WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт про фінансові результати - Реферат

Звіт про фінансові результати - Реферат

капіталі" відображається збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі.
У рядку 160 "Інші витрати" показуються витрати, що виникли у процесі звичайної діяльності підприємства (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів, робіт, послуг). Це витрати, пов'язані з ліквідацією необоротних активів (розбирання, демонтаж); втрати від неопераціиних курсових різниць (втрати за активами і зобов'язаннями, що виникли в ході не операційної діяльності підприємства внаслідок зміни курсу гривні до іноземної валюти); втрати від уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та ін.
У рядку 170 або 175 "Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток або збиток" відображається показник, розрахунок якого можна подати у вигляді такої формули: ряд. 100 (-105) + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160. Якщо алгебраїчна сума показників додатне число - це показник прибутку від звичайної діяльності до оподаткування (ряд. 170), якщо від'ємне - це показник збитку від звичайної діяльності (ряд. 175).
У рядку 180 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" відповідно до П(С)БО 3 повинна показуватися сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з П(С)БО 1 "Податок на прибуток".
У рядку 190 або 195 "Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток або збиток" визначається або прибуток (ряд. 190), або збиток (ряд. 195) як різниця між сумою прибутку від звичайної діяльності до оподаткування (ряд. 170) і сумою податків на прибуток (ряд. 180).
Окремо слід сказати про показники рядка 200 або 205 "Надзвичайні: доходи або витрати".
Доходи від надзвичайної діяльності - це суми відшкодування збитків від надзвичайних подій (платежі від страхових компаній, благодійні внески інших підприємств або фізичних осіб, направлені на покриття збитків від надзвичайних подій).
Витрати від надзвичайної діяльності - це не відшкодовані збитки від надзвичайної події (стихійного лиха, пожеж, повеней, техногенних аварій тощо).
Результат від надзвичайної діяльності показується у формі № 2 згорнуто, тобто відображається або дохід, або збиток (перевищення суми втрат над сумою доходів, або тільки сума втрат, якщо не було доходів від такої діяльності). При цьому збитки відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій.
Наприклад, втрати від повені склали 100000 грн, страхове відшкодування 60000 грн, невідшкодовані збитки - 40000 грн (100000 - 60000). Зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності на 12000 грн (40000 х ЗО % = 12000). У рядку 205 відображається 28000 грн (40000 - 12000).
У рядку 210 "Податки з надзвичайного прибутку" показується сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.
Показник рядка 220 або 225 "Чисті: прибуток або збиток" розраховується таким чином: ряд. 190 (-195) + ряд. 200 (-205) -- ряд. 210. Якщо алгебраїчна сума показників додатне число - це показник чистого прибутку підприємства за звітний період (ряд. 220), якщо від'ємне - це показник чистого збитку (ряд. 225).
Розділ II "Елементи операційних витрат"
У розділі II форми № 2 наводяться елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), понесених підприємством у процесі його діяльності протягом звітного періоду, тобто всі операційні витрати підприємства за звітний період, відображені в розділі І форми № 2. Отже, у розділі II форми № 2 не відображається собівартість реалізованих товарів і та частина витрат, яка на кінець звітного періоду числиться у складі незавершеного виробництва продукції, собівартості готової продукції і товарів, що знаходиться в залишках.
Витрати операційної діяльності за економічними елементами та їх склад наведені в п. 21-26 П(С)БО 1"Витрати".
Порядок заповнення розділів І і II форми Звіту відповідно до даних бухгалтерського обліку наведений у додатку до консультації.
Розділ III "Розрахунок показників прибутковості акцій"
Розділ III форми № 2 заповнюють відкриті акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції, які відкрито продаються і купуються на фондових біржах, включаючи підприємства, що знаходяться у процесі випуску таких акцій на відкриті ринки цінних паперів.
Цей розділ за бажанням можуть заповнювати і закриті акціонерні товариства.
Методологічні основи формування інформації про чистий прибуток на одну просту акцію та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 24 "Прибуток на акцію".
Для того щоб заповнити розділ III, необхідно розрахувати ряд показників.
1. Середньорічна кількість простих акцій (ряд. 300).
Середньорічна кількість простих акцій визначається сумою добутків кількості простих акцій в обігу протягом визначених періодів у днях (місяцях*) і відповідних часових зважених коефіцієнтах.
Якщо кількість простих акцій, що знаходяться в обігу протягом року, не змінювалася, то середньорічна кількість простих акцій буде дорівнювати кількості простих акцій на звітну дату.
Згідно з наведеним у табл. 6.9 розрахунком середньорічна кількість простих акцій в обігу дорівнює 10917.
Дати включення простих акцій, випуск яких зареєстрований, до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу наведені в табл. 6.10.
Кількість простих акцій в обігу визначається за даними реєстру акціонерів - переліку власників акцій, складеного на певну дату, що дає можливість ідентифікувати власників акцій і визначити кількість акцій, що належать їм.
Акції, анульовані або термін дії яких закінчився, включаються до розрахунку за період їх обігу у звітному періоді.
2 . Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (ряд. 320).
У рядку 320 розділу III наводиться показник, який розраховується шляхом розподілу суми чистого прибутку або збитку, що належать власникам простих акцій, на середньорічну кількість простих акцій.
Сума чистого прибутку або збитку, що належать власникам простих акцій, визначається як різниця між чистим прибутком (ряд. 220 ф. № 2) або збитком (ряд. 225 ф. № 2) і дивідендами, нарахованими власникам привілейованих акцій.
До таких дивідендів належать:
oсума будь-яких дивідендів на некумулятивні привілейовані акції, які були оголошені за звітний період;
o повна сума дивідендів на кумулятивні привілейовані акції звітного періоду, незалежно від того, було чи не було оголошення дивідендів. Сума дивідендів на кумулятивні привілейовані акції звітного періоду не включає суму будь-яких дивідендів на кумулятивні привілейовані акції, яка була виплачена або оголошена протягом поточного періоду за попередні періоди. Якщо в результаті розрахунку показників прибутковості акцій
одержуємо збиток, а не прибуток на просту акцію, то показники у рядках 320, 330 розділу III наводяться в дужках (табл. 6.11). 3 . Скоригована середньорічна кількість простих акцій (ряд. 310) і скоригований чистий прибуток, який припадає на одну просту акцію (ряд. 330).
Якщо акціонерне товариство має в обігу так звані потенційні прості акції (фінансові інструменти або інші угоди, що дають право на отримання простих акцій), то подання одного значення чистого прибутку на одну просту акцію недостатньо - додатково повинен розраховуватися показник скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію.
До потенційних простих акцій належать:
o варіанти та опціони акцій;
o

 
 

Цікаве

Загрузка...