WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

Замінено перегляд-нутим МСБО 21
31 Дохід - бартерні операції, включаючи послуги з реклами 31.12.2001 -
32 Нематеріальні активи - витрати на веб-сайти 25.03.2002 -
33 Консолідація і метод участі в капіталі - потенційні права голосу і розподілення частки володіння 01.01.2002 Замінено переглянутими МСБО 27 і МСБО 28
Примітка. Тлумачення ПКТ-4 "Класифікація фінансових інструментів: право вибору емітента щодо погашення" вилучено, а ПКТ-26 "Основні засоби - результати побічної діяльності" не було прийнято.
У грудні 2003 р. РМСБО схвалила 17 переглянутих МСБО (ISH) та скасувала МСБО 15 "Інформація, що відображає вплив зміни цін".
Розглянемо основні зміни, внесені до міжнародних стандартів, на основі яких було створено та розроблено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку П(С)БО 16 "Витрати".
Переглянутий МСБО 1 "Подання фінансових звітів" вимагає від суб'єкта господарювання:
o у звіті про зміни у власному капіталі, про загальні доходи та витрати за період (включаючи суми визнані прямо у власному капіталі), наводячи окремо суми, що відносяться до акціонерів материнського підприємства та частки меншості;
o судження, крім тих, що пов'язані з попередніми оцінк4ами, зроблені управлінським персоналом у процесі застосування облікових політик суб'єкта господарювання, які мають найсуттєвіший вплив на суми, визнані в фінансових звітах.
Переглянутий МСБО 2 "Запаси" уточнює, що деякі види запасів не входять до сфери його застосування, а на окремі види запасів не поширюються лише вимоги стандарту щодо оцінки.
Зокрема МСБО 2 застосовується до всіх запасів, крім:
1) незавершених робіт за будівельними контрактами;
2) фінансових інструментів;
3) біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю.
МСБО 2 також не застосовується до оцінки запасів:
а) виробників продукції сільського господарства та лісництва, сільськогосподарської продукції після збирання врожаю, корисних копалин і мінеральних продуктів у випадку, коли вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до практики, що існує в певних галузях.
Коли запаси оцінюються за чистою вартістю реалізації або за справедливою вартістю із вирахуванням витрат на збут, зміни вказаних оцінок слід відображувати у складі прибутку або збитку того періоду, в якому сталися ці зміни.
Крім того, в результаті перегляду до МСБО 2 було внесено, такі суттєві зміни:
o не дозволяється використовувати форму "останнє походження - перший випадок" (МФО).
o стандарт вимагає розкривати інформацію про балансову вартість запасів, облікованих за справедливою вартістю мінус витрати на продаж.
o вимагається розкривати інформації про суму будь-якого часткового списання вартості запасів на витрати періоду та скасовано вимогу щодо розкриття інформації про суму запасів, відображених за чистою вартістю реалізації.
Суттєвих змін зазнали положення МСБО 16 "Основні засоби", зокрема щодо оцінки під час визнання подальших витрат і переоцінки, амортизації та припинення визнання.
Переглянутий МСБО 16 передбачає лише загальний принцип визнання всіх витрат на основні засоби коли вони відбуваються. При цьому первісна вартість об'єкта основних засобів включає також витрати на демонтаж приміщення або відновлення, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання несе внаслідок використання об'єкта протягом певного періоду з метою, що відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду.
Нові цілі Р МСБО більше, ніж раніше, орієнтовані на забезпечення практичного застосування міжнародних стандартів та їхню конвергенцію (зближення) з національними системами обліку.
Мета максимального зближення національних стандартів фінансової звітності з міжнародними на сьогодні є однією з найважливіших. Стандарти головним чином визначають методи оцінки й підходи до подання інформації у фінансовій звітності.
2.2. Управлінський облік нормативних затрат.
У сучасний період на більшості підприємств України, зокрема в "ДЛГ" управлінський облік ще не сформувався як цілісна система збирання, аналізу інтерпретації та надання корисної інформації менеджером підприємства з метою прийняття на її основі оперативних, тактичних та стратегічних рішень. Відсутня єдина методична база формування управлінського обліку як системи. Наведене поняття "Внутрішньогосподарський (управлінський облік) - це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством", у "Законі про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" є вузько орієнтованим і не відображує справжньої його сутності.
Розробка та впровадження управлінського обліку на підприємстві - це частина загального процесу реформування системи бухгалтерського обліку в Україні.
Управлінський облік можна охарактеризувати як інтегровану систему підготовки ключової інформації та забезпечення нею різних рівнів управління з метою ефективного планування (прогнозування), контролю та поліпшення якості рішень, які приймаються користувачами.
У сучасному розумінні у терміні "управлінський облік" дедалі більший наголос робиться на слові "управлінський", оскільки організація та методика виду цього обліку спрямована на вирішення саме управлінських завдань.
З метою створення ефективної системи управління затратами необхідно здійснити їх класифікацію залежно відмети поставленої перед менеджерами. Класифікація затрат для вирішення різних завдань не може бути однаковою, а повинна відповідати принципу: "різна класифікація - для різних цілей".
Як приклад наведемо класифікацію затрат, яка відповідає зазначеному принципу (табл. 2.1.)
Таблиця 2.1.
Класифікація затрат за видами та напрямами використання
№ з/п Напрями використання за функціями системи управління Види витрат
1 Прогнозування, нагадування Короткострокові та довгострокові Фактичні, планові та прогнозні
За центрами відповідальності
За місцями виникнення
2 Облік та оцінка запасів і визначення фінансового результату Прямі та непрямі
Основні та накладні
На продукт і на період
Елементи та статті витрат
3 Аналіз і прийняття управлінських рішень Релевантні та нерелевантні
Додаткові та маржинальні
Дійсні та альтернативні
Постійні та змінні
За центрами відповідальності
4 Контроль Контрольовані та неконтрольовані Фактичні та планові
Продуктивні та непродуктивні
За центрами відповідальності
За місцями виникнення
У первинних документах необхідно додатково (якщо цього не було зроблено) вказати центр відповідальності (структурного підрозділу), на потреби якого було використано ТМЦ.
У системі управлінського обліку відображують додаткові дані з метою подальшого докладного аналізу в різних аспектах, тому План рахунків слід розширити за рахунок введення додаткових аналітичних рахунків.
З метою більш достовірного визначення собівартості продукції, яка залежить від специфіки діяльності підприємства і передусім від технології виробництва, використовуються різні методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Характерно, що для різних цілей у системі управлінського

 
 

Цікаве

Загрузка...