WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальна характеристика бухгалтерського обліку - Реферат

Загальна характеристика бухгалтерського обліку - Реферат

цінностей, випуск і реалізацію готової продукції тощо, відповідність фактичних даних бухгалтерського обліку завданням;
- забезпечення повного відображення всіх витрат підприємства за їхніми складовими частинами, а також всіх доходів підприємства і повсякденне співставлення витрат з доходами, виявлення результатів кожного господарського процесу і загальних фінансових результатів діяльності підприємства;
- побудова обліку на кожному підприємстві відповідно до особливостей його технології та організації виробництва, особливостей його організаційної структури;
- ведення обліку кожного виду господарських коштів, закріплених за матеріально відповідальними особами.
Бухгалтерський облік у промисловості, як і в інших галузях народного господарства, є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою підприємства і знаряддям охорони власності.
Дані поточного бухгалтерського обліку (облікові документи, записи) потрібні насамперед працівникам самих підприємств у їхній повсякденній роботі; також вони є основою для складання фінансової звітності підприємств.
4. Вимоги до бухгалтерського обліку
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1706 від 28 жовтня 1998 р., бухгалтерський облік має задовольняти певним вимогам.
Перша вимога - раціональність та економічність побудови бухгалтерського обліку.
Раціонально організований і добре поставлений облік -основа правильного ведення господарства.
Для виконання вимог бухгалтерського обліку облікові працівники мають бути добре обізнані у своїй справі, набуваючи для цього необхідні теоретичні та практичні знання й постійно підвищуючи кваліфікацію.
Облікові працівники мають бути вимогливими до себе, до якості своєї роботи, постійно здійснювати самоконтроль, перевіряти свою роботу. Без цього не можливо додержуватися вимог своєчасності, точності та ясності обліку, вимог використання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів та впровадження національних стандартів.
Друга вимога - ясність і зрозумілість обліку.
Третя вимога - простота, -чіткість, точність і повнота поточних і звітних даних, попередження всілякого роду спроб перекручування дійсності, усунення серйозних недоліків в організації бухгалтерського обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за господарською діяльністю; надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період (згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" № 87 від 31 березня 1999 р ).
Четверта вимога - дійовість і достовірність поточних і звітних даних згідно з Положенням (стандартом) 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", схваленим Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України.
Помилки, породжувані неуважним ставленням працівників бухгалтерського обліку до своїх обов'язків, призводять до заплутування облікових даних, а це створює можливість для зловживань та крадіжок власності підприємства.
П'ята вимога - порівнювання звітних даних останнього періоду з даними за минулі звітні періоди, планами, прогнозами, даними бізнес-планів підприємства. При цьому необхідна єдина оцінка об'єктів, єдність показників за об'єктами обліку та фінансової звітності тощо.
Висновки
Підсумовуючи все, що було згадано вище, можна зробити наступні висновки:
Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління і контролю. Щоб керувати підприємствами різних форм власності і всім народним господарством України, необхідно мати відомості про господарську діяльність кожного підприємства: розміри й склад його засобів, коштів, розвиток окремих галузей тощо. Всі ці відомості можуть бути одержані лише завдяки обліку.
Визначення бухгалтерського обліку вказує на те, що:
1) бухгалтерський облік сприймається як інформаційний процес;
2) змістом бухгалтерського обліку (як і будь-якого обліку в загальному його розумінні) є:
· виявлення (спостереження) - цілеспрямоване сприйняття об'єкту дослідження у відповідності із поставленою метою;
· вимір, який полягає у співставленні об'єкту спостереження із вибраними вимірниками;
· реєстрація - збереження інформації про об'єкт дослідження для передачі в просторі та часі;
· обробка, що передбачає систематизацію (накопичення, узагальнення, зберігання) інформації про об'єкт дослідження для надання її користувачам.
3) предметом дослідження та відображення бухгалтерського обліку є діяльність підприємств;
4) інформація бухгалтерського обліку використовується для прийняття рішень щодо підприємства зовнішніми та внутрішніми її користувачами.
Бухгалтерський облік - це спосіб документального спостереження, відображення й контролю за господарською і фінансовою діяльністю виробників і господарників (підприємств, організацій, орендних, спільних підприємств, акціонерних товариств тощо), а також система збирання, вимірювання, обробки, інтерпретації та передачі інформації про господарську діяльність підприємства, установи, організації внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень. бухгалтерський облік має задовольняти певним вимогам.
Перша вимога - раціональність та економічність побудови бухгалтерського обліку.
Друга вимога - ясність і зрозумілість обліку.
Третя вимога - простота, -чіткість, точність і повнота поточних і звітних даних, попередження всілякого роду спроб перекручування дійсності, усунення серйозних недоліків в організації бухгалтерського обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за господарською діяльністю; надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 291// Бухгалтерський облік і аудит, № 9, 1999
2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"./ Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир, ЖТІ, 2000. - 640 с.
3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2000. 768 с.
4. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф.- Житомир : ЖІТІ, 2000. - 608 с.
5. Кузмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник. - К.: Все про бухгалтерський облік, 1999. - 288 с.
6. Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання". КОО, 2000, 245 с.
7. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За ред. проф. М.П.Войнаренка. - Київ: Наукова думка, 2002. - 718 с.
8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підручник для студ.вищ.навч.закл.екон.спец. - К.:А.С.К.,2000. - 784 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...