WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

собівартість продукту приймають як однакову в кожному з процесів.
- за ціною їх можливого використання - тільки для внутрішнього використання. Ціна можливого використання визначається як різниця між ціною матеріалу, що змінюється попутним продуктом (напівфабрикатом), і за сумою додаткових затрат, пов'язаних з підготовкою його до використання.
Попутна продукція що призначається для подальшої переробки, відображається як рух напівфабрикатів у виробництві.
Затрати в іноземній валюті, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), перераховуються в гривні за офіційним валютним курсом Національного банку України, що діяв на дату проведення операцій, і не підлягаються перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом звітного періоду.
2.3. Перспективи та напрями удосконалення вітчизняної практики обліку нормативних затрат згідно м міжнародних стандартів.
Розвиток економічних відносин, значне розширення зовнішньоекономічних зв'язків висувають нові вимоги до побудови бухгалтерського обліку в Україні.
Зміни, що відбулися в економічному та соціальному житті країни, вимагають серйозного вивчення та застосування багатьох фундаментальних положень, що діють у країнах з розвинутою ринковою економікою. Це передбачає подальше дослідження проблем інтеграції українського обліку з міжнародними принципами, обумовленими таким поняттям як гармонізація обліку. Разом з тим конкретний перегляд системи регламентації бухгалтерської діяльності в Україні, приведення її у відповідальність до міжнародних правил повинно поєднуватись із максимальним використанням вітчизняного досвіду, збереження цих методів, інструментів та методичних рішень, які не тільки суперечать світовій практиці, але й збагачують її.
Міжнародні стандарти обліку являють собою документи, якими визначають загальний підхід до складання фінансової звітності і які пропонують варіанти обліку окремих засобів або операцій підприємств. Однак в силу об'єктивних операційних процесів в розвитку світового господарства, ці стандарти набувають все більшого значення як найзручніший засіб "спілкування" між підприємствами різних країн.
Міжнародний облік висуває існуючі в галузі обліку ідеї та методи на міжнародну арену, направляючи процес визначення, оцінки та обміну економічною інформацією міжнародного характеру таким чином щоб забезпечити для користувачів інформації можливість прийняття обґрунтованих рішень. В цьому розумінні міжнародний облік охоплює і фінансовий, і управлінський аспект обліку, забезпечуючи підприємницьку діяльність підприємств через кордон окремих держав.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" розроблено відповідно о міжнародних стандартів. Хоча окремого стандарту, який визначає методологію обліку витрат і порядок їх розкриття у фінансовій звітності немає, питання, що стосуються поняття, оцінки, визнання та класифікації витрат, розкриваються у Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів МСФЗ 1 "Подання фінансових звітів", МСЗ 2 "Запаси", МСФЗ 16 "Основні засоби".
Визначення витрат наведене у національних положеннях бухгалтерського обліку майже повністю відповідає поняття витрат наведено у МСФЗ.
Так, у Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів витрати розглядаються як зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного в виплатами учасникам.
Порівняємо умови визнання витрат наведених у П(С)БО 16 "Витрати" та концептуальна основа складання та подання фінансових звітів (табл.. 2.3.1.)
Таблиця 2.31. Порівняльна характеристика умов визнання витрат згідно П(С)БО 16 та Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів.
П(с)БО 16 Концептуально основа подання та складання фінансових звітів.
1 2
Умови визнання
Відбувається зменшення активів або зменшення зобов'язань. (п.5) Виникає зменшення економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. (п.94)
Витрати можуть бути достовірно визначені. (п.6) Зменшення економічних вигод можна достовірно визначити. (п.94)
Витрати визначають витрати певного періоду одночасно визнанням доходу, для дотримання якого вони були здійснені. (п.7) Витрати виконуються у звіті про прибутки та збитки на основі безпосереднього зв'язку між понесеними витратами та заробленим доходом від конкретних статей. (п.95)
1 2
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом декількох періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. (п.8) Якщо очікується виникнення економічних вигод протягом кількох облікових періодів і їх зв'язок з доходом, може бути визначений тільки в широких межах, витрати визнаються на основі процедур систематичного та раціонального розподілу. (К.О п.96 )
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. (п.8) Визначаються негайно, коли видатки не надають майбутніх економічних вигод або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди, не відповідають або перестають відповідати визнанню як актив у балансі. (п.97)
Витрати визнаються також у Звіті про прибутки та збитки в тих випадках, коли виникають зобов'язання без визначення активу, як у випадку виникнення зобов'язань щодо гарантії продукції. (п.98)
Розглянемо класифікацію витрат згідно з МСФЗ (табл. 2.3.2)
Таблиця 2.3.2. Класифікація витрат згідно з МСФЗ.
Види Характеристика
Витрати які виникають в процесі звичайної діяльності Собівартість продаж, заробітна плата, амортизація тощо
Збитки
- нереалізовані Виникають в результаті підвищення курсу обміну валюти
- реалізовані Втрати, що виникають у результаті стихійного лиха, відреалізації основних засобів тощо
На відміну від міжнародних стандартів в П(С)БО 16 "Витрати" не розглядається така категорія як збитки. У визначенні постійних і змінних загальновиробничих витрат у П(С)БО 16 "Витрати" і а МСФЗ відмінностей немає, але у МСФЗ розділ цих витрат здійснюється з метою оцінки запасів, а у П(С)БО 16 "Витрати" - для визначення виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)
З метою оперативного реагування на проблеми практичного застосування стандартів Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) (International Accounting Standards Board - IASB) видає тлумачення відповідних положень діючих стандартів та Концептуальної основи.
У широкому розумінні цього терміна Міжнародні стандарти фінансової звітності - це стандарти та інтерпретації, прийняті РМСБО. Вони включають:
- Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFPS)
- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS)
- Інтерпретації, розроблені Комітетом з міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRIC) або колишнім постійним комітетом з тлумачень (SIC). Склад МСФЗ станом на 1 вересня 2005 р. наведено у таблиці 2.3.3.
Мета максимального зближення національних стандартів фінансової звітності з

 
 

Цікаве

Загрузка...