WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит фінансової звітності - Реферат

Аудит фінансової звітності - Реферат

даними аналітичних і синтетичних регістрів на рахунку "Фінансові результати", Головної книги, рішень зборів засновників та ін.
Усі статті балансу повинні бути підтверджені матеріалами інвентаризації яка провадиться не раніше від жовтня місяця поточного року, тому аудитор перевіряє правильність їх оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку. За результатами такої перевірки аудитор може зробити висновок про достовірність даних бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві. Достовірність звітності, що публікується, підтверджується аудиторською організацією, аудитором.
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві покладена на головного бухгалтера відповідно до нормативних документів про бухгалтерський облік. Аудитор встановлює, чи є в бухгалтерії розподіл обов'язків між окремими працівниками і структурними підрозділами бухгалтерії, наявність плану удосконалення обліку відповідно до розвитку технічного прогресу на підприємстві. Одночасно перевіряють як підвищується професійна і ділова кваліфікація працівників обліку. Аудитор також визначає відповідність фактичної наявності працівників обліку штатній чисельності, укомплектованість і плинність працівників обліку, додержання трудової дисципліни. Одночасно з перевіркою рівня методичної
роботи аудитор з'ясовує, чи проводяться семінарські заняття з працівниками щодо удосконалення обліку, чи забезпечені працівники обліку необхідними інструктивними і законодавчими актами і спеціальною літературою з питань обліку, контролю, економічного аналізу, застосування обчислювальної техніки.
Аудитор також з'ясовує, чи ознайомлені працівники бухгалтерського обліку з усіма ділянками роботи з обліку діяльності підприємства і чи можуть вони взаємозамінятися, а також перевіряє організацію раціоналізаторської роботи серед працівників обліку. Окремо вивчає питання, як молоді кадри висуваються на відповідальні ділянки роботи.
Перевірка доброякісності звітності і своєчасності її подання вищестоящій організації і відповідним державним органам провадиться аудитором на підставі нормативних актів про бухгалтерські звіти і баланси. При цьому аудитор перевіряє графіки подання звітності, пояснювальної записки і річного звіту, а також те, як на підприємстві виконуються зауваження податкових служб, пропозиції і рішення вищестоящої організації, фінансових органів, банків щодо поточної і періодичної звітності, зокрема з'ясовує, чи внесені корективи до балансу, зроблені при затвердженні звіту за минулий рік. Встановлюється реальність балансу, повнота і своєчасність проведення інвентаризації всіх товарно-матеріальних цінностей і розрахунків, дебіторської і кредиторської заборгованості, правильність відображення фінансових результатів. Перевіряючи звітність, аудитор визначає повноту і взаємозв'язок звітних форм поточної і річної бухгалтерської та статистичної звітності. Одночасно з'ясовує, як на підприємстві здійснюються аналіз і затвердження звітності структурних підрозділів, чи обговорюється поточна і річна звітність на виробничо-технічних нарадах, зборах засновників і акціонерів, наявність протоколів про затвердження звітності і розподілу прибутків, як виконуються рішення цих нарад, зборів.
Аудитор вивчає всі зауваження щодо поточної і річної звітності, які надходять на підприємство від місцевих фінансових органів, податкових служб, з'ясовує, що зроблено керівником підприємства для усунення недоліків і поліпшення фінансово-господарської діяльності.
Для впевненості у правильності складання бухгалтерського Балансу (форма № 1), Звіту про фінансові результати та їх використання (форма № 2), Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) та Звіту про власний капітал (форма № 4) аудитору необхідно перевірити взаємну погодженість показників фінансової звітності. Досвід показує, що для такої перевірки аудитору необхідно скласти спеціальну таблицю взаємозв'язків показників, які відображені у звітних формах.
Після того як аудитор перевірив взаємну погодженість показників фінансової звітності підприємства за рік, який контролюється, і виявив певні розбіжності, він разом із головним бухгалтером підприємства встановлює їх причини. При потребі до звітності керівником підприємства вносяться необхідні корективи. Переконавшись у достовірності фінансової звітності, яка складена за даними бухгалтерського обліку, підтвердженого первинною документацією про господарську діяльність підприємства, аудитор має підстави підтвердити правильність складання та її достовірність.
Отже, аудит фінансової звітності підприємства є надійною гарантією достовірності результатів фінансово-господарської діяльності для її оцінки за звітний період та розробки заходів щодо її подальшого удосконалення, для задоволення інформаційних потреб власників, а також податкових, статистичних та інших органів державного і господарського управління.
Таблиця 2. Динаміка цін і рівень рентабельності в основних сферах АПК.
(1990-1998 роки)
Сфери АПК Зростання цін (тис. разів) Темпи зростання цін відносно її сфери (разів) Рівень рентабельності, %
ІІ сфера: сільське господарство.
Зміни ціни на реалізовану продукцію 55 - -23
ІІІ. Сфера: переробна промисловість.
Зміни цін виробника 155 2,8 7,4
IV сфера: торгівля і заготівлі.
Зміни цін на продтовари 145 2,7 -4,8
Розраховано: Сільське господарство України; Квартальні передбачення (за IV кв. 1998р.);
Споживча кооперація України від з'їзду до з'їзду (І994-1998 рр.).
Дані за 1998 рік. По II сфері за 1997 р. рентабельність IV сфери показана в кооперативній торгівлі.
Для поліпшення фінансово-економічних відносин між складовими елементами АПК, в тому числі й споживчій кооперації, необхідно:
- створити рівні економічні умови розвитку і функціонування складо-вих АПК;
- встановити оптимальний паритет цін у галузях АПК, підтримати оптимальні співвідношення формування кінцевого продукту за стадіями. Сьогодні частка І сфери, а також III сфери АПК у структурі вартості кінцевого продукту штучно завищені. Витрати сільського господарства, торгівлі, споживчої кооперації не відшкодовуються. Отже, частка IV сфери повинна бути не менш як 25-30% у ціні кінцевого продукту;
- відновити керованість і регульованість АПК через удосконалення правової бази, створення інтеграційних господарських систем, розширення кооперації, активізацію фінансово-економічних важелів: цін, дотацій, податків, пільг-стимулів;
- відкрити АПК доступ до кредитів, особливо важливо врахувати сезонність виробництва, заготівель, реалізації продукції. Без пільгових кредитних ставок (3-5%) неможливо організувати ефективну господарську діяльність в АПК;
- створити інфраструктуру ринку продовольства з використанням об'єктів споживчої кооперації та механізм функціонування такого ринку. Широко практикувати заготівельні й товарні інтервенції на ринку продовольства;
- денатуралізувати зв'язки, особливо з аграрним сектором. Одночасно споживчій кооперації належить денатуралізувати натуроплату працівників, яка становить близько 1,5 млрд. грн. у сільському господарстві, з тим щоб підвищити платоспроможність сільського населення. Вирішення цього завдання також пов'язане з пільговими кредитами.
Втілення в життя пропонованих заходів дасть змогу не тільки вдосконалити фінансово-економічні відносини споживчої кооперації й АПК, а й створити сприятливі умови для пропорційного розвитку та ефективної взаємодії усіх сфер агропромислового комплексу України.

 
 

Цікаве

Загрузка...