WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

платежах
68
65
Розрахунки з бюдже-том
Розрахунки по поза-бюджетних платежах
2. Довгострокові зобов`язання ДЗ
500
510
520
Довгострокові кредити банків
Довгострокові позичкові кошти
Довгострокові кредити і позики, які не погашені в строк
92
95
92
95
Довгострокові кредити банків
Інші позикові кошти
Довгострокові кредити банку
Інші позикові кошти
ІІІ АКЦІОНЕР-НИЙ
КАПІТАЛ АК
1. Акції АЦ
400
420
430
440
Статутний фонд
Фінансування капітальних вкладень
Спеціальні фон-ди і цільове фі-нансування
Амортизаційний фонд
85
93
94
87
88
96
86
Статутний фонд
Фінансування капіта-льних вкладень
Фінансування форму-вання основного стада
Фонди економічного стимулювання
Фонди спеціального призначення
Цільове фінансування і цільові надходження
Амортизаційний фонд
Підсумок пасиву балансу ППБ 760
2. Надлишковий капітал НК
450
Доходи майбут-ніх періодів
83
Доходи майбутніх пе-ріодів
3. Отримання прибутку до розподілу ОПР
470
480
Нерозподілений прибуток мину-лих років
Прибуток звіт-нього року
98
80
Нерозподілений прибу-ток минулих років
Прибутки і збитки
4. Виручка від реалізації про-дукції (робіт, послуг) ВР
010
ф.2
Виручка від реа-лізації продукції (робіт, послуг)
46
Реалізація
5. Витрати на ви-робництво ре-алізованої продукції ВРП 040
ф.2 Собівартість реа-лізованої про-дукції 46 Реалізація
6. Результат від реалізації РР
050
ф.2
Прибуток (зби-ток від реаліза-ції)
80
Прибутки і збитки
7. Виручка без податків ВБП
010
ф.3
Виручка від реа-лізації продукції
46
Реалізація
8. Амортизацій-ний фонд ОПР
020
ф.3
Амортизаційні відрахування
86
Амортизаційний фонд
На основі одержаних показників дається заключення про платіжну спроможність, ліквідність, рентабельність підприємства. Розраховані показники показують дійсний стан підприємства і його можливості.
Аудитор повинен проаналізувати кожний показник у взаємозв`язку з іншими. Аналіз потрібно проводити у співставленні за декілька років і в співставленні з іншими підприємствами галузі і середньогалузевими показниками.
При визначенні критичних точок аудитор відображає їх у звіті і показує можливі шляхи по розробці організаційних, технічних, технологічних і інших міроприємств для виправлення становища на підприємстві.
Важливо, щоб аудитор в своїх висновках вказував не тільки на слабкі, але і на сильні сторони діяльності підприємства, давав свої рекомендації, прогноз відповідно до майбутнього фінансово-господарського становища.
Прогноз майбутнього фінансово-господарського становища підприємства аудитор здійснює шляхом виявлення негативних факторів і явищ у розвитку підприємства. Це значно простіше зробити, користуючись АРМ бухгалтера.
Фінансовий стан підприємства знаходиться під впливом економічних ресурсів, які він контролює, його фінансової структури, ліквідності і платіжної спроможності, а також здатності пристосовуватись до змін в оточуючому середовищі.
Розрахунок показників фінансового стану підприємства здійснюється на основі даних табл.2.7
тз - тенденція до зниження показника;
тп - тенденція до підвищення показника;
дн. - днів;
од. - одиниць.
табл.2.8
Розрахунок показників фінансового стану підприємства
№ Назва показника Методика розрахунку од.виміру і величина
1 2 3 4 5
І Показники ліквідності
1. Коефіцієнт достатності кош-тів для погашення коротко-строкових зобов`язань ПА/КЗ од. 1-2
2. Коефіцієнт критичної оцінки (ГК+ЦП+РД)/П од. 1-2
3. Поточний коефіцієнт ПА/П од. 2-4
4. Коефіцієнт співвідношення грошових коштів і заборго-ваності кредиторам ГК/П од. 0.1-0.2
5. Коефіцієнт залежності мате-ріально-виробничих запасів від короткострокових зобо-в`язань ТМЗ/КЗ % 10-30
6. Коефіцієнт чистих оборотніх активів, вкладених в нереа-лізовані товаро-матеріальні запаси ТМЗ/(ПА-КЗ) % 50-70
7. Коефіцієнт співвідношення пасивів і заборгованості ак-ціонерам П/ЗВО од. 0.1-0.5
8. Коефіцієнт довгострокових зобов`язань акціонерам і до-вгострокових джерел фінан-сування підприємства ДЗ/(ЗВО+ДЗ) од. 0.1-0.5
9. Коефіцієнт заборгованості акціонерам ЗВО/А % 40-80
10. Коефіцієнт тривалості креди-торської заборгованості (КЗ/ВР)*365 дн. __
11. Коефіцієнт оборотності пос-тійних активів ВР/ПА од. 3-4
ІІ Показники ділової активності
1. Коефіцієнт ефективності ви-користання наявних ресурсів ВР/А од. тп
2. Коефіцієнт окупності інвес-тицій (ПА-КЗ)/А од. тз
3. Коефіцієнт оборотності мате-ріальних запасів ЗРП/ТМЗ од. тз
4. Коефіцієнт оборотності влас-ного капіталу ВБП/(ПА-КЗ) дн. 1.2-2
ІІІ Показники рентабельності
1. Коефіцієнт рентабельності ОПР/ППБ % тп
2. Коефіцієнт рентабельності власних коштів ВР/(ПА-КЗ) % 50
3. Коефіцієнт ефекту економіч-ного важеля (КЗ+ДЗ)/(ПА-КЗ) од. 1.5-2
І/ Показники платіжної спроможності
1. Коефіцієнт співвідношення власників підприємства і кре-диторів (ПА-КЗ)/ПАБ % 60-80
2. Коефіцієнт співвідношення між активами і кредитами КЗ/ПАБ % тз
3. Коефіцієнт залежності від зовнішніх позик КЗ/(ПА-КЗ) од. тз
4. Коефіцієнт загальної платіж-ної спроможності (ОК+ТМЗ)/(КЗ+ДЗ) % тз
5. Коефіцієнт чистої виручки (ПР+АФ)/ВБП % тп
6. Коефіцієнт довгостроковості капіталу ДЗ/(ПА-КЗ) % тз
7. Коефіцієнт заборгованості (ДЗ+КЗ)/А % тз
8. Коефіцієнт валового прибут-ку (ВР-ВРП)/ВР % тз
Інформація про ресурси, які контролює підприємство, і його здібності змінити вказані ресурси єкорисною в передбаченні напрямків обігу грошових коштів і їх еквівалентів.
Інформація про фінансову структуру необхідна для майбутніх потреб в позикових коштах, а також питому вагу розподіленого прибутку та готівки серед вкладених в підприємство коштів. Це являє собою цінність в прогнозуванні можливого успіху підприємства і поступового росту його доходів.
Інформація про ліквідність і платіжну спроможність необхідна для передбачення здатності підприємства виконувати свої фінансові зобов`язання. Ліквідність являє собою наявність грошових коштів в близькому майбутньому після розрахунку по фінансових зобов`язаннях за звітний період. Платіжна спроможність визначає наявність грошових коштів після довгого часу для виконання фінансових зобов`язань.
Інформація про ефективну діяльність підприємства, особливо про його прибутковість, рентабельність необхідна з метою оцінки можливих змінсеред економічних ресурсів, які необхідно буде контролювати в майбутньому. В цьому випадку інформація про різносторонні показники ефективності набуває більшого значення.
3. Шляхи вдосконалення аудиту
3.1 Вдосконалення системи економічного контролю
Вдосконалення любої діяльності - це складний та багатогранний процес. Це в певній мірі відноситься до

 
 

Цікаве

Загрузка...