WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

рядків 070, 150, 320) 330 17470.2 БАЛАНС (сума рядків 495, 530, 750) 760 17470.2
Рядок 180 "Розрахунки з дебіторами за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк" містить заборгованість більше 1 року у розмірі 1834.0тис.грн.
Рядок 240 "Розрахунки з іншими дебіторами" - заборгованість за продане незавершене будівництво у розмірі 1500.0тис.грн.
По рядку 230 "Розрахунки з дочірніми підприємствами" показано звернуте сальдо по субрахунках "Розрахунки за поточними операціями" - 8520.2тис.грн. (дебетове) та субрахунку "Розрахунки за виділеними коштами" - 8520.0тис.грн. (кредитове).
Рядок 310 "Інші оборотні активи" містить використання прибутку звітнього року (рах.81) - 1433.4тис.грн. та витрати , не перекриті коштами фон-дів спеціального призначення - 2050.0тис.грн.
Провівши перегрупування сум, можна визначити реальні підсумки розділів балансу:
По активу: По пасиву:
рядок 070 - 8525.7 рядок 490 - 5513.4
150 - 2071.2 495 - 10542.1
320 - 11909.9 530 -----------
330 - 22506.8 750 - 11964.7
760 - 22506.8
Вносимо зміни в баланс:
табл.2.5
Скоригований баланс підприємства на 1 січня 1998 року
АКТИВ код сума ПАСИВ код сума
1 2 3 4 5 6
І. Основні засоби та інші позаоборотні активи І. Джерела власних та прирівнених до них коштів
Основні засоби:
залишкова вартість
знос (02)
первісна вартість
010
011
012
4769.3
1621.5
6390.8 Статутний фонд (85) 400
65
1 2 3 4 5 6
знос (02)
первісна вартість 021
022 84.4
506.8
Незавершені капітальні вкладення (33, 35, 61) 030 Фінансування капітальних вкладень (93, 94) 420
Устаткування (07) 035 Розрахунки за майно (76) 425
Довгострокові фінансові вкладення (58) 040 Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96) 430 6102.1
Розрахунки з учасниками (75) 050 Амортизаційний фонд (86)
на повне відновлення
на капітальний ремонт
440
445
Майно в оренді (11) 055 Розрахунки з учасниками (75) 450
Інші позаоборотні активи 060 3334 Доходи майбутніх періодів (83) 455
Резерви наступних витрат і платежів (89) 460
Нерозподілений прибуток минулих років (98) 470
Заборгованість за майно в оренді (99) 475 8520.0
Прибуток:
нерозподілений звітнього року (80)
використаний у звітньому році (81)
звітнього року (80)
480
481
482
1433.4
Збитки:
минулих років (98)
звітнього року (80)
485
490
5513.4
Всього по розділу І: 070 8525.7 Всього по розділу І: 495 10542
ІІ. Запаси і затрати ІІ.Довгострокові пасиви
Виробничі запаси
(05-08, 10) 080 1059.4 Кредити банків (92) 500
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) 090 Позикові кошти (95) 510
66
1 2 3 4 5 6
первісна вартість (12) 102
Незавершене виробництво
(20, 21, 23, 29, 30, 44) 110 0.6
Витрати майбутніх періодів (31) 120
Готова продукція (40) 130 1011.2
Товари:
купівельна вартість (41)
торгова націнка (42)
продажна вартість (41)
140
141
142
Всього по розділу ІІ: 150 2071.2 Всього по розділу ІІ: 530 --
ІІІ.Грошові кошти, розрахунки та інші активи ІІІ.Розрахунки та інші короткострокові пасиви
Товари відвантажені:
строк сплати яких не настав (45)
не сплачені в строк (45)
160
165 Кредити банків (90) 600
Короткострокові фінансові вкладення (58) 250 Позикові кошти (95) 610
Використання позикових коштів (82) 300 Кредити та позики, що не погашені в строк 620
Розрахунки з дебіторами:
за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62, 76)
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (62, 76)
по векселях отриманих (59)
по авансах виданих (61)
з бюджетом (68)
з персоналом по іншим операціям (73)
з дочірніми підприємствами (78)
з іншими дебіторами
170
180
190
220
200
210
230
240
2268.0
8520.2
295.7 Розрахунки з кредиторами:
за товари, роботи і послуги, строк яких не настав (60, 76)
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60, 76)
по векселях виданих (66)
по авансах отриманих (61)
з бюджетом (68)
по позабюджетних платежах (65)
по страхуванню (69)
по оплаті праці (70)
з дочірніми підприємствами (78)
з іншими кредиторами (71, 76)
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
8675.8
231.3
36.8
42.4
2978.4
67
1 2 3 4 5 6
Грошові кошти:
каса (50)
розрахунковий рахунок (51)
валютний рахунок (52)
інші грошові кошти
(54, 55, 56)
260
270
280
290
0.2
825.8
Позики для працівників (97) 730
Інші оборотні активи 310 3483.4 Інші короткострокові пасиви 740
Всього по розділу ІІІ: 320 11909.9 Всього по розділу ІІІ: 750 11964.7
БАЛАНС (сума рядків 070, 150, 320) 330 22506.8 БАЛАНС (сума рядків 495, 530, 750) 760 22506.8
При проведенні аналізу фінансового стану підприємства за даними балансу підприємства до і після аудиторської перевірки наочно видно (табл.2.6), які значні відхилення є по окремих коефіцієнтах (див. позиції 1, 3, 5, 6, 7, 10), що призводить до фальсіфікації при оцінці діяльності підприємства. (див. табл.2.6)
Значення показників платоспроможності та фінансової сталості, як свідчать дані в таблиці, значно різняться, і тлумачення фінансово-майнового стану підприємства відрізняються в оцінці. На мою думку, робота бухгалтера має бути спрямована на забеспечення вихідної інформації, яка була б реальна і достовірна, могла задовольнити зовнішнього користувача.
Таким чином, оцінка фінансового стану підприємства, яке працює вумо-вах ринкової економіки, повинна вестися у таких напрямках:
" оцінити платіжну спроможність за звітний період у динаміці;
" оцінити прибутковість підприємства;
" визначити суму оборотних засобів її приросту і співвідношення з короткотерміновими зобов`язаннями;
" визначити загальний показник ліквідності;
" визначити джерело коштів;
" розрахувати оборотність дебіторської заборгованості та запасів;
" визначити довгострокову платіжну спроможність;
" визначити рентабельність підприємства і фактори, які на неї впливають;
" проаналізувати критичні співвідношення і беззбитковість підприємства.
табл.2.6
Показники фінансового стану підприємства
Показники За даними балансу За результатами перерахунку
Платоспроможність підприємства
1.Коефіцієнт загальної ліквідності (теоритичне значення 3, але не мен-ше

 
 

Цікаве

Загрузка...