансовій вартості переданого активу, то фінансовий результат у такій операції не визначається. Якщо при обміні беруть участь гроші, то це значить, що одиниці, якими обмінюються, не є подібними і мають різну справедливу вартість.
Якщо обмінюються неподібними активами, то первісна оцінка отриманого активу дорівнює справедливій вартості переданого активу плюс грошова компенсація. У цій операції буде фінансовий результат. Наприклад: підприємство "А" має АЗС у м. Ірпені, балансова вартість 2,5 млн грн, собівартість - 2,7 млн грн. Підприємство "В" має АЗС у м. Бородянці, балансова вартість 2,0 млн грн, справедлива вартість - 2,2 млн грн. Підприємство "В" сплатило підприємству "А" 0,5 млн грн готівкою. У цій операції обмін йде неподібними активами, бо вони мають різну справедливу вартість. Так, підприємство "А" у своєму балансі відобразить отриману АЗС м. Бородянка за собівартістю, що дорівнює 2,2 млн грн + кошти доплати 0,5 млн грн, а також визнає прибуток від іншої діяльності, який дорівнює 0,2 млн грн. Підприємство у своєму балансі покаже отриману АЗС м. Ірпінь
за собівартістю, яка дорівнює 2,7 млн грн, що у свою чергу, дорівнює АЗС м. Бородянка (2,2 млн грн) + грошові доплати (0,5 млн грн) і збільшення балансової вартості основних засобів у балансі на 0,7 млн грн, а прибуток від іншої діяльності підприємства складе 0,2 млн грн (2,7 - 2,0 - 0,5). Отже, фінансовий результат буде у обох підприємств.
Наступні витрати - витрати, пов'язані з проведенням різних видів ремонтів, модернізацією та іншими заходами щодо обслуговування основних засобів.
Якщо такі витрати з основних засобів приведуть у майбутньому до збільшення економічних вигод, то витрати включаються у балансову вартість активу.
У процесі використання об'єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них, споживаються підприємством. Це споживання зменшує балансову вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації.
Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" амортизація - систематичний розподіл амортизованої вартості необоротних активів протягом строку їх корисного використання.
Сума, що амортизується, - собівартість активу або інша сума замінює собівартість у фінансовій звітності мінус його ліквідаційна вартість.
Ліквідаційна вартість - сума, яку передбачає підприємство одержати в кінці строку корисної експлуатації активу мінус витрати з його вибуття.
Строк корисної експлуатації - період часу, протягом якого підприємство передбачає використовувати актив.
Кількість одиниць продукції, яку підприємство очікує отримати від використання активу. Цей термін підприємство визначає самостійно, враховуючи очікуване використання, моральний Знос (амортизація), правові та аналогічні обмеження щодо використання активу.
У П(С)БО 7 "Основні засоби" перелічено такі основні методи амортизації:
o прямолінійний;
o метод зменшення залишкової вартості;
o прискорений;
o кумулятивний;
o виробничий.
1. Прямолінійний метод використовують, коли знають період часу використання об'єкта.
2. Зменшення залишкової вартості, де річна сума амортизації дорівнює залишковій вартості об'єкта на початок звітного року річна сума амортизації.
Річнасума амортизації = Залишкова вартість об'єкта ? ? Річну суму амортизації,
де
3. Прискорення зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного періоду й річної норми амортизації.
4. Кумулятивний метод:
Річна сума амортизації = Амортизаційна вартість ? ? Кумулятивний

 
 

Цікаве

Загрузка...