WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

визначено: де, на яких статтях балансу, за якою оцінкою необхідно відображати майно підприємства станом на звітну дату. Між тим, аудиторські перевірки свідчать про те, що не всі бухгалтери опанували зміни в Інструкції.
В першу чергу це стосується комплексних статей балансу - таких, як: інші позаоборотні активи (рядок 060), розрахунки з іншими дебіторами (рядок 240), інші оборотні активи (рядок 310), інші короткострокові пасиви (рядок 740).
Як правило, бухгалтери допускають непраильне відображення сум. Так, не відображаються в рядку 060 "Інші позаоборотні активи" суми дебіторської заборгованості, термін якої більше одного року, та борги за продані основні засоби і нематеріальні активи. Як свідчить практика аудиторських перевірок, ці суми показують в рядках 180 "Розрахунки з дебіторами за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк", 240 "Інші дебітори".
В рядку 310 "Інші оборотні активи" часто відображають суми, що не-перекриті коштами фондів економічного стимулювання, спеціальних та цільо-вих надходжень, використання прибутку при наявності збитків поточного року тощо.
Дії бухгалтерів можна зрозуміти як зневагу до нормативних документів, професійну неуважність, некваліфікованість. Але порядок прийняття фінансової звітності та горизонтальне її читання (податковою адміністрацією, установами банків тощо) сприяє цьому.
Співвідношення позаоборотних активів, коштів в обороті, їх джерел, ліквідність підприємства залишаються поза увагою.
З показниками балансу, які містяться у деяких суб`єктів господарювання, теж є проблеми, але дещо іншого характеру. Вони виникають безпосередньо в філіях, представництвах, відділах та інших відокремлених підрозділах, виді-лених на окремий баланс. Так, нестатутні підприємства, які мають свій баланс, розрахунки за виділеними коштами та переданими централізованими фондами разом з іншими розрахунками по поточних операціях (рах.78, 79) записують в ІІІ розділ пасиву балансу на рядках 710, 720, 740. На розрахункових субрахунках по обліку виділених коштів і обліку поточних розрахунків нерідко дебіторська заборгованість перевищує, і "цінні" пасиви зовсім зникають за рахунок звернутого сальдо.
При проведення аналізу даних такого балансу підприємства такі показники, як розміщення і використання коштів підприємства, платоспро-можності, забеспечення власними оборотними коштами, складу власних і позичених джерел формування, набувають розмірів, які ніяк не можна порівняти з оптимальними, теоритичними рівнями.
Для проведення експрес-аудиту, аналізу фінансово-майнового стану підприємства потрібно мати реальну оцінку і ретельно перевірити не тільки дані синтетичного обліку, але й аналітичного, а інколи і первинні документи.
Наведемо дані балансу підприємства до проведення аудиторської перевірки за станом на перше січня 1998 року. При проведенні аудиторської перевірки виявлено:
табл.2.4
Баланс підприємства на 1 січня 1998 року
АКТИВ код сума ПАСИВ код сума
1 2 3 4 5 6
І. Основні засоби та інші позаоборотні активи І. Джерела власних та прирівнених до них коштів
Основні засоби:
залишкова вартість
знос (02)
первісна вартість
010
011
012
4769.3
1621.5
6390.8 Статутний фонд (85) 400
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
знос (02)
первісна вартість
020
021
022
422.4
84.4
506.8 Резервний фонд (88) 410
Незавершені капітальні вкладення (33, 35, 61) 030 Фінансування капітальних вкладень (93, 94) 420
Устаткування (07) 035 Розрахунки за майно (76) 425
Довгострокові фінансові вкладення (58) 040 Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96) 430 6102.1
Розрахунки з учасниками (75) 050 Амортизаційний фонд (86)
на повне відновлення
на капітальний ремонт
440
445
Майно в оренді (11) 055 Розрахунки з учасниками (75) 450
62
1 2 3 4 5 6
Інші позаоборотні активи 060 Доходи майбутніх періодів (83) 455
Резерви наступних витрат і платежів (89) 460
Нерозподілений прибуток минулих років (98) 470
Заборгованість за майно в оренді (99) 475
Прибуток:
нерозподілений звітнього року (80)
використаний у звітньому році (81)
звітнього року (80)
480
481
482
1433.4
Збитки:
минулих років (98)
звітнього року (80)
485
490
2030.0
Всього по розділу І: 070 5191.7 Всього по розділу І: 495 5505.5
ІІ. Запаси і затрати ІІ.Довгострокові пасиви
Виробничі запаси
(05-08, 10) 080 1059.4 Кредити банків (92) 500
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) 090 Позикові кошти (95) 510
Малоцінні і швидкозношувальні предмети:
залишкова вартість
знос (13)
первісна вартість (12)
100
101
102 Інші довгострокові пасиви 520
Незавершене виробництво
(20, 21, 23, 29, 30, 44) 110 0.6
Витрати майбутніх періодів (31) 120
Готова продукція (40) 130 1011.2
Товари:
купівельна вартість (41)
торгова націнка (42)
продажна вартість (41)
140
141
142
Всього по розділу ІІ: 150 2071.2 Всього по розділу ІІ: 530 --
63
1 2 3 4 5 6
інші активи короткострокові пасиви
Товари відвантажені:
строк сплати яких не настав (45)
не сплачені в строк (45)
160
165 Кредити банків (90) 600
Короткострокові фінансові вкладення (58) 250 Позикові кошти (95) 610
Використання позикових коштів (82) 300 Кредити та позики, що не погашені в строк 620
Розрахунки з дебіторами:
за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62, 76)
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (62, 76)
по векселях отриманих (59)
по авансах виданих (61)
з бюджетом (68)
з персоналом по іншим операціям (73)
з дочірніми підприємствами (78)
з іншими дебіторами
170
180
190
220
200
210
230
240
2268.0
1834.0
0.2
1795.7
Розрахунки з кредиторами:
за товари, роботи і послуги, строк яких не настав (60, 76)
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60, 76)
по векселях виданих (66)
по авансах отриманих (61)
з бюджетом(68)
по позабюджетних платежах (65)
по страхуванню (69)
по оплаті праці (70)
з дочірніми підприємствами (78)
з іншими кредиторами (71, 76)
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
8675.8
231.3
36.8
42.4
2978.4
Грошові кошти:
каса (50)
розрахунковий рахунок (51)
валютний рахунок (52)
інші грошові кошти
(54, 55, 56)
260
270
280
290
0.2
825.8
Позики для працівників (97) 730
Інші оборотні активи 310 3483.4 Інші короткострокові пасиви 740
Всього по розділу ІІІ: 320 10207.3 Всього по розділу ІІІ: 750 11964.7
БАЛАНС (сума

 
 

Цікаве

Загрузка...