WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Дати поняття підсумкових документів аудитора. Навести приклад їх оформлення в операційному аудиті. 2. Дати поняття незгоди аудитора, навести причин - Реферат

1. Дати поняття підсумкових документів аудитора. Навести приклад їх оформлення в операційному аудиті. 2. Дати поняття незгоди аудитора, навести причин - Реферат

у випадку проведення обов'язкового аудиту.
Додаткова підсумкова документація не є обов'язковою і видається замовникові тільки в тому випадку, коли аудитор вважає це необхідним, або у випадку, коли це обумовлено в договорі чи додатковій угоді між аудитором та клієнтом. Додаткова документація оформлюється як додаток до аудиторського висновку або як самостійний документ.
Як додаток до аудиторського висновку додаткова підсумкова до-кументація оформлюється, якщо аудитор у висновку посилається на неї. В іншому випадкудодаткова підсумкова документація є самостійним документом. Аудитор може не посилатися у висновку на додаткову документацію в тому разі, якщо викладене в ній не є настільки істотним, щоб вплинути на зміст аудиторського висновку. Зміст та форми додаткової підсумкової документації аудиту визначає сам аудитор.
Додаткова підсумкова документація аудиту оформлюється під одною з таких назв: "Аудиторський звіт", "Звіт про проведення аудиту", "Звіт про результати проведення аудиту", "Звіт про експрес-огляд", "Експертний огляд", "Зауваження та рекомендації за результатами аудиторської перевірки", "Лист-інформування клієнта" тощо.
Після завершення аудиту один примірник підсумкової документації (аудиторського висновку та додаткової документації) залишається в аудитора (аудиторської фірми). З урахуванням забезпечення зберігання та конфіденційності аудиторська фірма (аудитор) встановлює порядок зберігання підсумкової документації. Заборонено її вимагати або вилучати в аудитора (аудиторської фірми), за винятком випадків, передбачених законодавством.
Додаток 1 до ННА 6
Приклад організації документального оформлення аудиту та присвоєння кодів (шифрів)
Види документації мають відповідати галузевим ознакам клієнта і змісту прийнятих аудитором рішень.
Розділ І. Фінансова звітність
№ з/п Назва документа Один об'єкт перевірки Зведена (консолідована) звітність
1 Код розділу ф/код кф/КОД
2 Робоча програма ф/прогр кф/прогр
3 Бухгалтерський баланс (активи) ф-1 кф-1
4 Бухгалтерський баланс (пасиви) ф-1 кф-1
5 Звіт про фінансові результати ф-3 кф-3
6 Список виправних проводок, запропонованих клієнту ф-4 кф-4
7 Список запропонованих клієнту виправних проводок, які стосуються рекласифікації бухгалтерських рахунків ф-5 кф-5
8 Опис системи бухгалтерського обліку ф-6 кф-6
9 Взаємозникаючі статті під час проведення консолідації фінансової звітності ф-7 кф-7
10 Короткий зміст запропонованих виправних проводок і перекласифікацій бухгалтерських рахунків, пов'язаних із процедурами консолідації ф-8 кф-8
11 Звіт про рух грошових коштів (виправлення вносяться у звіт) ф-9 кф-9
12 Пояснювальна записка від керівництва про достовірність і повноту наданої на адресу аудиторів інформації ф-10 кф-10
13 Підписана клієнтом фінансова звітність ф-15 кф-15
14 Огляд операцій зі спорідненими сторонами ф-20 кф-20
15 Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України, Державного комітету зі статистики до порядку підготовки та представлення фінансової звітності ф-21 кф-21
16 Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України, Аудиторської палати України до порядку підготовки та представлення аудиторського висновку ф-22 кф-22
17 Інформація про судові справи та висунені на адресу клієнта претензії й оцінка їх із погляду вимог українського законодавства ф-23 кф-23
18 Форми для узагальнення інформації стосовно подальшої оцінки аудитором імовірності нормативного функціонування клієнта в реальному майбутньому ф-25 кф-25
19 Огляд деяких аспектів фінансової звітності ф-30 по ф-39 кф-30 по кф-39
20 Річна звітність клієнта за попередній рік ф-40 по ф-69 кф-40 по кф-69
21 Додаткова або спеціальна звітність клієнта ф-70 по кф-70 по перед державними органами ф-70 по ф-89 кф-70 по кф-89
22 Інформація про розподіл дивідендів ф-90 по кф-90 по за акціями клієнта ф-90 по ф-99 кф-90 по кф-99
Розділ II. Керівництво для документального оформлення аудиторських робіт
Назва документа Код
Актив
Грошові кошти і документи в касі й банку А
Дебітори Б
Матеріальні цінності В
Аванси передоплати та інші поточні активи Г
Дебітори за зовнішньоекономічними операціями Д
Інвестиції Є
Майно у власності Ж
Накопичена зношуваність основних засобів З
Нематеріальні активи І
Інші активи К
Пасиви і власний капітал
Розкриття інформації про короткотермінову кредиторську заборгованість АА
Кредиторська заборгованість ББ
Відстрочені зобов'язання ВВ
Поточні зобов'язання ГГ
Рахунок 79 "Фінансові результати" ДД
Нарахування за результатами перевірок, сума і перелік юридичних консультацій ЄЄ
Кредиторська заборгованість за зовнішньоекономічними операціями ЖЖ
Довготермінова кредиторська заборгованість ЗЗ
Інші активи ІІ
Власний (акціонерний) капітал КК
Нормо-дні, нормо-години, витрачені на проведення аудрту ХХ
Звіт про фінансові результати
Обсяг реалізації 10
Собівартість реалізованої готової продукції, послуг 20
Операційні витрати 30
40
50
60
Інші доходи 70
Нарахування податку на прибуток 80
Надзвичайні витрати 90
Розділ III. Оцінка ризику і планування аудиту
Назва документа Код
Код розділу
Робоча програма
Довідка (інформація) про підхід та процеси планування
Документація з оцінки ризику аудиту
Особливі питання, на які клієнт попросив звернути увагу під час аудиту (включаючи лист-опитування якості попередньо-проведеної аудиторської перевірки)
Таблиця проблемних питань аудиту
Вказівки стосовно оцінки ризику бізнесу
Вказівки стосовно ризику перекручень на рівні фінансової звітності
Оцінка ризиків
Вказівки відносно ризикових моментів здійснення діяльності в конкретній галузі підприємництва
Дані про клієнта і вказівки з виявлених проблемних питань
Економічні нормативи, коефіцієнти та різні види економічного аналізу
Оцінка ризику невиявлення
Загальна оцінка ризиків
Пропозиції щодо планування процесу аудиту
Оцінка функцій системи контролю клієнта
Оцінка організації контролю
Оцінка ризику з боку органів контролю
Оцінка процесу контролю за поточними операціями
Оцінка контролю за функціонуванням інформаційних систем (результати і висновки) р/код
р/прог-рама

 
 

Цікаве

Загрузка...