WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт про фінансові результати - Реферат

Звіт про фінансові результати - Реферат


Реферат на тему:
Звіт про фінансові результати
Зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначені П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". Звітують за цією формою підприємства, організації та інші юридичні особи всіх форм власності. Однак норми зазначеного П(С)БО не поширюються на:
o банки і бюджетні установи;
o малі підприємства;
o підприємства, організації та інші юридичні особи, які складаються з материнського (холдингового) підприємства та дочірніх підприємств і складають консолідований Звіт про фінансові результати відповідно до П(С)БО 2 "Баланс" 0. Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи і витрати, а також про прибутки і збитки від діяльності підприємства. При цьому доходи і витрати відображаються у ньому за видами діяльності.
Класифікація видів діяльності підприємства, що є підставою для заповнення Звіту, подано нами у вигляді схеми (рис. 6.1).
Форма № 2 складається наростаючим підсумком з початку року. Як ми вже відзначали вище, доходи і витрати показуються в ній розгорнуто - на кожний вид діяльності, за винятком доходів і витрат від надзвичайної діяльності, результат від здійснення якої відображається згорнуто.
Показники, що характеризують непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки, наводяться в дужках.
Розділ І "Фінансові результати"
Перший показник у формі № 2, який відображається за рядком 010, це дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Він являє собою загальний дохід (виручку) від реалізації продукції, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і сум непрямих податків (ПДВ, акцизний збір, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування тощо), включених у ціну продажу.
У формі № 2 необхідно відображати тільки визнаний дохід. А визнається він у разі наявності умов, наведених у п. 8, 10 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 5 "Дохід".
Не визнаються доходом і не відображаються в рядку 010 форми № 2 надходження, які приводять до збільшення активів, але
Види діяльності
* До еквівалентів грошових коштів належать, наприклад, високоліквідні інвестиції в цінні папери (казначейські векселі, депозитні сертифікати тощо) на термін, який не перевищує 3 місяців не приводять до зростання власного капіталу (п. 6 П(С)БО 1 "Дохід").
Наприклад, отримані аванси і передоплати неможливо визнати доходами, оскільки витрати, пов'язані з операціями, у рахунок яких вони отримані, достовірно визначити ще неможливо. Крім того, не виконані й інші умови визнання доходу, наприклад, покупцеві не передане право власності на товар. У той же час надходження сум за договорами комісії на поточний рахунок комісіонера на користь комітента хоч і не є доходом комісіонера, однак у рядку 010 форми № 2 відображається ним у повній сумі.
Звертаємо увагу на те, що в рядку 010 дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається з ПДВ. А в рядках 060 "Інші операційні доходи" (наприклад, дохід від операційної оренди) і 130 "Інші доходи" (наприклад, дохід від продажу 03) суми доходу відображаються вже з вирахуванням ПДВ.
У рядках 015 "Податок на додану вартість", 020 "Акцизний збір" і 025 показуються: сума ПДВ, акцизного збору та інших податків і зборів (наприклад, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з продажу ювелірних виробів, рентна плата за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні), включені до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
У рядку 030 "Інші вирахування з доходу" відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми (наприклад, суми, що надійшли комісіонеру за договором комісії на користь комітента), які підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). У цьому рядку відображаються суми, відкориговані на суму ПДВ.
У рядку 040 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:
o виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду;
o нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;
o наднормативних виробничих витрат.
Торговельні підприємства у цьому рядку відображають фактичну собівартість (первісну вартість) реалізованих товарів.
У рядках 050 або 055 "Валові: прибуток або збиток" показується відповідно валовий дохід або збиток, обчислений як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відображеним у рядку 035, і собівартістю реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг), показаною в рядку 040. Додатний результат дії - показник валового прибутку (ряд. 050). Від'ємний результат дії - показник валового збитку (ряд. 055).
У рядку 060 "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів, отриманих підприємством у процесі операційної діяльності, крім тих доходів (виручки), які вже відображені в рядку 010.
У рядку 070 "Адміністративні витрати" показуються загальногосподарські витрати, які виникли протягом звітного періоду у процесі операційної діяльності підприємства у зв'язку з його управлінням та обслуговуванням. Склад таких витрат визначається згідно з п. 18 П(С)БО 1 "Витрати".
У рядку 080 "Витрати на збут" підлягають відображенню витрати (п. 19 П(С)БО 1), які виникли протягом звітного періоду у процесі операційної діяльності підприємства, пов'язаної з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг).
У рядку 090 "Інші операційні витрати" показуються всі інші витрати, що виникли протягом звітного періоду у процесі операційної діяльності підприємства (п. 20 П(С)БО 1).
У рядку 100 або 105 "Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток або збиток" відображається показник, розрахунок якого можна подати у вигляді формули: ряд. 050 (- 55) + + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 - ряд. 090. Якщо алгебраїчна сума показників додатне число - це показник прибутку від операційної діяльності (ряд. 100), якщо від'ємне - це показник збитку від операційної діяльності (ряд. 105).
У рядку 110 "Дохід від участі в капіталі" підлягає відображенню сума доходу, отриманого від інвестицій в асоційовані підприємство - дочірні підприємства! від спільної діяльності (отримання дивідендів або збільшення вартості інвестицій у зв'язку з прибутком на об'єктах, що інвестуються), облік яких ведеться за методом участі в капіталі.
У рядку 120 "Інші фінансові доходи" показуються доходи, отримані підприємством від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються за методом участі в капіталі). Це доходи у вигляді дивідендів, отриманих від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми, спільними; відсотків за облігаціями та іншими цінними паперами, інші доходи від фінансових операцій (винагороди зафінансовим лізингом).
У рядку 130 "Інші доходи" відображаються доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (реалізація фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів таін.).
У рядку 140 "Фінансові витрати" показуються витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу (витрати, пов'язані з нарахуванням або сплатою відсотків за договорами фінансового лізингу, за користування кредитами банків; витрати, пов'язані з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів, тощо).
У рядку 150 "Втрати від участі в

 
 

Цікаве

Загрузка...