WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

отримані в звітному році, але відносяться до майбутніх звітних періодів. До них належать: орендна плата, плата за комунальні послуги, виручка за вантажні перевезення тощо.
По статті "Нерозподілений прибуток минулих років" відображається сума прибутку минулого року, яка остаточно розподіляється в звітному році, по статті "Прибуток звітного року" фіксується сума фінансового результату в графі "На кінець року".
Отримана різниця між сумами виручки (валового доходу) і витрат виробництва встановлюється за даними звітності. Прибуток за звітний рік відображається окремо в сумі брутто (в статті "Прибуток звітного року") і в сумі нетто (стаття "Нерозподілений прибуток звітного року").
В розділах "Платежі до бюджету" розшифровуються податки та інші платежі, які нараховані в бюджет і фактично оплачені. Показується прибуток, який не оподатковується або оподатковується за пільговими ставками.
Встановлюється законність відображення по статтях "Результат від реалі-зації", "Результат від іншої реалізації". Джерела інформації, які підтверджують достовірність фінансових результатів: Головна книга, реєстри синтетичного і аналітичного обліку по рахунках "Прибуток", "Використання прибутку", "Реалізація", бухгалтерський баланс, розрахунок фонду споживання, первинні документи.
В статті "Результат від реалізації відображається фінансовий результат від реалізації продукції, товарів і послуг, виробництво і збут яких визначають предмет діяльності підприємства. Фінансовий результат визначається як різниця між сумою виручки (валового прибутку від реалізації), сумою ПДВ, сумою витрат на виробництво, які припадають на реалізовану продукцію. Перевіря-ються розрахунки правильності вирахуванням валового прибутку від реалізації.
Фінансовий результат - це кінцевий економічний підсумок господарської діяльності підприємства, виражений у формі прибутку.
Реалізаційні наслідки розраховуються на рахунку "Реалізація" по видах і групах реалізаційної продукції, виконаних робіт і послуг за кожний місяць, і відносяться на рахунок "Прибутки і збитки". Рахунок - активно-пасивний, по Дт відображаються збитки, по Кт - прибуток. Різниця між сумами оборотів складає фінансовий результат: дебетове сальдо - це збитки, кредитове - прибуток.
У балансі збиток записується в актив, а прибуток - у пасив. Суми викорис-тання прибутку за цей період відображаються окремо, на спеціальному рахунку "Використання прибутку". Цей рахунок має два субрахунки: "Платежі до бюджету з прибутку" і "Використання прибутку на інші цілі". Рахунок активний: дебетове сальдо відображає суму використання прибутку підприємства з початку року до звітного місяця. Аудитор перевіряє правиль-ність кореспонденції рахунків по Кт і Дт рахунків: "Розрахунки з бюджетом", "Внутрішньосистемні розрахунки", "Платежі до бюджету з прибутку".
При аудиті фінансових результатів у першу чергу треба провести аналіз балансу підприємства. Цей аналіз дає можливість встановити фінансовий стан підприємства і виконання фінансових завдань як у цілому, так і за окремими показниками, вивчити розташування господарських засобів і відповідно - їх джерела покриття. Перед початком аналізу балансу важливо перевірити пра-вильність його складання і реальність окремих статей. При цьому, треба мати на увазі, що реальність балансових статей залежить не тільки від їх тотожності статистично і аналітично результатам інвентаризації та звірки розрахунків, але і правильності визначення наслідків фінансово-господарської діяльності. Велике значення в процесі аудиту має перевірка реальності прибутку, відображеного в бухгалтерському звіті. Реальність прибутку, яка показана в звіті, контролюється шляхом проведення старанної перевірки окремих статей результатів бухгалтерських звітів. Якщо під час перевірки будуть встановлені факти неправильного віднесення витрат і псування матеріальних цінностей, які підлягають стягненню з винних осіб, на виробничі витрати, то аудитор вносить пропозицію і проводить відповідне коректування прибутку або збитку, виведених по балансу.
Результати співставлення викритих відхилень від встановлених завдань прибутку й обставини, які обумовили ці відхилення, пропонується узагальнити.
Аудитор здійснює контроль за правильністю застосування законодавства та нарахування податків, якщо це передбачено угодою з клієнтом. Особливу увагу необхідно звернути на доходи Державного бюджету України за такими основними видами надходжень: ПДВ, податок на прибуток підприємств і організацій, прибутковий податок з громадян, акцизний збір, кошти платежу за землю, державне мито, кошти від приватизації, різні збори, надходження до Пенсійного фонду тощо.
Керівник і головний бухгалтер підприємства за подання неправильних звітних даних і за систематичні порушення встановлених форм і термінів подання бухгалтерських звітів і балансів притягуються до відповідальності згідно чинному законодавству.
Достовірність бухгалтерської звітності перевіряється, виходячи з таких вимог: дотримання тотожності даних аналітичного обліку, оборотів і залишків по рахунках синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників бухгалтерського обліку і балансів даним синтетичного і аналітичного обліку.
Основою для записів у бухгалтерському обліку є оформлені виправ-довуючі документи. Недотримання цих основних умов розглядається як неправильне складання бухгалтерських звітів і балансів.
Аудитору необхідно встановити рівність залишків дебіторської і кредиторської заборгованості за балансом і аналітичним обліком, а також під-твердження таких сум актами звірок і первинними документами.
Завершальним етапом процесу обліку є складання звітності. За даними звітності оцінюється робота підприємства і приймаються управлінські рішення по подальшому вдосконаленню роботи підприємства, а також намічаються шля-хи підвищення достовірності і точності звітності.
Бухгалтерська (фінансова) звітність є обов`язковою, і вона відображає нарастаючим підсумком майнове та фінансове становище підприємства, резуль-тати господарської діяльності за звітний період. Порядок її складання та вимоги до неї регламентуються Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності та інструкціями Міністерства фінансів України.
До складу бухгалтерської звітності входить баланс підприємства, який дає характеристику активів (майна підприємства) та пасивів (джерел його ут-ворення).
Бухгалтерський баланс, як і іншіформи бухгалтерської звітності, є об`єктом аудиторських перевірок.
Бухгалтерська звітність підприємства повинна бути повною і об`єктивною, щоб забеспечувати можливість підтвердити її дані.
Як свідчить практика аудиторських перевірок, твердження "достовірність облікових і звітних даних" не завжди знаходить своє безпосереднє місце у звітності.
Згідно з діючою Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16 серпня 1995 р. №139 (зі змінами і доповненнями), чітко

 
 

Цікаве

Загрузка...