WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт про рух грошових коштів - Реферат

Звіт про рух грошових коштів - Реферат

протягом року була погашена не тільки та заборгованість, яка виникла у звітному році, а й частина заборгованості, що виникла в попередніх періодах, тому різниця віднімається.
Рядок 540 Балансу. Виключаються зобов'язання за авансами, отриманими за основні засоби, акції тощо.
Рядок 550 Балансу. Виключаються зобов'язання зі сплати податку на прибуток (ці зобов'язання враховуються у формі № З окремо), а також деякі розрахунки з бюджетом, якщо вони віднесені до фінансової або інвестиційної діяльності. Наприклад, розрахунки за прибутковим податком, нарахованим на дивіденди, можна віднести до фінансової діяльності.
Рядки 560, 570 і 590 Балансу. Беруть участь у розрахунку повністю, оскільки показники цих рядків не можуть бути пов'язані із фінансовою або інвестиційною діяльністю.
Рядок 600 Балансу. Враховуються тільки внутрішні розрахунки, пов'язані з операційною діяльністю.
Рядок 610 Балансу. Звичайно показник цього рядка не пов'язаний з операційною діяльністю підприємства, але якщо раптом будь-які зобов'язання пов'язані з операційною діяльністю, то зміни за рядком 610 також повинні бути враховані.
Рядок 110 - зміна показника рядка 630 форми № 1.
Припущення: збільшення доходів майбутніх періодів пов'язане з надходженням грошей, тому його слід додати до суми прибутку (збитку), зменшення означає, що частина доходів майбутніх періодів була списана на дохід поточного періоду, тому його слід відняти від прибутку (збитку).
Рядок 120 розраховується таким чином:
Ряд. 070 ± ряд. 080 ± ряд. 090 ± ряд. 100 ± ряд. 110.
Рядок 130 - сплачені відсотки за кредити, платежі із фінансової оренди. Ці суми входять до складу показника рядка 610 форми № 1 і рядка 140 форми № 2.
На відміну від попередніх рядків форми № 3, починаючи з рядка 130, усі операції відображаються прямим методом. Тобто тепер відображається тільки реальне надходження або вибуття грошей.
Рядок 140 - сплачений податок на прибуток.
Рядок 150 розраховується так:
Ряд. 120 - ряд. 130 - ряд. 140.
Рядок 160 - призначений для відображення руху коштів від надзвичайних подій.
За цим рядком може бути відображене надходження грошових коштів від страхової компанії як компенсація збитків від пожежі (повені, землетрусу тощо), виплата допомоги працівникам, які постраждали від стихійного лиха тощо.
Розділ II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Розділ II заповнюється із застосуванням прямого методу. У графі 3 відображаються надходження грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності, у графі 4 - грошові витрати.
Рядок 180 - надходження грошей за реалізовані акції (частки у статутному капіталі) і довгострокові векселі інших підприємств.
Рядок 190 - надходження грошей за основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні активи.
Рядок 200 - надходження грошей за продаж дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (крім активів, урахованих у ряд. 190).
Рядок 210 - надходження грошей у вигляді відсотків за позиками, довгостроковими векселями, облігаціями, за майном, переданим у фінансову оренду.
Рядок 220 - надходження грошей у вигляді дивідендів за акціями (частками у статутному капіталі) інших підприємств.
Рядок 230 - інші надходження від інвестиційної діяльності: o повернення авансів за необоротні активи або фінансові інвестиції;
o повернення наданих іншим сторонам позик;
o надходження грошей від ф'ючерсних і форвардних контрактів, опціонів, пов'язаних із продажем інвестицій або необоротних активів тощо.
Рядок 240 - виплати грошей за акції, облігації, довгострокові векселі інших підприємств, частки у спільних підприємствах, що купуються.
Рядок 250 - виплати грошей за необоротні активи, що купуються (крім фінансових інвестицій, врахованих у ряд. 240).
Рядок 260 - виплати грошей за дочірні підприємства та інші господарські одиниці, що купуються.
Рядок 270 - інші платежі в результаті здійснення інвестиційної діяльності:
o перераховані аванси за необоротні активи або фінансові інвестиції;
o надані позики;
o виплати на капітальний ремонт і модернізацію основних засобів (оскільки ці витрати будуть капіталізовані);
o виплати грошей заф'ючерсними і форвардними контрактами, опціонами, пов'язаними з придбанням фінансових інвестицій або необоротних активів, тощо.
Рядок 280 розраховується таким чином:
Ряд. 180 + ряд. 190 + ряд. 200 + ряд. 210 +
+ ряд. 220 + ряд. 230- ряд. 240- ряд. 250-
- ряд. 260- ряд. 270.
Рядок 290 - призначений для відображення надходження або вибуття грошей у результаті надзвичайних подій, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.
Рядок 300 - це показник рядка 280 + (-) і показник рядка 290.
Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Рядок 310 - надходження грошей від розміщення власних акцій, від учасників за частки у статутному капіталі.
Рядок 320 - отримані кредити і позики, надходження грошей за випущені облігації.
Рядок 330 - інші надходження від фінансової діяльності (наприклад, відсотки за позиками).
Рядок 340 - повернення кредитів, погашення власних облігацій. Кредити в іноземній валюті відображаються з урахуванням курсових різниць, тобто у сумі фактично виплачених грошових коштів.
Рядок 350 - сума виплачених дивідендів і податок на прибуток, утриманий з дивідендів.
Рядок 360 - викуп власних акцій, платежі з фінансової оренди, повернення кредитів банку, узятих для працівників підприємства.
Рядок 370 - розраховується таким чином:
Ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330 - ряд. 340 - ряд. 350- ряд. 360.
Рядок 380 - призначений длявідображення надходження або вибуття грошей внаслідок надзвичайних подій, пов'язаних із фінансовою діяльністю.
Рядок 390 - це показник рядка 370 + (-) показник рядка 380.
Підсумкові рядки форми № 3.
Рядок 400. У цьому рядку підсумовується з відповідним знаком рух грошових коштів за всіма видами діяльності:
± ряд. 170 ± ряд. 300 ± ряд. 390.
Рядок 410. Цей показник слід узяти з балансу - це просто сума грошових коштів на початок звітного року (за винятком залишків на рахунках 331 "Грошові документи у національній валюті" і 332 "Грошові документи в іноземній валюті"):
Ряд. 230 + ряд. 240 форми № 1 (гр. 3).
Рядок 420 - показник рядка 040 цієї форми з протилежним знаком.
Список використаної літератури.:
1. Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату України від 24.01.94 № 21.
2. Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України від 29.12.2000 № 416/299.
3. Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. - К.: Лібра, 1996. - 160 с
4. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -672 с.
5. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с
6. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с
7. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с
8. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с
9. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...