WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Суть та загальні принципи витрат підприємства, - Курсова робота

Суть та загальні принципи витрат підприємства, - Курсова робота

витрати" 63
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Нараховано податки, збори й платежі, що включаються у витрати виробництва 92 "Адміністративні витрати" 64
"Розрахунки за податками і платежами"
Проведено відрахування на соціальні заходи 92 "Адміністративні витрати" 65
"Розрахунки за страхуванням"
Нараховано оплату праці адміністративному апарату 92 "Адміністративні витрати" 66
"Розрахунки з оплати праці"
Послуги дочірніх підприємств 92 "Адміністративні витрати" 68
"Розрахунки за іншими операціями"
Нараховано орендну плату, комунальні послуги, ремонт, здійснений сторонніми організаціями, послуги зв'язку, охорони, аудиторські, юридичні, консультаційні послуги 92 "Адміністративні витрати" 685
"Розрахунки з іншими кредиторами"
Списано витрачені ТМЦ на адміністративні потреби 92 "Адміністративні витрати" 80
"Матеріальні витрати"
Списано нараховану оплату праці 92 "Адміністративні витрати" 81
"Витрати на оплату праці"
Списано відрахування на соціальна заходи 92 "Адміністративні витрати" 82
"Відрахування на соціальні заходи"
Списано амортизацію (знос) необоротних активів 92 "Адміністративні витрати" 83
"Амортизація"
Списано інші операційні витрати 92 "Адміністративні витрати" 84
"Інші операційні витрати"
Списано адміністративні витрати за рахунок фінансових результатів 791
"Результат основної діяльності" 92 "Адміністративні витрати"
Як вже згадувалось раніше, до загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт-комунальні-послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів).
У фінансовому обліку загальногосподарські витрати не розподі-ляють, а списують загальною сумою на рахунок 79 "Фінансові результати".
Загальногосподарські витрати в управлінському обліку можна включати до собівартості продукції основного виробництва (включаючи товари народного споживання, що виготовляються з відходів) і до собівартості тієї частини продукції (робіт, послуг) допоміжних вироб-ництв, що виконується для реалізації, капітального будівництва або для непромислових господарств підприємства розрахунковим шляхом, тобто без складання кореспонденції рахунків. До собівартості міжцехових замовлень та до собівартості забракованої продукції за-гальногосподарські витрати не включають.
Загальногосподарські витрати у промисловості можна розподілити між окремими видами продукції пропорційно до суми основної заробітної плати працівників, зайнятих у виробництві відповідної про-дукції (робіт, послуг) і витрат на утримання та експлуатацію устатку-вання. На тих підприємствах, що застосовують попередільний метод обліку витрат на виробництво, загальногосподарські витрати розподі-ляють пропорційно до витрат на переділ.
Загальногосподарські витрати в акціонерних товариствах сіль-ського господарства включають у витрати відповідних галузей основ-ного виробництва шляхом розподілу пропорційно до загальної суми витрат за виключенням вартості насіння у рослинництві, кормів - у тваринництві, сировини, матеріалів і напівфабрикатів - у промисло-вому виробництві.
ВИСНОВОК
В процесі написання курсової роботи нами було досліджено та охарактеризовано суть, склад та структуру витрат підприємства.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
ў прямі матеріальні витрати;
ў прямі витрати на оплату праці;
ў інші прямі витрати;
ў загальновиробничі витрати.
Також, нами було визначено місце та склад адміністративних витрат вітчизняних підприємств.
До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські втрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
" загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
" витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
" витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
" винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
" витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
" амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
" витрати на врегулювання спорів у судових органах;
" податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
" плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
" інші витрати загальногосподарського призначення.
Третій і четвертий розділи присвячені повністю аналізу та процедурі обліку та списання адміністративних витрат в фінансовому обліку.
Наведено перелік проводок типових операцій за рахунком 92 "Адміністративні витрати".
Роботу виконано згідно національних стандартів обліку в Україні.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник. / Укладачі Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Р.О. Мельник. Тернопіль: Економічна думка, 2000. -236с.
2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., перероб. і доп. -Житомир: ЖІТІ, 2001. -672с.
3. Гарасим П.М., Кізима А.Я., Забчук В.Д., Кушнірик І.П., Хомин П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навч. посібник / За ред. Хомина П.Я. --Тернопіль: Астон, 2000. -288 с.
4. Інструкція "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" №291 від 30.11.1999р.
5. Класифікатор. Основні фонди та нематеріальні активи: нормативні документи, схеми бухгалтерських проводок. Тернопіль. - 1999р. - 30с.
6. Левитан О.К. Облік наявності та руху основних засобів. Документальне оформлення руху основних засобів // Діло. - 1995р. - №44. С.2-3.
7. Лучко М.Р. Десятнюк О.М. Основні засоби: облік, контроль та аналіз. Тернопіль: - 1996р. - 50с.
8. Новий план рахунків: вчимося працювати по-новому // Все про бухгалтерський облік. - №7. - С.7-17.
9. Облік у виробництві. // Податки та бухгалтерський облік, жовтень, 1999, №41, с.42-45.
10. Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу) // Галицькі контракти. - 1996р. - №40. С.51-53.
11. С.Голов "Облік основних засобів за МСБО". // Бухгалтерський облік і аудит, 1999 №4-6.
12. Хумінський Г. Облік ліквідації основних засобів. // Діло - 1995р. - №5 (січень) С.6.

 
 

Цікаве

Загрузка...