WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності - Реферат

Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності - Реферат

обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи щодо виявлених порушень, надані в ході перевірки;
інші матеріали, що підтверджують наявність фактів податкових і валютних порушень;
матеріали (описи, відомості, протоколи, інвентаризаційний опис, акти хронометражів) про результати проведених у ході перевірки обстежень;
постанова органу державної податкової служби про проведення вилучення документів, протокол вилучення і опис документів, які вилучені, якщо вилучення мало місце;
відомості щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
інші матеріали, що мають значення для прийняття повідомлення-рішення за результатами перевірки та подальших заходів щодо забезпечення повернення валютної виручки.
Всі додатки, що містять інформацію про діяльність платника податків, підписуються посадовими особами органу державної податкової служби, які здійснили перевірку, та суб'єктом підприємницької діяльності, а також, за їх наявності, відповідальними особами за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.
ПІДПИСАННЯ АКТА ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ
До підписання акта перевірки враховуються пояснення, надані в ході перевірки платником податків, а також, за їх наявності, відповідальними особами за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.
При виникненні спірних питань під час здійснення перевірки до підписання акта, такі питання виносяться на розгляд постійних комісій при державних податкових інспекціях.
Акт документальної перевірки складається у двох примірниках і підписується посадовими особами органу державної податкової служби та інших контролюючих органів, які здійснювали перевірку, платником податків, а також, за їх наявності, відповідальними особами за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.
Після підписання акта перевірки посадовими особами один його примірник (з додатками) передається суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі, про що на останній сторінці всіх примірників акта робиться відповідна відмітка платника податків про його одержання із зазначенням прізвища та ініціалів, а такождати одержання акта.
НАСЛІДКИ ВІДМОВИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ВІД ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ТА ПІДПИСАННЯ АКТА ПЕРЕВІРКИ
У разі відмови платника податків від підписання акта перевірки посадові особи податкової служби складають акт відмови від підпису, який засвідчує таку відмову. Акт складається в довільній формі, однак у ньому необхідно зазначити про факт ознайомлення платника податків та відповідальних осіб (за їх наявності) за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи зі змістом акта перевірки, обов'язками, правами і відповідальністю суб'єкта підприємницької діяльності та порядком оскарження дій службових осіб органів державної податкової служби. За такої умови один примірник акта перевірки направляється платнику податків з поштовим повідомленням про одержання. До другого примірника акта, що зберігається в органі державної податкової служби, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення акта адресату.
У разі відмови від проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з отриманням інших об'єктів оподаткування, електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку або з використанням карток платіжних систем, систем та засобів штрихового кодування, складається акт відмови від допуску до перевірки. Такий акт складається посадовими особами податкового органу. Акт відмови від допуску до перевірки та акт відмови від підпису підписується не менш ніж трьома особами.
Список використаної літератури
1. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення. -К.:КНЕУ, 2000. -192 с.
2. Бiленчук П.Д, Задояний М. Т, Форостовець В. А. Мiсцевi податки i збори. Правове регулювання: Навч. посiб. - К: ATIKA, 1999.
3. Болдырев Г. И. Подоходный налог на Западе и в России. - Л.,1924.
4. Васuлик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС, 2001. - 416с.
5. Величко О., Дмитренко І. Iноземний досвiд реформування податкової системи// Eкономіст - 1998. - № 7-9. С. 120-123.
6. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И, Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К: МАУП, 2000.
7. Данілов О.Д., Лапшин Ю.В., Онищенко В.А. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі: Навчальний посібник.- Ірпінь: Акадекмія ДПС України, 2002.-292с.
8. Дикань Л. В. Налогообложение. - Харьков: Консум, 1996.
9. Д'яконова І. І. Податки та податкова полiтика України. - К: Наук. думка, 1997.
10. Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики. - М.: ЮНИТИ, 2000.
11. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. Посібник. - К.: МАУП, 2003,-224 с.
12. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2000.-352с.
13. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці/ Держ.подат. адміністрація України;Акад.ДПС України. -Ірпінь:Акад.ДПС України, 2001. -335с.
14. Налоги /Под ред. В. В Буряковского., В.Я. Кармазина. - Днепропетровск: Пороги, 1998.
15. Налоги и налогообложение / Под ред. И. Г.Русаковой и др. - М.:Финансы; ЮНИТИ, 1998.
16. Налоговые системы зарубежних стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: Закон и право, 1997.
17. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996.
18. Сомоев Р. Г. Общая теория налогов и налогообложения: Учеб.пособие. - М., 2000.
19. Сутырин С. Ф., Погорлецкий А. И. Налоги и налоговое планиро вание в мировой экономике: Учеб. пособие. - СПб.: Полиус, 1998.
20. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод.посібник для самост.вивч. дисц.-К.:КНЕУ.2001.-150с.
21. Фiнансове право: Пiдруч. / За ред. Л. К Воронової. - Xapкiв: Консум, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...