WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах - Реферат

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах - Реферат


Реферат на тему:
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах
Особливості сільськогосподарського виробництва та їх вплив на організацію та ведення бухгалтерського обліку
Сільське господарство є однією із основних галузей матеріального господарства, яка забезпечує населення продовольством, а промисловість - сировиною.
Галузь сільського господарства належить до однієї із структурних сфер агропромислового комплексу (АПК).
Виробництво сільськогосподарської продукції має свої особливості, які необхідно враховувати при організації та веденні бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві. Такі особливості можна згрупувати у вигляді табл. 4.1.
Стосовно останнього фактору сільськогосподарські підприємства можуть використовувати одну з наведених нижче форм.
Просту форму обліку (без використання подвійного запису) можуть застосовувати сільськогосподарські підприємства, в яких працюють власник (голова) і члени його родини (без залучення найманих працівників), а також малі сільськогосподарські підприємства із середньообліковою чисельністю працюючих за звітний період до 10 осіб включно (крім членів сім'ї) і обсягом виручки за рік, що не перевищує 500 тис. грн.
Сільськогосподарські підприємства, які відповідають статусу малих підприємств (із середньообліковою чисельністю працівників за звітний період до 50 осіб та обсягом виручки від реалізації до 500 тис. євро), можуть вести бухгалтерський облік за спрощеною формою обліку із використанням спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцiй суб'єктiв малого пiдприємництва, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.04.01 № 186 i складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 № 39.
Усi iншi сiльськогосподарськi пiдприємства повиннi вести облiк за Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 № 291 з використанням:
o методичних рекомендацiй з органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку за журнальною формою на пiдприємствах агропромислового комплексу, затверджених наказом Мiнагрополi-тики України вiд 07.03.01 № 49 - для пiдприємств, що пiдпорядковуються Мiнiстерству аграрної полiтики;
o методичних рекомендацiй із застосування реєстрiв бухгалтерського облiку, що затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.12.2000 № 356 - для пiдприємств, що не пiдпорядковуються Мiнiстерству аграрної полiтики.
Облік наявності та руху основних засобів
Порядок формування у бухгалтерському облiку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи визначений П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні критерії предметів, що входять до складу малоцінних НМА (п. 5 П(С)БО 7 "Основні засоби"). Однак незалежно від вартості до складу основних засобів включають дорослу робочу і продуктивну худобу. Крім того, до основних засобів відносять капітальні витрати з поліпшення земель, не пов'язані зі створенням споруд.
Капітальні вкладення у багаторічні насадження, поліпшення земель включають до складу основних засобів щорічно у сумі затрат, що відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від строку закінчення всього комплексу робіт.
Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" якщо один об'єкт основних засобів складається з окремих частин, у яких різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися у бухгалтерському обліку як окремий об'єкт. Строк експлуатації об'єкта - це очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде вироблено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).
У бухгалтерському обліку та звітності інформація про основні засоби відображаються на рахунку 10 "Основні засоби", який призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух власних або одержаних на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів.
Приклад. ТОВ "Врожай" придбало трактор МТЗ-82 за 54000 грн (включаючи ПДВ); вартість послуг автотранспортного підприємства (АТП) з транспортування трактора склала 660 грн (включаючи ПДВ); вартість палива, використаного для обкатки - 90 грн; оплата праці (з відрахуваннями) тракториста, який обкатував трактор, - 85 грн; сума затрат з відрядження головного інженера при транспортуванні трактора на підприємство - 40 грн.
Кореспонденція рахунків з оприбуткування купівлі основного засобу - трактора, наведено у табл. 4.2.
Особливості оприбуткування (введення в дію) багаторічних насаджень. Процес приимання-передачі багаторічних насаджень має свої особливості, які враховуються при складанні Акта приймання багаторічних насаджень та передачі їх в експлуатацію (ф-54). Цей Акт складається двічі. Перший акт складають після закiнчення садiвничих робiт, а другий - після досягнення молодими насадженнями експлуатацiйного вiку. Тобто капiтальнi iнвестицiї в багаторiчнi насадження включаються до складу ОЗ як молодi насадження i щорiчно у сумi щорiчних затрат, зазнаних на цi об'єкти за весь перiод з початку закладки. Пiсля закiнчення всього комплексу робiт молодi насадження беруть на облiк як дорослi й оцiнюють виходячи iз сум затрат на цi об'єкти за весь перiод з початку закладки.
Приклад. Підприємством на закладку саду понесені затрати на: придбання саджанцiв - 18450 грн, нарахування заробiтної плати з вiдрахуваннями - 12430 грн, списання послуг власного
вантажного автотранспорту - 3050 грн, використання мало-цiнних і швидкозношуваних предметiв - 540 грн, списання палива на роботу тракторiв, якi виконували польовi роботи - 850 грн.
У наступнi 6 рокiв затрати з утримання молодого саду склали вiдповiдно 1640, 1380, 1250, 1250, 1250 i 960 грн. За 6 рокiв вирощування вiд молодих насаджень одержано продукцiї на суму 980 грн, затрати на збiр плодiв склали 240 грн. Наказом про облiкову полiтику в ТОВ "Нива" для облiку закладки та вирощування багаторiчних насаджень введено субрахунок 156 "Багато-рiчнi насадження".
Порядок оприбуткування багаторічних насаджень у бухгалтерському облiку наведено у табл. 4.3.
Пiсля передачi молодих багаторiчних насаджень в експлуа-тацiю затрати з догляду за дiючими багаторiчними насадженнями облiковують на субрахунку "Рослинництво" рахунка 23

 
 

Цікаве

Загрузка...