WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Суть та загальні принципи витрат підприємства, - Курсова робота

Суть та загальні принципи витрат підприємства, - Курсова робота


Курсова робота
Суть та загальні принципи витрат підприємства,
адміністративні витрати
ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................................... 3
1. СУТЬ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА...................................................................
4
2. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ У СКЛАДІ ТА ЗАГАЛЬНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ...................................
6
3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ............................................
14
4. ВІДОБРАЖЕННЯ В ФІНАНСОВОМУ ОБЛІКУ ТИПОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКОМ 92 "АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ"..............................................................................
16
ВИСНОВОК.................................................................................
21
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................. 23
ВСТУП
Україна, нажаль, поки що належить до країн з слабо розвинутою ринковою економікою. Саме це є однією з причин того, що власники і менеджери вітчизняних підприємств постійно відшукують шляхи зниження ціни на свою продукцію з метою збільшення попиту на неї серед населення з низькою платоспроможністю. Логічним і дієвим заходом для виконання цього завдання є пошук можливостей для зниження собівартості виготовлення продукції чи надання послуг. Тобто - чіткий контроль та зниження рівня виробничих та інших витрат на продукування майбутнього товару.
Особливого значення набувають у даному випадку непрямі витрати, вірний облік та списання яких може оптимізувати грошові потоки, уникнути зайвих витрат і врешті отримати певний, а іноді і значний економічний ефект.
Метою написання курсової роботи є вивчення сучасної та оптимальної процедури обліку та списання адміністративних витрат на вітчизняних підприємствах.
Об'єктом дослідження виступає господарська діяльність та фінансовий облік підприємствах різних галузей.
Курсова робота складається з вступу, чотирьох основних частин, висновку та списку використаної літератури.
1. СУТЬ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Основні поняття, процедура обліку та списання витрат підприємства регламентуються державою і на сьогодні викладені у "Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку №16 "ВИТРАТИ".
Дане Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.
Норми Положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ).
Стандарт не поширюється на витрати з виконання будівельних контрактів та надання послуг для їх виконання. Положення дає визначення наступним термінам:
Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат.
Непрямі витрати - витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.
Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
Об'єкт обліку витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.
Визнання витрат
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
Ті витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.
Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:
- платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;
попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.
погашення одержаних позик;
- інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 цього Положення (стандарту);
- витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
2. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ У
СКЛАДІ ТА ЗАГАЛЬНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ
Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
ў прямі матеріальні витрати;
ў прямі витрати на оплату праці;
ў інші прямі витрати;
ў загальновиробничі витрати.
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством.
До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація тощо.
До складу загальновиробничих витрат включаються:
1) Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).
2) Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.
3) Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого(цехового, дільничого, лінійного) призначення.
4) Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів

 
 

Цікаве

Загрузка...