WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальна характеристика бухгалтерського обліку - Реферат

Загальна характеристика бухгалтерського обліку - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Загальна характеристика
бухгалтерського обліку"
ПЛАН
Вступ
1. Поняття господарського обліку, місце бухгалтерського обліку
2. Види обліку
3. Завдання бухгалтерського обліку
4. Вимоги до бухгалтерського обліку
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Актуальність дослідження полягає в тому, що вивчення основних засад бухгалтерського обліку є вкрай важливим завданням для розуміння предмету, методів, завдань бухгалтерського обліку. Невід'ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватне відображення (облік) господарської діяльності суб'єктів господарювання. Його зміст і завдання обумовлені способом виробництва, рівнем розвитку продуктивних сил та станом виробничих відносин.
Для адаптації до загальноприйнятих у світовій практиці принципів та методів ведення обліку в Україні здійснюється його реформування, започатковане "Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів", затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706.
Об'єктом дослідження виступає бухгалтерський облік як інформаційний процес.
Предметом дослідження є складові бухгалтерського обліку, його особливості організації та завдання.
Завданням дослідження є розкрити поняття господарського обліку, бухгалтерського обліку та його завдань, основні складові та головні напрямки розвитку.
Методи дослідження. Під час проведення дослідження були використані такі загальнонаукові методи дослідження як літературний метод (опрацювання літературних джерел), метод аналізу та синтезу (розгляд досліджуваного явища по частинах і в сукупності), порівняльний метод, метод узагальнення тощо.
1. Поняття господарського обліку,
місце бухгалтерського обліку
Перш ніж приступити до вивчення бухгалтерського обліку, необхідно ознайомитися в загальних рисах з господарським обліком. Це дасть змогу краще зрозуміти особливості обліку, повніше й глибше вивчити його.
Господарський облік, як свідчить сама назва, це облік господарства, облік господарської діяльності підприємства, суспільства, що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо.
Господарство України складається з галузей - промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі, транспорту тощо. Кожна галузь складається з окремих підприємств і організацій. До них належать заводи, фабрики, шахти, КСП, фермерські господарства, торговельні підприємства тощо.
Будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном та Споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням послуг, називається господарською діяльністю.
Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби - будівлі, машини, матеріали, товари, грошові кошти та джерела господарських засобів.
Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку та Положеннями (стандартами) 1-6, затвердженими наказами Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня і № 137 від 28 травня 1999 р. і зареєстрованими в Мінюсті України № 392/3685 від 21 червня 1999 р. - на виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1706 від 28 жовтня 1998 p.
Поряд з господарськими засобами необхідною умовою господарської діяльності є праця. Затрати праці включаються разом з матеріальними затратами та іншими засобами виробництва до вартості виготовлюваних виробів, уречевлюються в них.
Господарська діяльність складається з господарських процесів, котрі поділяються на господарські операції.
Так, на виробничому підприємстві (фабриці, заводі) характерні операції із закупівлі сировини та інших матеріалів складають у своїй сукупності процес заготівлі; операції з виготовлення із сировини та інших матеріалів виробів утворюють процес виробництва; операції з продажу вироблених виробів належать до складу процесу реалізації..
Кожне підприємство веде господарську роботу за власним або за встановленим для нього державним планом.
Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління і контролю. Щоб керувати підприємствами різних форм власності і всім народним господарством України, необхідно мати відомості про господарську діяльність кожного підприємства: розміри й склад його засобів, коштів, розвиток окремих галузей тощо. Всі ці відомості можуть бути одержані лише завдяки обліку.
Облік існує давно. Він виник у процесі розвитку людського суспільства, котре для забезпечення своїх потреб здійснює господарську діяльність, тобто матеріальне виробництво, що вимагає управління та контролю. Задля цієї мети й було створено облік.
Протягом історичного розвитку, в процесі загального зростання матеріально-технічної культури змінювалися й удосконалювалися також методи, техніка і форми обліку. Від примітивних засобів і способів до складних сучасних комп'ютерних систем - таким є шлях розвитку облікової техніки.
Визначення бухгалтерського обліку вказує на те, що:
1) бухгалтерський облік сприймається як інформаційний процес;
2) змістом бухгалтерського обліку (як і будь-якого обліку в загальному його розумінні) є:
· виявлення (спостереження) - цілеспрямоване сприйняття об'єкту дослідження у відповідності із поставленою метою;
· вимір, який полягає у співставленні об'єкту спостереження із вибраними вимірниками;
· реєстрація - збереження інформації про об'єкт дослідження для передачі в просторі та часі;
· обробка, що передбачає систематизацію (накопичення, узагальнення, зберігання) інформації про об'єкт дослідження для надання її користувачам.
3) предметом дослідження та відображення бухгалтерського обліку є діяльність підприємств;
4) інформація бухгалтерського обліку використовується для прийняття рішень щодо підприємства зовнішніми та внутрішніми її користувачами.
2. Види обліку
Єдина система обліку на підприємстві, в галузі, державі забезпечується трьома нерозривно пов'язаними видами обліку: оперативно-технічним, статистичним та бухгалтерським.
Оперативно-технічний облік здійснюється безпосередньо на місці (цех, склад тощо) й забезпечує негайне спостереження та реєстрацію визначених виробничих і комерційних операцій та інших факторів господарської діяльності підприємства, організації, установи. Мета оперативного обліку - швидке одержання інформації про хід виробництва, реалізацію продукції (робіт, послуг).
Оперативно-технічний або оперативний облік слугує для оперативного планування й поточного спостереження за розвитком виробництва, виконанням робіт, послуг. Він охоплює господарські й виробничі операції, що не мають безпосереднього відображення на рахунках бухгалтерського обліку. За допомогою оперативно-технічного обліку одержують дані прощоденний випуск продукції, щоденне відвантаження і реалізацію продукції, товарів, про витрати сировини та інших матеріальних цінностей, трудові витрати, додержання умов договірних поставок тощо. Дані для оперативно-технічного обліку

 
 

Цікаве

Загрузка...