WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит.
План
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу і контролю затрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).
1.1. Економічна сутність нормативних затрат.
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку та контролю нормативних затрат.
1.3. Нормативні затрати як об'єкт обліку, аналіз і контролю.
Розділ 2. Сучасний стан та основні напрями удосконалення методики та організації обліку нормативних затрат.
2.1. Основні напрямки удосконалення фінансового обліку нормативних затрат підприємства.
2.2. Управлінський облік нормативних затрат.
2.3. Перспективи та напрями удосконалення вітчизняної практики обліку нормативних затрат згідно міжнародних стандартів.
2.4. Перспективи використання інформаційних систем та технологій обліку нормативних затрат на підприємстві.
Розділ 3. Розробка систем економічного аналізу та аудиту нормативних затрат.
3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу нормативних затрат.
3.2. Методика загального аналізу нормативних затрат підприємства.
3.3. Основні напрямки удосконалення внутрішнього аудиту нормативних затрат.
-
Вступ
В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного і виконання фінансових обов'язків перед державою.
Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращення їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, бухгалтера.
Удосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку нерозривно пов'язане з вирішенням актуальних завдань в галузі економіки. Виявленню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці (робіт, послуг), досягненню комерційного успіху сприяють чітко налагоджений облік та контроль.
Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно охоплювати та систематизувати господарську діяльність виробничо-комерційного підприємства, об'єднання, забезпечувати управління інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх господарську діяльність.
Перехід виробництва на ініціативний шлях розвитку передбачає прискорення темпів економічного росту, посилення, режиму економії і ресурсозбереження.
Важливе значення відіграє науково-обґрунтований бухгалтерський облік нормативних затрат, що формує інформацію про норми використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства.
Облік затрат і калькулювання собівартості продукції має найбільшу специфіку в зв'язку з особливостями технології виробництва на підприємствах різних галузей промисловості.
Поряд з необхідністю вивчення загальних завдань організації і методології обліку і калькулювання собівартості в промисловості виникає суттєва необхідність засвоєння тих особливостей формування затрат розподілу комплексних затрат, прийомів і способів калькулювання собівартості виробів, які визначаються галузевими факторами.
Мета обліку затрат і калькулювання собівартості продукції заключається в своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних затрат, зв'язаних з виробництвом і збутом продукції, визначенні фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів.
Неперервний поточний облік затрат в місцях їх виникнення, виявлення можливих відхилень від встановлених норм, причин, винуватців цих відхилень повинен задовільнити потреби оперативного управління виробництвом.
В основі організації обліку затрат лежать слідуючі принципи:
- документування затрат і повне їх відображення на рахунках обліку виробництва;
- групування затрат по об'єктам обліку і місцям їх виникнення;
- відповідність об'єктів обліку затрат з об'єктами калькулювання собівартості продукції, показників обліку фактичних затрат з нормативними;
- розширення кола затрат, які відносяться на об'єкти обліку за прямим призначенням;
- здійснення оперативного контролю за затратами виробництва і формування собівартості продукції.
Як показує практика багато теоретичних і практичних проблем залишаються невирішеними.
Облік, аналіз і аудит потребує комп'ютеризації.
Все вище сказане підтверджує актуальність вибраної теми даної дипломної роботи, метою якої є вивчення організації та методики бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу затрат в сучасних ринкових умовах. Методологічною основою вивчення є постанови законодавчої і виконавчої влади України з питань виходу промисловості з економічної кризи та підвищення рівня виробництва.
Вихідними даними для дослідження були взяті дані підприємства, плани, дані первинного, аналітичного і систематичного бухгалтерського обліку, звітні показники та установчі документи.
За об'єкт дослідження взято ВАТ "Держлісгосп".
1. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу і контролю затрат на калькулювання собівартості продукції.
1.1. Економічна сутність нормативних затрат.
Затрати в бухгалтерському розумінні відрізняються від затрат в економічному тлумаченні. У сучасних вітчизняних і наукових виданнях, законодавчих актах, зокрема в Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні й Методичних рекомендаціях з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, значного поширення набуло поняття "витрати" разом із тим зникло поняття "затримати". Витрати - це використання різних речовин і сил природи в процесі господарювання. Під економічними витратами "затрати втрачених можливостей", тобто суму грошей, яку модна отримати при найбільш вигідному із усіх можливих варіантів використання ресурсів. Таким чином, економічні затрати будь-якого ресурсу, обраного для виробництва продукції, дорівнюють його вартості з найкращого з усіх можливих варіантів використання Поняття економічних затрат обумовлене обмеженістю ресурсів порівняно кількістю варіантів їх використання. З бухгалтерської точки зору, затрати - це тільки конкретні затрати ресурсів.
Наявність різних точок зору щодо сутності витрат обумовлена різними підходами у поглядах на природу економічного буття взагалі, і виробничого процесу, зокрема можна виділити два основоположних підходи. Перший базується на розумінні господарського життя з позицій трудової теорії вартості, яка передбачає взаємодію у процесі виробництва трьох основних факторів (робочоїсили, предметів праці, засобів праці) з відповідною інтерпретацією поняття вартості, їх складових і структури. Дана орієнтація була переважаючою в розумінні сутності економічного життя в вітчизняній науці та практиці, відповідно відбувався процес

 
 

Цікаве

Загрузка...