WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Здійснення й облік переоцінки та інвентаризації товарних запасів - Реферат

Здійснення й облік переоцінки та інвентаризації товарних запасів - Реферат

випадку, якщо з будь-яких причин реальна вартість цих товарів зменшується (внаслідок фізичних пошкоджень або кон'юнктури ринку). Тоді відповідно до принципу найменшої оцінки (обережності в уцінці) товари будуть обліковуватися за їх реальною вартістю.
В умовах ринкової економіки для успішного веденнягосподарської діяльності підприємство повинно своєчасно і правильно реагувати на зміни, які відбуваються на ринку товарів. Одним із основних механізмів, за допомогою яких підприємство може вплинути на ситуацію, є формування ціни товару. У свою чергу, при формуванні ціни товару не останню роль відіграє його переоцінка.
Товари слід систематично переоцінювати з метою визначення найменшої вартості первісної або чистої вартості реалізації. Тому в дебет рахунка 902 буде відноситися облікова вартість товарів, що дорівнює первісній (купівельній) вартості (якщо товар не переоцінювався) або чистій вартості реалізації (якщо товар було уцінено).
Перелік товарів, які підлягають уцінці, такий:
o товари широкого вжитку і продукція виробничо-технічного призначення, які залежались (не мають збуту більше трьох місяців і не користуються попитом у споживачів);
o товари і продукція, які частково втратили свою первісну якість;
o надмірні товарно-матеріальні цінності (матеріали, комплектуючі вироби, інші матеріальні цінності), які більше трьох місяців не можуть бути використані для виробництва продукції, оскільки таку продукцію виготовляти недоцільно внаслідок відсутності попиту на неї як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.
З огляду на різні причини (зниження попиту на товар, наявність у конкурентів аналогічного товару більш високої якості, використання конкурентами прогресивних форм торгівлі - використання системи знижок, безкоштовна доставка та ін.) підприємство змушене знижувати ціну на товар.
Тут можливі два варіанти: регулювання ціни за допомогою зміни суми торгової націнки і уцінка товару.
Якщо зниження ціни здійснюється в межах норм торгової націнки, сума, на яку здійснено зниження ціни в бухгалтерському обліку відноситься на зменшення торгової націнки.
Якщо ж прийняти рішення про проведення уцінки, суму уцінки, яка перевищує суму торгової націнки, необхідно відобразити в податковому обліку.
Розглянемо проведення уцінки на числовому прикладі (підприємство роздрібної торгівлі):
1) придбано товар на суму 1440 грн (100 шт. ? 14,40), у тому числі ПДВ - 240 грн;
2) відображений податковий кредит - 240 грн;
3) зарахована торгова націнка - 360 грн;
4) внаслідок втрати якості товару прийнято рішення про зниження ціни товару:
o ситуація 1 - зниження в межах торгової націнки на 360 грн;
o ситуація 2 - за результатами інвентаризації здійснена уцінка товару на суму: а) переоцінка в межах торгової націнки - 360 грн; б) уцінка балансової вартості - 60 грн (табл. 5.35). Переоцінка товарів - це зміна ціни товару або до її збільшення (дооцінка), або до її зменшення (уцінка). Дооцінка первісної вартості товарів за національними стандартами не передбачена. Якщо підприємство проводить облік товарів за продажними цінами, то збільшення продажної вартості може здійснюватися тільки за рахунок збільшення торговельної націнки.
Уцінка здійснюється згідно з Положенням № 120. Уцінці підлягають товари, які залежалися і не мають збуту більше 3-х місяців і не користуються попитом у споживачів; втратили свою первісну якість (табл. 5.36).
Сума уцінки товарів у бухгалтерському обліку списується на витрати звітного періоду згідно з П(С)БО 9 "Запасів". На дату балансу товари мають відображатися за чистою вартістю реалізації, якщо вони зіпсовані, застаріли, будь-яким чином втратили здатність принести початково очікувану вигоду, знизилася їх ціна.
Чиста вартість реалізації визначається за кожною одиницею товару шляхом вирахування з очікуваної ціни продажу суми очікуваних витрат на їх реалізацію. Сума, на яку первісна вартість товарів перевищує чисту вартість та їх реалізації, списується на витрати звітного періоду.
Якщо чиста вартість реалізації цих товарів, які раніше були уцінені і є активами на дату балансу, надалі збільшується на суму збільшення чистої вартості реалізації, але більше від суми попереднього зменшення, сторнується запис про попереднє зменшення вартості товарів.
Розміри уцінки товарів повинні визначатися комісією на підставі експертних оцінок з урахуванням ступеня втрати їх споживчих властивостей, насиченості ринку даними товарами. Товари, які раніше було уцінено, але не реалізовано, можуть уцінюватися повторно до рівня цін можливої реалізації. Технічні складні товари, які мають виробничі паспорти, уцінюються тільки за наявності паспорта. Ці товари мають бути справними і придатними до експлуатації. Ці про уцінені товари записують до опису-акта (рис. 5.1). Опис-акт складається на підприємствах торгівлі: оптової - на кожному складі товарів; на підприємствах роздрібної торгівлі - у кожному відділі, секції, магазині чи іншій торговельній одиниці у двох примірниках.
Після затвердження описів-актів усі уцінені товари негайно передаються для реалізації за накладною, у якій вказуються роздрібні ціни до і після уцінки. Результати уцінки відображаються у тому місяці, в якому було складено опис-акт уцінки. Сума уцінки товарів, продукції відображається у порядку, передбаченому П(С)БО 9 "Запаси".
Опис-акт уцінки
Список використаної літератури.:
1. Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату України від 24.01.94 № 21.
2. Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України від 29.12.2000 № 416/299.
3. Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. - К.: Лібра, 1996. - 160 с
4. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -672 с.
5. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с
6. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с
7. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с
8. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с
9. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...