WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах - Реферат

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах - Реферат

"Виробництво".
Капiтальнi iнвестицiї у земельнi дiлянки, надра, лiсовi та воднi угiддя (мелiоративнi та iригацiйнi роботи, заходи щодо осушення i зрошення, роботи з розкорчування територiї для розширення площ орних земель тощо) включають до складу ОЗ щорiчно у сумi фактичних затрат.
Облiк придбання тварин розглянемо на прикладi. ТОВ "Нива" придбало у липнi тварин у племiнному товариствi "Колос" для поповнення основного стада корiв:
o купiвельна вартiсть тварин - 5088 грн (включаючи ПДВ);
o послуги власного автотранспорту з доставки тварин у господарство - 450 грн;
o нараховано заробiтну плату працiвникові (з вiдрахуваннями) за доставку тварин - 80 грн;
o затрати на вiдрядження водiя і зоотехнiка - 75 грн;
o крiм того, переведено до основного стада 5 голiв великої рогатої худоби після отелення, вирощених у своєму пiдприємствi, загальною вагою 20 ц за плановою собiвартiстю 560 грн за 1 ц живої ваги. У кiнцi року проведено розрахунок фактичної собiвартостi живої ваги тварин, переведених до основного стада, яка становить 640 грн за 1 ц (див. табл. 4.4).
Нарахування та облік зносу (амортизації) тварин
На всiх продуктивних тварин, якi обліковуються в складі основних засобiв, нараховується амортизацiя.
Пунктом 22 Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Мінiстерства фiнансiв
України від 27.04.2000 №92, передбачено, що об'єктом амортизації є основні засоби (крім землі). Це означає, що вартість продуктивних тварин основного стада тепер підлягає амортизації. При цьому можуть застосовуватися будь-який з передбачених П(С)БО 7 "Основні засоби" методів нарахування амортизації, а також норми і методи нарахування амортизації, передбачені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 №283/97-ВР.
Метод амортизації для всіх основних засобів, у тому числі і для продуктивної худоби, вибирається підприємством самостійно.
Сільськогосподарські підприємства у бухгалтерському обліку суму амортизації продуктивної худоби відносять на собівартість одержаної від продуктивних тварин продукції. Тобто сума амортизації корів основного стада розподілятиметься між вартістю приплоду і молока; овець - між вартістю приплоду, молока і вовни; свиней - відноситись на вартість приплоду.
Нарахування амортизації основних засобів, у тому числі і продуктивних тварин, відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", здійснюється протягом строку їх корисного використання (експлуатації), який підприємство визначає самостійно, одночасно з введенням основних засобів в експлуатацію.
На сільськогосподарському підприємстві надходження худоби до основного стада може бути результатом переведення тварин з інших вікових груп, купівлі в інших господарств або у населення. У будь-якому разі на підприємстві створюється комісія, до якої, крім керівника (або його заступника) і представника бухгалтерії, обов'язково входять працівники зооветеринарної служби. Після детального огляду тварин комісія складає Акт на переведення тварин з групи до групи або Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, які і є підставою для зарахування тварин до основного стада, тобто до складу основних засобів.
При визначенні строку корисного використання продуктивної худоби слід обов'язково враховувати такі фактори:
o вік тварини при надходженні;
o продуктивність;
o фізичний стан (жива вага, екстер'єр, конституція).
У разі зміни очікуваних економічних вигод від використання тварини внаслідок зміни одного з таких факторів строк корисної
експлуатації може переглядатися. Амортизація в такому випадку нараховується виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни цього строку (п. 25 П(С)БО 7 "Основні засоби").
Первинна вартість тварин залежатиме від того, яким шляхом тварини потрапили до основного стада. У разі купівлі тварин в інших підприємств або населення - це договірна ціна купівлі, а при переведенні з інших вікових груп усередині підприємства - планова собівартість живої ваги, яка в кінці року доводиться до фактичної.
Обираючи метод амортизації, необхідно пам'ятати, що продуктивна худоба - це живі організми й одержання продукції від неї у різні періоди часу буде неоднаковим. Продуктивність тварин залежить від цілого ряду факторів: умов утримання, раціону годування, фізичного стану тварини, її віку, погодних умов, пори року тощо.
Враховуючи ці особливості, з п'яти методів нарахування амортизації, запропонованих П(С)БО 7 "Основні засоби" для амортизації продуктивної худоби, доцільніше застосовувати виробничий метод. Суть цього методу полягає в тому, що місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції і виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції, який підприємство очікує виробити з використанням об'єкта основних засобів (у нашому випадку - продуктивних тварин).
Для узагальнення інформації про нараховану амортизацію Планом рахунків передбачено рахунок 131 "Знос (амортизація) основних засобів". По кредиту цього рахунка відображається нарахування амортизації та індексація зносу, по дебету - зменшення суми зносу. Нарахування амортизації продуктивної худоби буде оформлятися проведенням: Д-т 232 К-т 13.
Список використаної літератури.:
1. Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату України від 24.01.94 № 21.
2. Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України від 29.12.2000 № 416/299.
3. Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. - К.: Лібра, 1996. - 160 с
4. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -672 с.
5. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с
6. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с
7. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с
8. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с
9. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...