WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

1)
1,03
1,17
2.Коефіцієнт абсолютної ліквіднос-ті (теоритичне значення 0,2-0,25) 0,07 0,07
3.Коефіцієнт проміжної ліквідності (теоритичне значення 0,7-0,8) 0,85 1,00
Фінансова сталість підприємства
4.Коефіцієнт автономії (оптималь-не значення 0,5) 0,30 0,38
5.Коефіцієнт незалежності (опти-мальне значення 0,5) 0,46 0,88
6.Коефіцієнт співвідношення влас-них і позичених коштів (оптималь-не значення менше 1) 2,17 1,13
7.Коефіцієнт забеспечення запасів і затрат (оптимальне значення 0,8) 0,15 0,97
8.Коефіцієнт забеспечення оборот-них коштів (оптимальне значення 0,5) 0,15
9.Коефіцієнт маневрування (опти-мальне значення більше 0,5) 0,04 0,13
10.Коефіцієнт інвестування 1,15 2,21
Почати оцінку фінансового стану підприємства доцільно доцільно з визначення його платіжної спроможності.
Показники платіжної спроможності характеризують ступінь захищеності інтересів кредиторів та інвесторів, які мають довгострокові вкладення у підприємство.
Підприємство вважається платіжноспроможнім, якщо сума поточних активів більше або дорівнює його зовнішній заборгованості. До поточних акти-вів відносяться грошові кошти, цінні папери за номінальною вартістю, рахунки дебіторів, товарно-матеріальні запаси.
табл.2.7
Вихідні дані для розрахунку показників фінансового стану підприємства
Номер і назва показника Номер і назва статті балансу Номер і назва бух. рахунку
1 2 3 4 5 6 7
І АКТИВИ А
1. Оборотній ка-пітал (поточні активи) в т.ч. ПА
а) Грошові кош-ти ГК
260
270
280
290
Каса
Розрахунковий рахунок
Валютний рахунок
Інші грошові кошти
50
51
52
54
55
56
Каса
Розрахунковий раху-нок
Валютний рахунок
Рахунки в банку по розрахунках на капі-тальні вкладення
Інші рахунки в банках
Інші грошові кошти
б) Цінні папери за номіналь-ною вартістю ЦП
040
250
Довгострокові фінансові вкла-дення
Короткострокові фінансові вкла-дення
58
58
Довгострокові фінан-сові вкладення
Короткострокові фі-нансові вкладення
70
1 2 3 4 5 6 7
170
180
190
200
210
220
230
240
310 Розрахунки з де-біторами за: товари, роботи і послуги, строк оплати по яким не наступив
товари, роботи і послуги, які не оплачені в строк
Розрахунки по векселям отри-маним
Розрахунки з бюджетом
Розрахунки з персоналом по іншим операціям
Розрахунки по авансам виданим
Розрахунки з до-чірніми підпри-ємствами
Розрахунки з ін-шими дебітора-ми
Інші оборотні активи
45
45
76
59
68
73
61
78
71
63
62
76
72
Товари, відвантажені, виконані роботи і пос-луги
Товари, відвантажені, виконані роботи і пос-луги
Розрахунки з дебітора-ми і кредиторами
Векселя отримані
Розрахунки з бюдже-том
Розрахунки з робітни-ками і службовцями по іншим операціям
Розрахунки по авансам
Внутрішньовідомчі розрахунки по поточ-ним операціям
Розрахунки з підзвіт-ними особами
Розрахунки по претен-зіям
Розрахунки з покупця-ми і замовниками
Розрахунки з дебітора-ми і кредиторами
Розрахунки по відшко-дуванню матеріальних збитків
г) Товаро-мате-ріальні запаси ТМЗ
080
090
110
130
140
Виробничі запа-си
Тварини на ви-рощуванні і від-годівлі
Незавершене ви-робництво
Готова продук-ція
Товари
05
06
07
08
10
20
21
23
30
29
44
40
41
Матеріали
Паливо
Будівельні матеріали
Запасні частини
Насіння і корм
Тварини на вирощу-ванні і відгодівлі
Основне виробництво
Напівфабрикати влас-ного виробництва
Допоміжне виробницт-во
Некапітальні роботи
Обслуговуючі вироб-ництва і господарства
Витрати обігу
Готова продукція
Товари
2. Основний ка-пітал в т.ч. ОК
110
030
035
060
Основні засоби Незавершені ка-пітальні вкла-дення
Устаткування
Інші позаоборо-тні активи
01
33
35
61
07
76
63
Основні засоби
Капітальні вкладення
Формування основного стада
Розрахунки по авансам
Будівельне устатку-вання до установки
Розрахунки з дебітора-ми і кредиторами
Розрахунки по претен-зіях
3. Попередня оп-лата і витрати на майбутні періоди ПО
120
300
330
340
Витрати майбут-ніх періодів
Використання позичкових кош-тів
Збитки минулих років
Збитки звітнього року
31
82
98
80
Витрати майбутніх пе-ріодів
Використання позич-кових коштів
Нерозподілений при-буток минулих років
Прибутки і збитки
4. Нематеріальні активи НА
020
Нематеріальні активи
04
Нематеріальні активи
Підсумок ак-тиву балансу ПАБ 350
ІІ ПАСИВИ П
1. Короткостро-кові зобов`я-зання в т.ч. КЗ
а) Розрахунки з постачальниками і іншими кредиторами РПК
630
640
455
460
Розрахунки з кредиторами за товари, роботи і послуги, строк оплати яких не наступив
Розрахунки з кредиторами за товари, роботи і послуги, не опла-чені в строк
Доходи майбут-ніх періодів
Резерви наступ-них витрат і пла-тежів
60
76
60
76
83
89
Розрахунки з постача-льниками і підрядни-ками
Розрахунки з дебіто-рами і кредиторами
Розрахунки з поста-чальниками і підряд-никами
Розрахунки з дебіто-рами і кредиторами
Доходи майбутніх пе-ріодів
Резерв наступних вит-рат і платежів
б) Заборгова-ність по креди-там банку і ін-шим підприєм-ствам ЗКП
600
610
620
650
660
710
720
730
740
Короткострокові кредити банків
Короткострокові позикові кошти
Короткострокові кредити і позики, які не погашені в строк
Розрахунки з кредиторами по векселям вида-ним
Розрахунки з кредиторами поавансах отрима-них
Розрахунки з до-чірніми підпри-ємствами
Розрахунки з ін-шими кредито-рами
Позики для пра-цівників
Інші коротко-строкові пасиви
90
95
90
66
61
75
71
76
97
76
71
63
Короткострокові пози-ки банку
Інші позикові кошти
Короткострокові пози-ки банку
Векселя видані
Розрахунки по авансам
Розрахунки з учасни-ками
Розрахунки з підзвіт-ними особами
Розрахунки з дебіто-рами і кредиторами
Позики банку для пра-цівників і службовців
Розрахунки з різними дебіторами і кредито-рами
Розрахунки з підзвіт-ними особами
Розрахунки по претен-зіям
в) Заборгова-ність по витра-там і оплаті ЗВО
700
450
690
Розрахунки по оплаті праці
Розрахунки з учасниками
Розрахунки по страхуванню
70
75
69
Розрахунки по оплаті праці
Розрахунки з учасни-ками
Розрахунки по страху-ванню
г) Заборгова-ність по відно-шенню до вну-трішньої по-даткової служ-би ЗП
670
680
Розрахунки з бюджетом
Розрахунки по позабюджетних

 
 

Цікаве

Загрузка...