WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності - Реферат

Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності - Реферат

формулюванням оцінки достовірності фінансової звітності. Він може бути: безумовним, умовним. В безумовному висновку аудитори стверджують, що фінансова звітність об'єктивно і правильно відображає інформацію, відповідає законодавству, облік у підприємстві ведеться правильно, фінансовий стан стабільний. Безумовний (позитивний) аудиторський висновок складається в тому випадку, якщо в процесі аудиту бухгалтерського обліку і звітності виявлені несуттєві, незначні помилки, якщо виявлені помилки усунуті і враховані при складанні звітності.
Умовний аудиторський висновок із застереженнями складається у випадку сумніву аудитора у достовірності фінансової інформації у зв'язку з тим, що не була подана інформація у повному обсязі для перевірки, що були виявлені факти неправильно застосованої облікової політики, невідповідності окремих статей звітності законодавству та іншим вимогам. Проте цінеточності і помилки стосуються лише окремих статей фінансової звітності, а в цілому вся інформація відображена правильно, тобто аудитор у цілому дає позитивну оцінку фінансової звітності, але вказує на наявність окремих неточностей, зазначає їх характер і розмір.
У випадку, коли невпевненість і незгода аудитора щодо відображення фінансової інформації є фундаментальними, тобто коли звітність не відображає об'єктивного стану справ, коли адміністрація обмежує аудитора в наданні інформації, відмовляється вносити зміни в облік і звітність, рекомендовані аудитором, він може відмовитись від під-твердження фінансової звітності.
За такими ж принципами складаються аудиторські висновки в Україні. Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність", Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України" (від 14.03.1995 р.) аудиторські висновки складаються залежно від предмету і мети аудиту за такими видами: про достовірність фінансової звітності; достовірність бухгалтерського балансу об'єкта приватизації; достовірність бухгалтерського балансу орендного підприємства; формування статутного фонду інвестиційних компаній; про статутний фонд товариств з обмеженою відповідальністю; по бухгалтерській та фінансовій звітності учасника довірчого товариства; по бухгалтерській та фінансовій звітності учасника банку; для емітента цінних паперів; для підприємства, що ліквідується та ін. При цьому в аудиторському висновку в кожному конкретному випадку посилаються на відповідне законодавство, яким керуються при проведенні аудиту з тією чи іншою метою. Наприклад, при підтвердженні ліквідаційного балансу підприємства потрібно зазначити, що і аудит здійснювався згідно із законами України "Про власність", "Про підприємство", "Про господарські товариства", "Про банкрутство" та ін., які регулюють порядок ліквідації підприємства. У доповненні закону України "Про банкрутство" вказується, що достовірність та повнота бухгалтерського балансу та іншої інформації про фінансове і майнове становище боржника повинна бути підтверджена аудитором незалежно від підстав, з яких порушено справу.
В аудиторському висновку потрібно чітко визначати і формулювати предмет аудиту. Так, аудиторський висновок по бухгалтерській та фінансовій звітності учасника довірчого товариства повинен бути приблизно такого змісту: "На основі проведеного аудиту констатуємо, що підприємство має можливість за рахунок власних коштів здійснити внесок на формування статутного фонду довірчого товариства в розмірі ... крб., а також нести відповідальність як довірена особа в п'ятикратному розмірі внеску до статутного фонду".
Аудиторський резолютивний висновок для інвестиційної компанії: "Констатуємо, що статутний фонд інвестиційної компанії... сплачений повністю і сформований відповідно до чинного законодавства та її засновницьких документів". Щодо оцінки фінансового стану відкритого акціонерного товариства висновок може бути сформульований за таким змістом: "Констатуємо, що відкрите акціонерне товариство... має добрий фінансовий стан і здатне здійснювати необхідні видатки та виплати, підприємство є високо-ліквідним, фінансове сталим, платоспроможним та потенційно має добрі перспективи розвитку".
Аудиторською палатою України затверджені вимоги до аудиторського висновку за результатами річного балансу і річної звітності (14.02.1995 р.). Аудиторський висновок повинен оформлятись на бланку аудиторської фірми (аудитора), яка проводила перевірку. На бланку потрібно вказати повну назву фірми, її адресу, номер ліцензії, об'єкт і предмет перевірки, місце і дату складання висновку, повні реквізити підприємства, яке підлягає аудиту, номер і дату договору на проведення аудиту. У висновку повинна бути викладена інформація щодо відповідності відображення в аналітичному і синтетичному обліку показників звітності і фінансового стану. Резолютивна частина аудиторського висновку повинна містити підтвердження або аргументова-ну відмову від підтвердження повноти і достовірності фінансової звітності та відповідності чинному законодавству.
Аудиторський висновок може бути позитивний, позитивний з попередженням, позитивний з усунутими розходженнями, негативний. Позитивний висновок може бути в тому разі, якщо результати перевірки свідчать про відповідність показників і статей балансу та фінансової звітності первинним документам, аналітичному і синтетичному обліку та чинному законодавству.
Аудиторська фірма
"Фінанси - Аудит - Приватизація"
252127, Київ-127, вул. Героїв Оборони, 8 тел. 261-32-70
267-87-88
_________________________________________________________________
Аудиторський висновок
про достовірність фінансової звітності
м. Київ ------- 1995 р.
За результатами проведення аудиту достовірності та повноти фі-нансової звітності за 1994 рік________________________________________
__________________________________________________________________ відповідно до договору №___ від _______________________199____ р., що
здійснювався аудитором ___________________________(сертифікат ауди-тора А № _________________, виданий рішенням Аудиторської палати України № від ______________________199__ р.) аудиторської фірми "Фінанси-
Аудит-Приватизація", що діє на підставі ліцензії № 000347, виданої Аудиторською палатою України 11.10.1994 р. (рішення № 317).
При проведенні перевірки аудиторська фірма діяла на підставі за-конодавства України в сфері господарської діяльності та оподаткування,

 
 

Цікаве

Загрузка...